Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 10
30. oktober 1998
Ophævet

Landstingslov om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting

§ 1.

I landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting foretages følgende ændringer:


1. § 5 affattes således:
" § 5. Landstinget består af 31 medlemmer. Grønland udgør en Landstingskreds."

2. § 10, stk. 1, affattes således:
"Valgbestyrelsen offentliggør snarest muligt tiden for afstemningen i overensstemmelse med den fra Valgnævnet modtagne meddelelse jf. § 7, stk. 3. Samtidig offentliggøres de enkelte afstemningssteder samt navnene på de personer, som er udpeget til afstemningsledere for de enkelte afstemningssteder, samt fristen for anmeldelse af kandidater".

3. I § 13, stk. 1, udgår "i en landstingskreds" og "landstingskredsen"

4.  § 13, stk. 2, affattes således:
"Stk. 2. Et parti kan højst opstille dobbelt så mange kandidater, som der skal vælges."

5. I § 14, stk. 1 og stk. 3 udgår "i landstingskredsen" og "i samme landstingskreds".

6. I § 15 udgår "af landstingskredsens" og "i landstingskredsen" .

7. § 16, stk. 1, affattes således:
"Ingen kan være kandidat for mere end ét parti eller kandidat for et parti og samtidig kandidat uden for partierne."

8. § 16, stk. 3, affattes således:
"Stk. 3. Ingen kan være stiller for mere end én kandidat."

9. I § 18, stk. 3 udgår "i de de enkelte landstingskredse" og "i landstingskredsene"

10. I § 19 udgår " i landstingskredsen" og "landstingskredsen", "vælgere" ændres til "vælgerne".

11. § 23 affattes således:
"§ 23. Landstingskredsen er opdelt i kommuner og afstemningssteder jf. landstingslov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer § 5."
Stk. 2. Områderne uden for den kommunale inddeling henføres som et afstemningssted i Nuuk kommune.
Stk. 3. Valglisten udarbejdes for hver kommune for sig. Er kommunen inddelt i afstemningssteder, udarbejdes listen med særskilte afsnit for hvert afstemningssted.
Stk. 4. Valglisten skal indeholde vælgernes navne og vælgernes fødselsdato samt en rubrik til afkrydsning af vælgernes navne."

12. I § 24, stk. 1 og 2 ændres "valgkredsen" til "kommunen".

13. I § 26, stk. 2 og stk. 3 udgår "i landstingskredsen" og "i samme landstingskreds"

14. I § 28, stk. 2, udgår "i landstingskredsen"

15. § 33, stk. 1, 2. pkt. affattes således:
"Uden overværelse af andre udfylder vælgeren straks stemmesedlen ved at anføre navnet på et af de partier, der har opstillet kandidater, eller navnet på én af de kandidater, der er opstillet."

16. I § 38, stk. 4 udgår "i landstingskredsen"

17. § 39, stk. 2, nr. 5, affattes således:
5) når der på stemmesedlen alene er anført navnet på en kandidat, som ikke er opstillet, eller alene er anført navnet på et parti, der ikke har opstillet kandidater."

18. I § 42, stk. 2 og i § 49 ændres "valgkredsens" til "kommunens"

19. § 43, stk.1, affattes således:
"Når Valgnævnet har modtaget resultaterne fra valgbestyrelserne opgør nævnet valgets samlede resultat. Selv om der ikke foreligger fuldstændige resultater fra valgbestyrelserne, kan Valgnævnet dog foretage opgørelsen, såfremt de manglende oplysninger efter det  foreliggende materiale ikke vil kunne få indflydelse på valgets resultat".

20. I § 43, stk. 2, stk. 3 og stk. 4 udgår "i landstingskredsen", "i den pågældende landstingskreds" og "kredsmandater" og " kredsmandat" ændres til: "mandater" og "mandat".

21. § 44 ophæves.

22. § 46, stk. 1 ophæves.

Stk. 2-3 bliver herefter stk. 1-2.

23. § 46, stk. 1 affattes således:
"Stk. 2. De opstillede, men ikke valgte kandidater for hvert parti og hvert kandidatforbund, opføres på en stedfortræderliste i den rækkefølge, hvori de som stedfortrædere er berettiget til at indtræde i Landstinget. Den kandidat, der har fået det største antal stemmer uden at blive valgt, opføres først. Derefter opføres den kandidat, der har fået det næststørste antal stemmer, og så fremdeles".

24. § 47 affattes således:
"§ 47. Valgnævnet anfører i valgbogen, hvem det anser for valgt, og underretter skriftligt de valgte om valget."

25.  § 50, stk. 1, 1. pkt. affattes således:
"Indsigelse mod gyldigheden af valget kan fremsættes af kandidaterne ved valget, hvad enten disse har opnået valg eller ej, og iøvrigt af enhver vælger."

26. § 53, stk. 4 og stk. 5 ophæves.

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. december 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998.
Jonathan Motzfeldt

/

Kaj Kleist