Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 29
27. november 1997
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om normering af tjenestemandsstillinger m.v. i folkeskolen

I medfør af § 23, stk. 2 og § 56, stk. 5 i landstingsforordning nr. l af 6. juni 1997 om folkeskolen fastsættes:

 

Kapitel 1.
Normering og pointtal for skolerne


Normering

§ 1. Normering af stillinger betegner i denne bekendtgørelse fastsættelse af antal stillinger af en angiven kategori (= stillingsbetegnelser).

§ 2. Beregning af antallet af stillinger foretages forud for hvert skoleår og meddeles Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke, der udsender retningsliner herom. I tilfælde hvor stillinger normeres på grundlag af befolkningstallet, er det pr. 1. januar samme år officielle opgjorte tal gældende.

§ 3. Normeringsplan for hjemmestyrets skoler og for Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke optages på Landstingets årlige finanslov.

 

Pointtal for skolerne

§ 4. For hver skole beregnes et pointtal efter antallet af skolens klasser efter følgende skala:
1) l.- 9. klasser: ............................................1 point pr. klasse
2) 10.- 12. klasser: ...................................... l eller 1,5 point pr. klasse.
3) Specialklasser: ........................................ 2, 5 point pr. klasse.
Stk. 2. Beregning af de i stk. l nævnte klasser sker således:
1) 1.- 9. klasser med flere end 11 elever betragtes som egentlige klasser.
2) 10.- 12. klasser betragtes som egentlige klasser uanset elevtal, dog således at:
     a) Klasser under 12 elever beregnes med l point pr. klasse.
     b) Klasser med 12 elever eller mere beregnes med 1,5 point pr. klasse.
3) Kun specialklasser med mindst 3 elever betragtes som egentlige specialklasser. Specialklasser med mindre end 3 elever betragtes som almindelige klasser uanset elevtal.
Stk. 3. Klasser og elever, der ikke er medregnet efter stk. 2, indgår i opgørelsen efter følgende skala, hvor hver point medregnes som en klasse ved opgørelse af en skoles klassetal: 0 - 12 elever = l point 13-25 elever = 2 point 26-39 elever = 3 point 40-53 elever = 4 point 54 - 67 elever = 5 point 68-81 elever = 6 point 82 - 95 elever = 7 point

 

Kapitel 2.
Tjenestemænd


Forskolelærere

§ 5. Stillinger som forskolelærere ved de kommunale skoler med henblik på undervisningen i forskolen normeres på grundlag af 100 % af det samlede ugentlige lærerskematimetal i forskolen samt 20 % af det samlede ugentlige lærerskematimetal for 2. og 3. klasse.
Stk 2. Antallet af forskolelærere fastsættes til én for hver 27 af det således beregnede timetal. Antallet af stillinger kan begrænses til det antal, som kan tillægges 27 skematimer ved samme skole.
Stk. 3. Timer i 2. og 3. klasser, beregnet efter stk. l, der ikke kan læses af forskolelærere, indgår i beregningsgrundlaget for ansættelse af lærere/overlærere.

 

Lærere/overlærere

§ 6. Stillinger som lærere/overlærere ved de kommunale skoler normeres på grundlag af følgende timetal:
1) Det samlede ugentlige lærerskematimetal for 4.-l2. klasse, herunder specialundervisning samt undervisningstimer i fritidsundervisning efter § 4 i landstingsforordning om folkeskolen, som tillægges lærere inden for det pligtige timetal.
2) 80 % af det samlede lærerskematimetal for 2. og 3. klasse.
3) Timetillæg i henhold til gældende regler, bortset fra timetillæg for pædagogisk/administrativt arbejde for viceskoleinspektører, skoleinspektører, ledende skoleinspektører samt fritidsinspektører.
4) Nedsat tjenestetid, der er bevilget lærere i folkeskolen for hele skoleåret samt timer, som er fremkommet ved timenedsættelse som følge af virksomhed ved andre skoleformer eller  institutioner i henhold til særlige aftaler, der er indgået eller godkendt af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.
5) Timer i 2. og 3. klasse, som det ikke er muligt at tillægge forskolelærere, j f. § 5.
6) Det antal undervisningstimer, der er tillagt de under nr. 3 nævnte stillinger inden for det pligtige timetal fradrages beregningsgrundlaget efter nr. 1-5.
7) Det antal overtimer, der er givet tilsagn om fradrages beregningsgrundlaget efter nr. 1-5.
Stk. 2. Antallet af stillinger som lærer/overlærer fastsættes til én for hver 27 af det således beregnede timetal.
Stk 3. l kommuner med mindst 30 besatte tjenestemandsstillinger som lærere/overlærere kan der normeres l stilling som lærer/overlærer uden fast skema (fast vikar) for hver 30 besatte tjenestemandsstillinger. Timerne kan for hver stilling fordeles på op til 5 lærere og læses i så fald som skemalagte vikartimer.

 

Viceskole inspektører

§ 7. Ved skoler med mindst 17 point eller 280 elever, eller hvor skoleinspektøren tillige er ledende skoleinspektør, normeres en stilling som viceskoleinspektør.
Stk. 2. Ved skoler, hvor skoleinspektøren tillige er ledende skoleinspektør, normeres yderligere en stilling som viceskoleinspektør, såfremt skolen har mindst 35 point eller 520 elever.
Stk. 3. Ved skoler, hvortil der er knyttet et kollegium med 48 elever eller derover, normeres ud over de i stk. 1-2 nævnte stillinger, l viceskoleinspektørstilling.

 

Skoleinspektører

§ 8. Ved skoler med mindst 8 point eller 95 elever normeres en stilling som skoleinspektør. Stk. 2. Ved nyoprettelse af skoler kan stillingen som skoleinspektør normeres fra et tidspunkt, før skolen tages i brug, med et rimeligt antal klasser, dog højst 6 måneder forud.

 

Ledende skoleinspektører

§ 9. I kommuner med mere end l selvstændig skole, og hvor der ikke er grundlag for ansættelse af en skoledirektør, j f. § 10, kan skoleinspektøren ved en af kommunen udpeget centralskole ansættes som ledende skoleinspektør. Den ledende skoleinspektør varetager kommunens administration af folkeskolen, fritidsvirksomhed, biblioteksvæsen og kultur- og folkeoplysnings-virksomhed.

 

Skoledirektører

§ 10. I kommuner med mindst 5000 indbyggere eller 1000 elever kan der ansættes en skoledirektør. Skoledirektøren varetager kommunens administration af folkeskolen, fritidsvirksomhed, biblioteksvæsen og kultur- og folkeoplysningsvirksomhed.

 

Fritidsinspektører

§ 11. I kommuner med mindst 1500 indbyggere kan der ansættes en fritidsinspektør.
Stk. 2. Såfremt timetillægget til fritidsinspektøren beregnet efter gældende regler overstiger det fastsatte maksimale gældende timetillæg for fritidsinspektører, beskikkes en lærer ved skolen som pædagogisk medhjælp. Beskikkelsen gælder for et skoleår ad gangen.
Stk. 3. Såfremt det overskydende timetillæg, jf. stk. 2, overstiger 18 timer beskikkes yderligere en pædagogisk medhjælp for hver påbegyndt 18 overskydende timetillæg.

 

Kapitel 3.
Særlige opgaver til visse tjenestemænd


Skoleledere

§ 12. Ved skoler med mindre end 8 point og mindre end 95 elever beskikkes en af de ved skolen ansatte lærere/overlærere som skoleleder.

 

Fritidsledere

§ 13. I kommuner med mindre end 1.500 indbyggere kan en af centralskolens lærere beskikkes som ledende fritidsleder.
Stk. 2. I bygder med mindst 60 børn og unge i alderen 6-19 år, kan en af skolens lærere beskikkes som fritidsleder.
Stk. 3. I bygder, hvor der ikke beskikkes en fritidsleder, j f. stk. 2, forestås arbejdet af skolelederen.

 

Rådgivningslærere/fagvejledere

§ 14. Ved centralskoler og ved skoler med mere end 120 elever beskikkes
1) en rådgivningslærer for skolestart og specialundervisning og
2) en rådgivningslærer for 7.-l2. klasse.
Stk. 2. Udover de i stk. l nævnte rådgivningslærere beskikkes på skoler med mere end 70 elever til vejledning indenfor bestemte fag eller faggrupper et antal fagvejledere.
Stk 3. En rådgivningslærer for 7.-l2. klasse beskikkes tillige ved skoler med mindre end 120 elever og mere end 12 elever på 10.-12. klassetrin.
Stk. 4. Rådgivningslærere og fagvejledere beskikkes for l skoleår ad gangen.

 

Skolebibliotekarer og ledende skolebibliotekarer

§ 15. Ved skoler med mindst 6 point beskikkes en af skolens lærere som skolebibliotekar.
Stk 2. Ved skoler med 20 point eller derover kan endvidere beskikkes assisterende skolebibliotekar.
Stk. 3. Skolebibliotekaren ved centralskolen beskikkes som ledende skolebibliotekar.
Stk. 4. Beskikkelse af de i stk. l -3 nævnte skolebibliotekarer sker for l skoleår ad gangen.

 

Kapitel 4.
Ansættelse af timelærere og andet ikke tjenestemandsansat personale


Timelærere, årsvikarer og vikarer

§ 16. Til varetagelse af undervisningen i det antal timer, der fremkommer som rest, efter en beregning, j f. § 6, stk. 2, kan der ansættes timelærere.
Stk 2. Til varetagelse af timer i stillinger som lærer/overlærer, som det ikke er muligt at besætte, kan der tillige ansættes timelærere eller årsvikarer.
Stk. 3. Såfremt lærere bevilges tjenestefrihed for et helt skoleår, kan der til varetagelse af undervisningen ansættes årsvikarer eller timelærere.
Stk 4. Til varetagelse af undervisningen under læreres midlertidige fravær kan der ansættes vikarer.

 

Socialpædagoger og pædagogisk medhjælp

§ 17. Socialpædagoger og pædagogisk medhjælp kan ansættes
1) til varetagelse af bistandsopgaver over for handicappede elever,
2) til tilsynsopgaver på kollegier og elevhjem og
3) som medarbejdere i fritidshjem, der varetager tilsyn med og beskæftigelse af eleverne, som afløsning for vikarordninger, eller i mellemtimer og lignende.

 

Kapitel 5.
Ikrafttrædelse mv.

§ 18. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan fastsætte nærmere bestemmelser om indholdet af de i bekendtgørelsen normerede stillinger.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1997. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 1. december 1992 om normering af tjenestemandsstillinger m.v. i folkeskolen.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. november 1997
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen