Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 6
6. november 1997
Ophævet

Landstingslov om kommunale forsøgsordninger

Almindelige bestemmelser

§ 1. Efter reglerne i denne lov kan enhver kommune i Grønland indtil udgangen af år 2001 gennemføre forsøg med det formål at øge det lokale selvstyre, at opnå en bedre tilpasning af det kommunale styre til de lokale forhold, at forbedre servicen for borgerne og at forbedre ressourceudnyttelsen i den kommunale virksomhed. Ved forsøgene skal der lægges afgørende vægt på hensynet til borgernes sundhed, retssikkerhed og velfærd.

§ 2. Forsøg kan iværksættes med virkning for en, flere eller alle kommuner.
Stk. 2. Et forsøg i en kommune er betinget af, at et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer stemmer for et forslag herom.

§ 3. En forsøgsordning kan oprettes indenfor områder som ex. socialområdet, skole, fritid, teknik, beskæftigelse, erhverv, kommunernes styrelse og kommunernes økonomi.

 

Godkendelse m.v.

§ 4. Landsstyret godkender forsøgsordninger.

§ 5. I de tilfælde, hvor et forsøg ikke kan holdes indenfor den nuværende lovgivning, kan Landstinget dispensere herfor efter indstilling fra Landsstyret.

§ 6. Landsstyret fastsætter regler om fremgangsmåden ved udarbejdelsen, godkendelsen, iværksættelsen og afslutningen af forsøg samt om undersøgelse og vurdering af forsøgsresultaterne.

§ 7. Landsstyret nedsætter et koordinationsudvalg der foruden den myndighed, som er ansvarlig for kommunernes styrelse, skal bestå af det respektive ressortdirektorat og KANUKOKA.
Stk. 2. Koordinationsudvalget har til opgave at foretage indstilling til Landsstyret, koordinere, følge og evaluere hvert forsøg.
Stk. 3. Landsstyret forelægger hvert år på Landstingets ordinære efterårssamling en redegørelse for de enkelte forsøg og forsøgenes stade.

 

Forsøgsregulativer

§ 8. Regler for de enkelte kommuneforsøg fastsættes i et forsøgsregulativ. Forsøgsregulativet vedtages af kommunalbestyrelsen og godkendes af det Landsstyremedlem, som er ansvarlig for det pågældende ressortområde.

§ 9. Et forsøgsregulativ skal angive en ikrafttrædelsesdato.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen foranlediger, at forsøgsregulativet eller en kort beskrivelse af forsøgenes indhold offentliggøres på den måde, der sædvanligt benyttes i kommunen. Offentliggørelsen skal ske mindst en uge før ikrafttrædelsestidspunktet.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at borgerne i kommunen herudover i fornødent omfang informeres om kommunens forsøg.

 

Områderne udenfor den kommunale inddeling

§ 10. Landsstyret kan beslutte, at områderne udenfor den kommunale inddeling i Kangerlussuaq og Pituffik inddrages i en eller flere forsøgsordninger.

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 11. Loven træder i kraft den 1. januar 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. november 1997.
Jonathan Motzfeldt

/

Kaj Kleist