Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 5
6. juni 1997
Gældende

Landstingsforordning om Royal Arctic Line A/S

I medfør af § 4 og § 9 i lov for Grønland nr. 469 af 6. november 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v. fastsættes følgende:

 

Forordningens anvendelsesområde

 

§ 1. Forordningen gælder for Royal Arctic Line A/S med tilhørende datterselskaber.

Stk. 2. Landsstyret kan bestemme, at forordningen skal gælde for andre aktie- eller anpartsselskaber, der driver virksomhed inden for søtransportområdet, når hjemmestyret direkte eller indirekte har den i aktieselskabsloven § 2 nævnte forbindelse med selskabet.

Stk. 3. Landsstyret kan endvidere bestemme, at reglerne i denne forordning ikke eller kun delvis skal gælde for et selskab, som efter stk. l og stk. 2 er omfattet af forordningen.

 

Royal Arctic Line A/S virksomhed

 

§ 2. Selskaberne driver på forretningsmæssigt grundlag virksomhed inden for søtransport området og dermed sammenhængende virksomhed i overensstemmelse med de formål, der er angivet i vedtægterne.

Stk. 2 Selskaberne kan tillige drive anden virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med søtransport.

Stk. 3. Selskaberne kan drive virksomhed i helt eller delvis ejede datterselskaber, i samarbejde med andre virksomheder, og under andre navne.

Stk. 4. Har hjemmestyret direkte eller indirekte den i aktieselskabsloven § 2 nævnte forbindelse med et selskab, omfattet af forordningen, kan landsstyret forpligte selskabet til at indgå kontrakter på forretningsmæssige vilkår om offentlig tjeneste med transport af gods og passagerer.

 

§ 3. Selskaberne er omfattet af lov om aktieselskaber eller anpartsselskaber og anden lovgivning omfattende aktie- og anpartsselskaber, der er sat i kraft i Grønland. Aktiekapitalen eller indskudskapitalen i selskaberne kan ændres efter selskabslovgivningens regler.

 

§ 4. Landsstyret bemyndiges til at indgå aftale om salg af aktier i Royal Arctic Line A/S under forbehold af Landstingets finansudvalgs godkendelse.

 

Selskabernes uafhængige status

 

§ 5. Selskabernes vedtægter, forvaltning og regnskabsforhold skal indrettes sådan, at selskabernes med hensyn til ledelse, forvaltning, administration samt administrativ, økonomisk og intern regnskabsmæssig kontrol har en uafhængig status, som blandt andet sikrer, at selskaberne har særskilt kapital og regnskabsføring i forhold til Grønlands Hjemmestyre, og at der opretholdes en klar adskillelse mellem den del af selskabernes virksomhed, hvortil der modtages offentlige betalinger eller drives i henhold til koncession og den del af virksomheden, inden for hvilken selskabet er i konkurrence med andre virksomheder.

Stk. 2. Selskabernes virksomhed skal drives efter de principper, der gælder for kommercielle virksomheder. Dette gælder også de forpligtelser til offentlig tjeneste som landsstyret pålægger selskaberne i henhold til koncession, og tillige de kontrakter om offentlig tjeneste, som selskaberne indgår med hjemmestyret eller andre dele af den offentlige forvaltning.

 

Tjenestemænd

 

§ 6. Grønlands Hjemmestyres tjenestemænd, der i henhold til § 11 i landstingsforordning nr. 14 af 30. oktober 1992 er udlånt til at forrette tjeneste i KNI Pilersuisoq A/S, kan forpligtes til fortsat at gøre tjeneste i et selskab omfattet af forordningen efter §1 stk. 2 efter hjemmestyrets nærmere anvisninger, med mindre de overgår til ansættelse i et selskab omfattet af forordningen efter § l stk. 2.

Stk. 2. De i stk. l nævnte tjenestemænd har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af, at de forretter tjeneste i et selskab omfattet af forordningen efter § 1 stk. 2.

Stk. 3. De selskaber, hvor tjenestemændene forretter tjeneste efter hjemmestyrets nærmere anvisninger i henhold til stk. 1, refunderer de af Grønlands Hjemmestyre afholdte udgifter til udbetalte lønninger, m.v. Selskaberne indbetaler løbende pensionsbidrag til dækning af Grønlands Hjemmestyres udgifter til tjenestemandspension for det tidsrum, den ansatte optjener pensionsalder i selskaberne.

 

Ikrafttrædelse

 

§ 7. Forordningen træder i kraft den 1. juli 1997.

 

 

Grønlands Hjemmestyre den 6. juni 1997

 

 

Lars Emil Johansen

/

Peter Grønvold Samuelsen