Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 8
30. oktober 1998
Ophævet

Landstingsforordning om ansættelser i Kirken

I medfør af § 5 i lov nr. 264 af 6. maj 1993 om Kirken i Grønland fastsættes:

 

Kapitel 1.
Betingelser for ansættelse


Præste- og provstestillinger

§ 1. I præstestillinger i den grønlandske kirke kan ansættes:
1) personer, der har bestået teologisk bachelorgrad fra Ilisimatusarfik eller teologisk kandidat-eksamen fra et dansk universitet, samt har gennemført undervisningen ved et pastoralseminarium,
2) personer, der har en uddannelse, der med hensyn til kundskaber kan sidestilles med læreruddannelsen fra Ilinniarfissuaq, og herudover har fået en videregående uddannelse i kristen- domskundskab efter regler fastsat af landsstyret, og
3) personer der, har været præst eller opfylder betingelserne for at blive præst i den danske folkekirke.
Stk. 2. Præster skal være medlem af den danske folkekirke.
Stk. 3. Der kræves endvidere kendskab til det grønlandske sprog, i overenstemmelse med regler der udformes af landsstyret.
Stk. 4. Landsstyret kan bestemme, at deltagelse i uddannelse på folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse af præster er en betingelse for ansættelse som præst. Landsstyret kan fastsættenærmere regler herom, herunder om kursusgodtgørelse.

 

§ 2. Landsstyret kan undtagelsesvis give en person, der ikke opfylder betingelserne i § 1, stk.1, tilladelse til at søge en præstestilling.

§ 3. Landstyret kan fastsætte bestemmelser om andre uddannelsesmæssige krav, som kan træde i stedet for de i § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 nævnte i tilfælde af mangel på personer, der opfylder disse krav.

§ 4. Enhver, der ansættes som præst i den grønlandske kirke, skal have aflagt bispeeksamen, være ordineret, have aflagt folkekirkens præsteløfte, og have biskoppens kollats.

 

Øvrige stillinger

§ 5. Landsstyret kan fastsætte regler for uddannelse af kateketer og organister.

 

Kapitel 2
Fremgangsmåder ved ansættelser


Ansættelse som præst

§ 6. Forinden indstilling afgives efter § 7, afholdes så vidt muligt et fællesmøde mellem biskoppen, eller en af biskoppen bemyndiget provst, og de valgte medlemmer af menighedsrepræsentationerne, hvor der orienteres om ansøgerne. Mødet berammes af biskoppen snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb og ledes af biskoppen eller provsten. Efter anmodning af en eller flere menighedsrepræsentationer, eller hvis biskoppen finder det ønskeligt, skal der afholdes yderligere et orienterende møde mellem biskop og menighedsrepræsentationer.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler for tidsfrister og fremgangsmåde for det i stk. 1 nævnte orienteringsmøde.

§ 7. Et præstegælds valgte menighedsrepræsentanter afgiver indstilling om ansættelse i ledige stillinger som præst i præstegældet. Indstillingen skal så vidt muligt ske på et fællesmøde.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler for tidsfrister og forretningsgangen for det i stk. 1 nævnte indstillingsmøde.

§ 8. Landsstyret kan ikke ansætte en ansøger, som ikke er omfattet af menighedsrepræsentationernes indstilling. En ansøger, som ved første afstemning på indstillingsmødet opnår alle afgivne stemmer, skal udnævnes i stillingen. Såfremt særlige omstændigheder foreligger, kan landsstyret bestemme, at genopslag af stillingen skal foretages og fornyet indstilling finde sted.

§ 9. Landsstyret kan fastsætte særlige regler for fremgangsmåden ved besættelse af præstestillinger, der helt eller overvejende er oprettet med henblik på betjening af institutioner eller grupper af personer, for hvilke der ikke er oprettet menighedsrepræsentationer. Det samme gælder ved ansættelser af kortere varighed.

 

Ansættelse som domprovst eller provst

§ 10. De valgte menighedsrepræsentanter i det præstegæld, hvor domprovsten eller provsten skal virke som præst, afgiver så vidt muligt udtalelse om 3 ansøgere opstillet i prioriteret rækkefølge efter fremgangsmåden i §§ 6 og 7.
Stk. 2. Biskoppen afgiver så vidt muligt udtalelse om mindst 3 ansøgereopstillet i prioriteret rækkefølge. Biskoppen sender ansøgningerne med menighedsrepræsentationernes og sin egen udtalelse til landsstyret.
Stk. 3. Landsstyret afgør, hvem der ansættes i stillingen. Ansættelse af en ansøger, der ikke er omfattet af biskoppens udtalelse, kan ikke ske, før biskoppen har udtalt sig.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler for tidsfrister og forretningsgang for de i stk.1 og 2 nævnte udtalelser.

 

Ansættelse i øvrige stillinger

§ 11. Ansættelse og afskedigelse af kateketer og organister foretages, efter høring af menighedsrepræsentationerne, af provsten.
Stk. 2. Provstiudvalget har efter retningslinier udarbejdet af landsstyret ansvaret for, at den nødvendige medhjælp ved kirkerne er til stede.

§ 12. Landsstyret træffer bestemmelse om oprettelse og nedlæggelse af stillinger ved provstikontorerne. Provsten foretager ansættelse og afskedigelse fra disse stillinger.

 

Kapitel 3
Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser

§ 13. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. december 1998.
Stk. 2. Samtidig ophæves:
1) §§ 4, 38 og 40 i Landstingsforordning nr. 2 af 30. marts 1982 om Kirken i Grønland,
2) §§ 20 og 30 i Landstingsforordning nr. 15 af 28. oktober 1993 om Kirken og
3) § 1 i Landstingsforordning nr. 2 af 6. juni 1997 om afhjælpning af præstemanglen.
Stk. 3. Forskrifter fastsat i medfør af §§ 4, 38 og 40 i Landstingsforordning nr. 2 af 30. marts 1982 om Kirken i Grønland og Landstingsforordning nr. 2 af 6. juni 1997 om afhjælpning af præstemanglen forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses ved forskrifter fastsat i medfør af denne landstingsforordning.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998.
Jonathan Motzfeldt

/

Konrad Steenholdt