Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 5
20. maj 1998
Ophævet

Landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd

Kapitel 1.
Nedsættelse af Ligestillingsrådet.

§ 1. Landsstyret nedsætter et Ligestillingsråd

 

Kapitel 2.
Ligestillingsrådets opgave.

§ 2. Ligestillingsrådet har til opgave at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder i det grønlandske samfund. Ligestillingsrådet kan, på eget initiativ, eller efter anmodning, undersøge forhold, der vedrører ligestilling.
Stk. 2. Ligestillingsrådet skal endvidere:
1) følge udviklingen i samfundet,
2) virke som rådgivende organ for hjemmestyret, kommunerne og private i spørgsmål om ligestilling,
3) fungere som kontaktled til rådgivende ligestillingsorganer m.v. i Norden og
4) tilskynde og medvirke til oplysning for borgere og myndigheder om ligestilling.
Stk. 3. Ligestillingsrådet aflægger hvert år en beretning til landsstyret og Landstinget om det forløbne års arbejde.

 

Kapitel 3.
Ligestillingsrådets organisation.

§ 3. Ligestillingsrådet består af en formand og ti medlemmer. Landsstyret udpeger en formand. Landsstyret udpeger ti medlemmer efter indstilling fra de i stk. 2 og 3 nævnte organisationer og partier. Formanden samt medlemmerne udpeges for fire år ad gangen, begyndende ved Ligestillingsrådets nedsættelse. Landsstyret skal tilstræbe en ligelig fordeling mellem kønnene ved udpegelse af medlemmerne. Begge køn skal være repræsenteret med mindst fire medlemmer.
Stk. 2. Følgende organisationer indstiller så vidt muligt en mand og en kvinde:
1) De Grønlandske Kommuners Landsforening,
2) Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat
3) De grønlandske arbejdsgiverforeninger
4) Tjenestemænds og Overenskomstansattes Centralorganisation i Grønland
5) KNAPK
6) De Grønlandske Kvindeforeningers Sammenslutning
7) SORLAK
Stk. 3. De tre partier, der har størst repræsentation i Landstinget, indstiller hver især så vidt muligt en mand og en kvinde.

§ 4. Organisationerne, som er nævnt i § 3 stk. 2, kan så vidt muligt indstille en mand og en kvinde, når deres medlem af Ligestillingsrådet
1) ikke længere er medlem af organisationen, eller
2) ikke længere er i stand til at varetage sit hverv.
Stk. 2. Partierne, som er nævnt i § 3 stk. 3, kan så vidt muligt indstille en mand og en kvinde, når deres medlem af Ligestillingsrådet ikke længere er i stand til at varetage sit hverv.

§ 5. Ligestillingsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Ligestillingsrådets sekretariat.

§ 6. Ligestillingsrådet opretter sit eget sekretariat til varetagelse af det daglige arbejde.
Stk. 2. Ligestillingsrådet har kompetence til at ansætte og afskedige sekretariatets personale. Angående vilkår for ansættelse og afskedigelse m.v. af sekretariatets personale er Ligestillingsrådet forpligtet til at følge de bestemmelser, der til enhver tid gælder for ansatte i Grønlands Hjemmestyre.

 

Kapitel 4.
Finansiering.

§ 7. Ligestillingsrådet finansieres gennem tilskud fra landskassen.
Stk. 2. Ligestillingsrådet har derudover mulighed for at søge midler fra private organisationer eller offentlige myndigheder til dets virksomhed.
Stk. 3. Ligestillingsrådet kan inden for sit formål jf. § 2, drive virksomhed, der medfører indtægter.

§ 8. Medlemmer af Ligestillingsrådet modtager vederlag, dagpenge og godtgørelse for rejseudgifter efter reglerne i Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget, Landsstyret, m.v. Disse udgifter afholdes inden for det årlige tilskud fra landskassen.


Budget og regnskab.

§ 9. Ligestillingsrådet afgiver hvert år til landsstyret et forslag til budget for det følgende finansår. Forslaget skal indeholde overslag over forventede indtægter og udgifter. Ligestillingsrådet afgiver samtidig forslag til størrelsen af landskassens tilskud for det nævnte finansår.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter en frist for aflevering af forslag til budget samt forslag til størrelsen af landskassens tilskud for det kommende finansår.

§ 10. Ligestillingsrådets regnskabsår følger finansåret. Årsregnskabet revideres af en autoriseret revisor.

§ 11. Ligestillingsrådet forelægger, inden en af landsstyret fastsat frist, det reviderede årsregnskab bilagt revisionens bemærkninger for landsstyret til godkendelse.

 

Kapitel 5.
Ikrafttræden.

§ 12. Denne lov træder i kraft den 1. juli 1998.
Stk. 2. Samtidig ophæves Landstingslov nr. 17 af 8. november 1985 om Grønlands Ligestillingsudvalg.
Grønlands Hjemmestyre, den 20 maj 1998.
Jonathan Motzfeldt

/

Mikael Petersen