Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 11
30. oktober 1998
Gældende

Landstingsforordning om ældreinstitutioner mv.

I medfør af § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

 

Kapitel 1

Almindelige betingelser for flytning til ældreinstitution mv.

 

§ 1. Pensionister, der ikke kan klare sig i eget hjem, kan søge om flytning til kommunal ældreinstitution.

Stk. 2. Pensionister med behov for pleje og omsorg i et omfang, der ikke kan opfyldes på kommunal ældreinstitution, kan søge om flytning til institution under sundhedsvæsenet.

Stk. 3. Pensionister kan søge om midlertidigt ophold på kommunal ældreinstitutioneller institution under sundhedsvæsenet.

 

§ 2. Ansøgning om flytning til kommunal ældreinstitution eller institution under sundhedsvæsenet skal indgives til kommunalbestyrelsen i hjemkommunen.

Stk. 2. For personer bosat uden for den kommunale inddeling skal ansøgning indgives til Socialdirektoratet, som sender ansøgningen videre til den kommune, pensionisten ønsker flytning til.

Stk. 3. Ansøgning om midlertidigt ophold på kommunal ældreinstitution eller institution under sundhedsvæsenet skal indgives som beskrevet i stk. 1 og stk. 2.

 

§ 3. Ansøgning om flytning til kommunal ældreinstitution eller institution under sundhedsvæsenet behandles af et dertil nedsat tværfagligt visitationsudvalg.

Stk. 2. Ansøgning om midlertidigt ophold på kommunal ældreinstitution eller institution under sundhedsvæsenet behandles som beskrevet i stk. 1.

Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler for visitationsudvalgets sammensætning og kompetence. Reglerne udarbejdes i samarbejde med De Grønlandske Kommuners Landsforening.

 

§ 4. Den myndighed, der behandler en ansøgning efter denne landstingsforordning, kan pålægge ansøgeren at medvirke til sagens oplysning.

Stk. 2. Den myndighed, der behandler en ansøgning efter denne landstingsforordning, kan pålægge andre myndigheder at afgive oplysninger, som anses nødvendige for sagens behandling.

 

Kapitel 2

Etablering af og ophold på ældreinstitutioner mv.

 

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der findes det fornødne antal pladser i kommunale ældreinstitutioner.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der findes det fornødne antal pladser ved aktivitetstilbud for pensionister.

Stk. 3. Ældreinstitutioner og aktivitetstilbud oprettes og drives af kommunen.

Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler for oprettelse, indretning, ledelse og drift, herunder betalingsregler, for ældreinstitutioner og aktivitetstilbud for pensionister.

 

§ 6. Kommunalbestyrelsen kan træffe aftale med sundhedsvæsenet om, at der stilles plejepladser til rådighed på institutioner under sundhedsvæsenet, for pensionister med særlige plejebehov.

Stk. 2. Sundhedsvæsenet opkræver en takstbetaling pr. døgn for ophold i medfør af stk. 1. Taksten, der beregnes på baggrund af institutionernes årlige driftsbudget, fastsættes for et år ad gangen. Taksten fastsættes ved forhandling mellem Landsstyret og De Grønlandske Kommuners Landsforening.

 

Kapitel 3

Klageadgang

 

§ 7. Afgørelser fra kommunalbestyrelsen og Socialdirektoratets afgørelser kan påklages efter bestemmelserne i landstingsforordningen om socialvæsenets styrelse og organisation.

 

Kapitel 4

Finansiering

 

§ 8. Udgifter til anlæggelse og drift af kommunale ældreinstitutioner mv. afholdes af de enkelte kommuner. Landsstyret fastsætter regler om regnskabsaflæggelse og revision.

 

§ 9. Landskassen kan yde tilskud til anlæggelse af kommunale ældreinstitutioner mv.

 

Kapitel 5

Forsøgsbestemmelser

 

§ 10. Landsstyret kan fastsætte regler om kommunale forsøgsordninger om ældreinstitutioner mv. efter denne landstingsforordning.

Stk. 2. En kommunal forsøgsordning må højst gælde tre år.

Stk. 3. Resultaterne af en kommunal forsøgsordning skal offentliggøres i en redegørelse.

 

§ 11. Landsstyret kan fastsætte regler om forsøgsordninger, som beskrevet i § 10, som omfatter områderne uden for den kommunale inddeling.

 

Kapitel 6

Ikrafttrædelse

 

§ 12. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. marts 1999.

Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 8 af 22. oktober 1990 om sociale pensioner og ældreinstitutioner mv., for så vidt angår bestemmelserne om ældreinstitutioner mv.

Stk. 3. Bestemmelser om ældreinstitutioner mv. fastsat i medfør af landstingsforordning nr. 8 af 22. oktober 1990 om sociale pensioner og ældreinstitutioner mv. forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre landstingsforordninger.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998

 

 

Jonathan Motzfeldt

/

Mikael Petersen