Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 8
6. juni 1997
Gældende

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om omdannelse af TELE Attaveqaatit

§ 1.

I landstingsforordning nr. 11 af 28. oktober 1993 om omdannelse af TELE Attaveqaatit til aktieselskab foretages følgende ændringer:

1 . I § 1 indsættes som stk. 3:
"Stk. 3.
Teleselskabet overtager senest 1. januar 1998 driften af Grønlands Postvæsen, der udføres af KNI Pilersuisoq A/S."

2. I § 2, stk. l indsættes som 3. pkt.:
"Teleselskabet har til opgave at drive Grønlands Postvæsen"

3. I § 2, stk. 2 indsættes som 2. pkt:
"Grønlands Postvæsen drives i henhold til landstingsforordningen om Grønlands Postvæsen."

4. § 2 stk. 3 affattes således:
"Stk 3. Teleselskabets aktiekapital kan ændres efter selskabslovgivningens regler."

5. I § 2 indsættes som stk 5:
"Stk 5.
Teleselskabet kan drive virksomheden i helt eller delvis ejede datterselskaber, i samarbejde med andre virksomheder og under andre navne."

6. Efter § 8 indsættes:
"§ 8 a. Grønlands Hjemmestyres tjenestemænd, der i henhold til § 11 i landstingsforordning nr. 14 af 30. oktober 1992 forretter tjeneste ved Grønlands Postvæsen i KNI Pilersuisoq A/S gives mulighed for at overgå til ansættelse i Teleselskabet eller et hermed koncernforbundet selskab.
Stk 2. Grønlands Hjemmestyres tjenestemænd, der er udlånt til tjeneste i Grønlands Postvæsen og som ikke ønsker at overgå til ansættelse i Teleselskabet eller et hermed koncernforbundet selskab har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af, at de udlånes til at forrette tjeneste ved Grønlands Postvæsen i Teleselskabet eller et hermed koncernforbundet selskab.
Stk 3. Teleselskabet eller et hermed koncernforbundet selskab refunderer de af Grønlands Hjemmestyre i henhold til stk. l udbetalte lønninger m.v.
Stk 4. For tjenestemænd, der i henhold til stk. 2 udlånes til Teleselskabet eller et hermed koncernforbundet selskab afholder Grønlands Hjemmestyre udgifter til tjenestemandspension. Teleselskabet eller et hermed koncernforbundet selskab indbetaler løbende pensionsbidrag til Grønlands Hjemmestyre for det tidsrum den ansatte optjener pensionsalder i selskabet."

7. Efter § 9 indsættes i kapitel 4:
"§ 9 a. For andre ansatte i Grønland end tjenestemænd, der ved Teleselskabets overtagelse af Grønlands Postvæsen gør tjeneste ved postvæsenet indtræder Teleselskabet umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der består i henhold til kollektiv overenskomst eller aftale, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af Grønlands Landsstyre og individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. l gælder tilsvarende i det tilfælde, at Teleselskabet driver Grønlands Postvæsen i et koncernforbundet selskab".

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juli 1997.
Grønlands Hjemmestyre den 6. juni 1997
Lars Emil Johansen

/

Peter Grønvold Samuelsen