Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
23. oktober 1996
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om stempelafgift

§ 1

I landstingslov nr. 8 af 31. oktober 1987 om stempelafgift, som ændret bl.a. ved landstingslov nr. 6 af 20. oktober 1989 og senest ved landstingslov nr. 10 af 13. juni 1994, foretages følgende ændringer:

 

1. § 2 ophæves.

2. 1 § 3 ophæves stk. l, 2 og 3, og i stedet indsættes:
"Overdragelse af andele, anparter, aktier og lignende i selskaber, foreninger og lignende, hvis væsentligste formål er at eje, udleje eller på anden måde drive fast ejendom som nævnt i § l, stemples med 1,5 % af den del af ejendommens værdi i handel og vandel, som svarer til forholdet mellem den overdragne andel og den samlede kapital i selskabet m.v.
Stk. 2. Stempelpligten efter stk. l gælder dog ikke, såfremt der er knyttet en en boligret til den enkelte andel m.v.".

I stk. 4, der herefter bliver stk. 3, udgår: "og 2".

3. § 5, stk. l affattes således:
"Pantebreve og skadesløsbreve, hvorved der stiftes underpant i fast ejendom eller løsøre, herunder skibe og både, der er fritidsfartøjer, stemples med 1,5 % af det beløb, der stilles pant for, bortset fra renter og omkostninger."

4. I § 6 affattes 1. pkt. således:
"Hvis der i anledning af overdragelse af løsøre, herunder skibe og både, som nævnt i § 4, oprettes stempelpligtigt dokument efter både § 4 og for så vidt angår stiftelse af underpant i det overdragne løsøre § 5, kan den samlede afgift ikke overstige 1,5 % af det højeste stempelpligtige beløb beregnet efter enten § 4 eller §5."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft straks og har virkning fra og med lovforslagets fremlæggelse.*
Grønlands Hjemmestyre, den 23. oktober 1996
Lars Emil Johansen

/

Daniel Skifte


* (Lovforslaget blev fremlagt og 1. behandlet den 1. oktober 1996, hvorfor landstingsloven, jf. § 2, har virkning fra denne dato.)