Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 18
29. maj 1998
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om erhvervsuddannelseskurser finansieret af arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (AEB)

I medfør af § 8 i Landstingslov nr. 16 af 23. november 1989 om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (AEB) fastsættes:


Kapitel 1.
Formål og generelle bestemmelser.

§ 1. Tilskuddet til erhvervsuddannelseskurser har til formål at give faglærte og ikke-faglærte mulighed for at deltage i efter- og videreuddannelseskurser, der vedligeholder, udbygger og forbedrer deres erhvervskvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov, herunder nødvendig omskoling af arbejdsledige samt afhjælpning af omstillings- og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet.

§ 2. Kurser, der afholdes med tilskud efter denne bekendtgørelse, varetages af erhvervsskolerne, således at skolerne administrerer og afvikler kurser inden for deres respektive fagområder.
Stk. 2. Kurser inden for særlige fagområder, som ikke dækkes af erhvervsskolerne, kan efter indstilling fra en erhvervsskole afvikles uden for erhvervsskolerne. Erhvervsskolen forestår administrationen af kursisternes deltagelse i kurserne.
Stk. 3. Kurser, jf. stk. 1 og 2 skal udbydes offentligt.

§ 3. Der kan ydes tilskud til enkeltpersoners deltagelse i kurser, der ikke udbydes af de grønlandske erhvervsskoler. Erhvervsskolerne eller den, Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke bemyndiger hertil, forestår administrationen af kursisternes deltagelse i kurserne.

§ 4. Kurser, der afholdes med tilskud efter denne bekendtgørelse, skal i videst muligt omfang placeres geografisk, så de samlede rejse- og opholdsudgifter, jf. § 11, minimeres mest muligt.

§ 5. Der kan ikke ydes tilskud, når der kan opnås anden økonomisk støtte, der dækker de samme udgifter som AEB-tilskuddet.

 

Kapitel 2.
Betingelser for tildeling af tilskud.

§ 6. Der ydes tilskud til kurser, som er godkendt af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.
Stk. 2. Tilskud ydes inden for det til enhver tid værende akkumulerede AEB-beløb.

§ 7. Tilskud ydes til kurser, jf. § 2, der afholdes som dagskole af mindst 5 dages varighed og har mindst 6 deltagere. Der kan dog ydes tabt arbejdsfortjeneste til korterevarende kurser.
Stk. 2. Tilskud ydes til kurser, jf. § 3, der afholdes som dagskole af mindst 5 dages varighed.
Stk. 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan i særlige tilfælde fravige bestemmelserne i stk. 1.

§ 8. Tilskud til kursister er betinget af, at pågældende er
1) arbejdsgiver eller ansat ved en arbejdsgiver, der er bidragspligtig i henhold til § 1 i landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag, eller
2) arbejdsledig, og hjemkommunen kan dokumentere, at den arbejdslediges jobmuligheder vil være væsentligt forbedrede efter kursets gennemførelse.
Stk. 2. Tilmelding til kurser foretages af arbejdsgiver og for arbejdsledige af kommunen.
Stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til kursister, jf. stk. 1, nr. 1, når pågældendes arbejdsgiver ikke har betalt forfaldne AEB-bidrag. Skattedirektoratet skal videregive oplysning om arbejdsgivers restancer vedrørende arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag.

§ 9. Kursister skal være fyldt 18 år, have bopæl i Grønland og opfylde fastsatte faglige forudsætninger for deltagelse i kurset.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan i ganske særlige tilfælde fravige alderskravet i stk. 1.

§ 10. Kursistens ret til tilskud bortfalder for den resterende del af kurset, hvis pågældende afbryder kurset. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan dog i særlige tilfælde fravige dette, hvis afbrydelsen sker efter skriftlig aftale med kursuslederen.

 

Kapitel 3.
Tilskuddets omfang og udbetaling.

§ 11. Tilskuddet til kursister kan ydes som
1) tabt arbejdsfortjeneste,
2) rejseudgifter til og fra kursusstedet, herunder nødvendige opholdsudgifter under rejsen  og
3) opholds- og forplejningsudgifter under kursusopholdet.
Stk. 2. Tabt arbejdsfortjeneste til kursister jf. stk. 1, nr. 1, ydes med et beløb svarende til løn-trin 1 for faglærte henholdsvis ikke-faglærte ifølge overenskomst mellem SIK og Grønlands Landsstyre. Til kursister under 18 år, der har fået dispensation jf. § 9, stk. 2, ydes der dog tilskud med et beløb svarende til grundløn for ikke-faglærte under 18 år ifølge overenskomst mellem SIK og Grønlands Landsstyre.
Stk. 3. Stk. 1, nr. 1, gælder dog ikke for kursister, der er ansat ved offentlige arbejdsgivere.

§ 12. Der ydes fuld dækning af rejse- og opholdsudgifter for instruktører.
Stk. 2. Der ydes dagpenge til instruktører i henhold til den til enhver tid gældende aftale om godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejse i Grønland og Danmark.

§ 13. I ganske særlige tilfælde kan Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke godkende, at der ydes tilskud til andre udgifter end de i §§ 11-12 nævnte.

§ 14. Der ydes ikke feriegodtgørelse af udbetalte tilskud.

§ 15. Tilskuddet ydes fra og med afrejsedato fra bopælen til og med dagen for hjemkomsten. Tilskuddet ydes for højest 6 dage pr. uge.
Stk. 2. Rejse til og fra kursusstedet skal ske i umiddelbar tilslutning til kurset. Ønsker en deltager at rejse på et andet tidspunkt, ydes tilskuddet kun i selve kursusperioden.
Stk. 3. Rejser skal tilrettelægges, så det samlede tilskud til den enkelte bliver mindst muligt.

§ 16. Tilskud tilkommer den, der afholder udgifterne og udbetales ugevis bagud.
Stk. 2. Arbejdsgiver afholder udgiften til tabt arbejdsfortjeneste. Til arbejdsledige afholdes udgiften til tabt arbejdsfortjeneste af kommunen.

 

Kapitel 4.
Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelse.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1998.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 26. maj 1995 om erhvervsuddannelseskurser finansieret af arbejdsgivernes erhvervsuddannelsesbidrag.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. maj 1998
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen