Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 20
8. september 1997
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilsyn med landbrug

I medfør af § 14, stk. 1, stk. 2 og stk. 6 i landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug fastsættes:

 

Anvendelsesområder

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på tilsyn med udøvelsen af landbrug.

 

Nedsættelse og sammensætning af tilsynsudvalg

§ 2. Landsstyremedlemmet for Landbrug nedsætter tilsynsudvalg, som skal føre tilsyn med, at landbrugets udøvere overholder bestemmelserne i landstingslov om landbrug samt regler udstedt i medfør heraf og følger de retningslinjer, der er udarbejdet inden for rammerne af disse. Undtaget for tilsynsudvalgenes tilsynsopgaver er dog bestemmelser, som er udstedt i medfør af lovens § 7.
Stk. 2. Udpegningen af medlemmer til tilsynsudvalgene foretages af kommunalbestyrelserne i kommuner med landbrug samt landbrugets organisationer, jfr. § 3. Kommunalbestyrelserne udpeger sine repræsentanter fra kommunalbestyrelsen eller fra kommunens forvaltning.

§ 3. For Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq kommune nedsættes et tværgående tilsynsudvalg. Udvalget består af fem medlemmer, hvoraf de tre medlemmer udpeges af hver af de tre kommunalbestyrelser, mens de sidste to medlemmer udpeges af bestyrelsen for De Samvirkende Fåreholderforeninger (SPS).
Stk 2. For Paamiut kommune nedsættes et tilsynsudvalg. Udvalget består af tre medlemmer, hvoraf de to medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen, mens det tredje medlem udpeges af bestyrelsen for De Samvirkende Fåreholderforeninger.
Stk 3. For Nuuk kommune nedsættes et tilsynsudvalg. Udvalget består af tre medlemmer, hvoraf de to medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen, mens det tredje medlem udpeges af bestyrelsen for De Samvirkende Fåreholderforeninger.
Stk. 4. For hvert medlem udpeges desuden navngivne suppleanter ud fra samme fremgangsmåde som udpegningen af medlemmerne, j fr. stk. 1-3 samt § 2. Både medlemmer og suppleanter udpeges for en fireårig periode.

§ 4. Konsulenttjenesten for Fåreavl fungerer som sekretariat for tilsynsudvalgene.
Stk. 2. Tilsynsudvalgene kan desuden tilforordne anden relevant faglig ekspertise i forbindelse med sin tilsynsvirksomhed. Ved tilsyn af husdyrbedrifter tilforordnes så vidt mulig en veterinærfaglig ekspertise.

 

Tilsynsudvalgenes arbejdsform

§ 5. Tilsynsudvalget afholder som udgangspunkt et møde årligt, jfr. dog § 7, stk. 4.
Stk. 2. Kommunerne afholder omkostningerne til vederlæggelse af de medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelserne samt til transport i forbindelse med udvalgets tilsynsrejser. Grønlands Hjemmestyre afholder omkostningerne til sekretariatsfunktionen samt vederlæggelsen af de medlemmer, som landbrugets organisationer har udpeget samt transporten for disse fra bopæl til mødested, jævnfør § 14, stk. 5 i landstingslov om landbrug. Konsulenttjenesten for Fåreavl sørger for planlægning og afvikling af møder i tilsynsudvalget.

§ 6. Konsulenttjenesten for fåreavl skal løbende indsamle relevante informationer til brug for udvalgets arbejde, jfr. stk. 2.
Stk. 2. Tilsynsudvalget godkender efter indstilling fra Konsulenttjenesten for Fåreavl og med udgangspunkt i bestemmelser i landstingslov om landbrug samt forskrifter udstedt i medfør heraf retningslinjer for, hvilke konkrete oplysninger omkring driften på stederne, der som minimum skal omfattes af tilsynsudvalgets gennemgang. Retningslinjerne fremsendes til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug til orientering.
Stk. 3. På møder i tilsynsudvalget forelægger Konsulenttjenesten for Fåreavl med udgangspunkt i stk. l og stk. 2 resultaterne fra dets arbejde, dels i rapportform og dels ved en mundtlig præsentation.
Stk. 4. Bedrifter uden problemer i henhold til stk. 3 vil hurtigt kunne behandles af tilsynsudvalget uden bemærkninger. Tilsynsudvalget skal koncentrere sit virke om steder med egentlige problemer, som er påpeget af Konsulenttjenesten for Fåreavl.

§ 7. Tilsynsudvalget beslutter på baggrund af § 6 og efter indstilling fra Konsulenttjenesten for Fåreavl efterfølgende, hvilke fåreholdersteder, som skal besøges, jfr. dog stk. 2 og stk. 4.
Stk. 2. Som udgangspunkt besøger tilsynsudvalget kun steder med problemer i relation til at kunne opfylde de regelfastsatte krav. Udvalget besøger dog årligt tillige en del af de problemfrie bedrifter efter en turnus, så samtlige bedrifter i kommunen over en begrænset årrække får besøg af tilsynsudvalget, så det derved kan holde sig informeret om driftsformen på veldrevne bedrifter.
Stk. 3. Udvalgets møder placeres ikke på samme tidspunkt år efter år, men så de giver udvalget lejlighed til ved selvsyn at blive sat ind i forskellige aspekter af driftsformen.
Stk. 4. Konsulenttjenesten for Fåreavl er som sekretariat desuden forpligtiget til hurtigt at underrette udvalget for eventuelt at få indkaldt til møde, hvis der på en bedrift i løbet af året opstår større problemer, som sorterer under udvalgets arbejdsområde.
Stk. 5. Udvalget tager ud fra sin diskussion og eventuelle besigtigelser af bedrifter stilling til, om det inden for rammerne af landstingslov om landbrug agter at foretage sig noget, jfr. § 8. Konsulenttjenesten for Fåreavl og eventuelle tilforordnede har i den forbindelse alene ansvar for at udtale sig om faglige spørgsmål.

 

Tilbagemelding til Landsstyret

§ 8. Tilsynsudvalget udarbejder en årlig redegørelse til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug om sit arbejde med udgangspunkt i de i § 6, stk. 2 godkendte retningslinjer. Konsulenttjenesten for Fåreavl er som sekretariat for tilsynsudvalget ansvarlig for, at redegørelsen fremsendes til direktoratet senest den l. maj i det efterfølgende år.
Stk. 2. Såfremt tilsynsudvalget konstaterer væsentlige overtrædelser af gældende lovgivning, skal man snarest meddele Landsstyret herom skriftligt og herunder redegøre for, hvilke tiltag der kan gøres eller er gjort for at rette op på forholdene.

 

Ikrafttrædelse m. v.

§ 9. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. september 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 8. september 1997
Pâviâraq Heilmann

/

Peder Munk Pedersen

Relationer
Hjemmelslov