Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 23
12. september 1997
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om pension og efterløn til borgmestre og dennes ægtefælle og børn

I medfør af § 37 stk. l i landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. fastsættes:

 

 

§ 1. En borgmester er berettiget til egenpension og efterløn efter reglerne i §§ 2-7 og 9-10.
Stk. 2. Ægtefællen og børnene efter en borgmester er berettiget til ægtefælle- og børnepension og efterløn efter reglerne i §§ 8 og 11.

 

Egenpension

§ 2. Egenpension til en borgmester fastsættes efter borgmesterens pensionsalder og pensionsgivende løn ved fratræden.

§ 3. Ydelse af egenpension er betinget af en funktionstid på mindst 8 år, jf. dog stk. 4.
Stk. 2. Funktionstiden er den tid, hvori pågældende har fungeret som borgmester, og funktionstiden i flere borgmesterhverv sammenlægges.
Stk. 3. Funktionstiden regnes i hele antal år og efter hvert påbegyndt funktionsår.
Stk. 4. Fratræder borgmesteren med kommunalbestyrelsens tilladelse på grund af sygdom, der ifølge lægelig dokumentation er til hinder for en fortsat varetagelse af borgmesterhvervet, medregnes i funktionsperioden hele den valgperiode, i hvilken fratræden sker.

§ 4. En borgmesters pensionsalder beregnes efter funktionstiden som borgmester således:
8 år indtil 10 år omregnes til...... 28 år
10 år indtil 12 år omregnes til...... 30 år
12 år indtil 14 år omregnes til...... 31 år
14 år indtil 16 år omregnes til...... 33 år
16 år indtil 18 år omregnes til...... 34 år
18 år indtil 20 år omregnes til...... 36 år
20 år og derover omregnes til...... 37 år

§ 5. Egenpension til en borgmester ydes fra det tidpunkt, den pågældende fratræder som borgmester, såfremt den pågældende på dette tidspunkt har opnået den almindelige pensionsalder på 60 år eller fra den dag, hvor den pågældende opnår denne alder.

§ 6. Egenpension beregnes og prisreguleres i perioden efter fratrædelsen og i perioden, hvor udbetaling finder sted efter de regler, der gælder for tjenestemænd i Grønland.

§ 7. Ret til pension indtræder, når efterlønsperioden i medfør af § 9 er udløbet.
Stk. 2. Pensionsudbetalinger stilles i bero, hvis pågældende igen vælges til borgmester.

 

Ægtefælle- og børnepension

§ 8. Ægtefælle og børnepension ydes efter de regler, der gælder for tjenestemænd i Grønland.
Stk. 2. En ægtefælle har dog altid ret til ægtefællepension efter denne bekendtgørelse, selv om ægteskabet er indgået efter borgmesterhvervets ophør. På samme måde har børn ret til børnepension, selv om de er født efter borgmesterhvervets ophør.

 

Efterløn

§ 9. Efterløn til en borgmester ydes med et månedligt beløb svarende til 1/12 af pågældendes sidste årlige tjenesteindtægt. For hvert påbegyndt år vedkommende har fungeret som borgmester, optjenes ret til halvanden måneds efterløn. Efterlønsperioden kan dog højst strække sig over 12 måneder.

§ 10. Skyldes en borgmesters afgang fortabelse af valgbarhed i anledning af, at han har været pålagt eller undergivet en kriminalretlig foranstaltning, afgør Landsstyret efter indstilling fra kommunalbestyrelsen om borgmesteren skal tillægges ret til efterløn efter reglerne i denne bekendtgørelse.

 

Efterløn til ægtefælle og børn

§ 11. Ægtefællen efter en borgmester, der ved sin død fungerede som borgmester, eller som ved sin død oppebar efterløn fra hvervet som borgmester, er i den resterende del af efterlønsperioden, dog højst 3 måneder efter ægtefællens død, berettiget til at indtræde i retten til efterløn.
Stk.2. Såfremt borgmesteren ikke efterlader sig ægtefælle, eller hvis den efterladte dør inden udløbet af efterlønsperioden, tilfalder retten til efterløn borgmesterens efterladte børn under 18 år, forudsat at disse ved den pågældende borgmesters død var undergivet dennes forældremyndighed.

 

Fratræk i pension m. v.

§ 12. Pension fra borgmesterhvervet nedsættes, såfremt en person der oppebærer pension efter denne bekendtgørelse, samtidig er berettiget til løn, vederlag eller pension fra anden offentlig stilling.
Stk. 2. Pensionen nedsættes således, at løn, vederlag og pension tilsammen højst kan udgøre et beløb, som svarer til den pensionsydelse efter denne bekendtgørelse, som pågældende ved opnåelse af højeste anciennitet som borgmester kan oppebære.
Stk. 3. Nedsættelse af pension efter stk. 1-2 foretages kun i det omfang tilsvarende nedsættelse i de pensionsbeløb, som den pågældende i øvrigt måtte have krav på, ikke foretages i henhold til de for udbetalingen af nævnte pensionsbeløb gældende bestemmelser om pensionsbegrænsning som følge af pension hidrørende fra borgme-stererhvervet.

§ 13. Pension og efterløn til en borgmester, som hidrører fra hverv i mere end én kommune, udbetales som forholdsvise bidrag fra de pågældende kommuner.

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 14. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. oktober 1997 med virkning fra 1. april 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. september 1997
Daniel Skifte

/

Sólja í Ólavstovu