Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 3
2. maj 1996
Gældende

Landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige

Lovens anvendelsesområde

 

§ 1. Denne landstingslov vedrører inddrivelse af Grønlands Hjemmestyres og de grønlandske kommuners fordringer.

Stk. 2. Landstingsloven finder anvendelse på fordringer opstået i medfør af følgende landstingslove og -forordninger,

1) Landstingslov om indkomstskat,

2) Landstingslov om stempelafgift,

3) Landstingslov om lotteriafgift,

4) Landstingslov om afgift på automatspil,

5) Landstingslov om havneafgift,

6) Landstingslov om afgift på motorkøretøjer,

7) Landstingslov om afgift på rejer,

8) Landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag,

9) Landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland,

10) Landstingsforordning om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning,

11) Landstingsforordning om leje af boliger,

12) Landstingsforordning om støtte til boligbyggeri,

13) Landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug,

14) Landstingslov om kommunernes adgang til at investere i erhvervsmæssig virksomhed,

15) Landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn, samt adoptionstilskud, og

16) Landstingsforordning om hjælp fra det offentlige.

Stk. 3. Endvidere finder landstingsloven anvendelse ved inddrivelse af Grønlands Hjemmestyres og kommunernes fordringer på borgeres og virksomheders forpligtelser til betaling af daginstitutions- og dagplejepladser, varme, el, vand, renovation og skorstensfejning.

 

Inddrivelse

 

§ 2. Fordringer som nævnt i § 3, stk. 4 og 5 og fordringer i medfør af landstingsforordning om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning, landstingsforordning om hjælp fra det offentlige og Hjemmestyrets og kommunernes fordringer på betaling af daginstitutions- og dagplejepladser samt skorstensfejning kan tvangsfuldbyrdes efter reglerne i kapitel 7 i lov nr. 271 af 14. juni 1951 om rettens pleje i Grønland, som senest ændret ved lov nr. 151 af 31. marts 1993, på samme måde som for fordringer omfattet af samme lovs kapitel 7, § l, stk. 2.

 

§ 3. Aftaler mellem skyldner og pantefogden vedrørende fordringer som nævnt i § l om tilbageholdelse i udbetalinger af penge, der tilkommer skyldner, skal efterkommes af den, der modtager pålæg om at foretage tilbageholdelse.

Stk. 2. Tilbageholdelse efter stk. l kan finde sted i alle udbetalinger, herunder af arbejdsløn, godtgørelse for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, ventepenge, pensioner og lignende understøttelser, der oppebæres i Grønland og som udredes af statskassen, landskassen, kommunale kasser, andre offentlige kasser eller private kasser, samt med hensyn til indhandlingsbeløb, der erhverves ved indhandling i Grønland af produkter fra fiskeri, fangst, jagt, fåreavl, rensdyravl og husflid.

Stk. 3. Ophører udbetalingerne til skyldner, skal den, der har modtaget pålæg om at foretage tilbageholdelse underrette pantefogden herom inden 5 dage. Det samme gælder, når den, der har modtaget pålæg om at foretage tilbageholdelse, ikke foretager udbetalinger til skyldner.

Stk. 4. Den, der i henhold til stk. l har foretaget tilbageholdelse i udbetaling til skyldner, hæfter for betaling af det tilbageholdte beløb.

Stk. 5. Den, der undlader at efterkomme et pålæg om at foretage tilbageholdelse som nævnt i stk. l, er umiddelbart ansvarlig for betaling af manglende beløb, medmindre vedkommende godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed.

Stk. 6. Beløb, der er tilbageholdt i henhold til stk. l forfalder til betaling den sidste hverdag i tilbageholdelsesmåneden med sidste rettidige betalingsdag den sidste hverdag i den efterfølgende måned.

 

§ 4. Bestemmelsen i § 3, stk. l finder ikke anvendelse på feriegodtgørelse, særlig feriegodtgørelse, ferietillæg og løn under ferie, i det omfang disse ydelser maksimalt udgør 15 % af lønnen i optjeningsperioden.

Stk. 2. Der kan ikke foretages tilbageholdelse i udbetalinger af de i stk. l nævnte ydelser, i det omfang ydelserne maksimalt udgør 15 % af lønnen i optjeningsperioden.

Stk. 3. Den, der har modtaget pålæg om at foretage tilbageholdelse skal i de i stk. l og 2 nævnte tilfælde undlade at foretage tilbageholdelse ved udbetaling af ydelserne og skal senest den sidste hverdag i måneden efter udbetalingen underrette pantefogden herom.

 

§ 5. Ved udbetaling af overskydende skat, herunder tilbagebetaling efter § 50 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, kan andre kommuner eller Grønlands Hjemmestyre indtræde for et beløb, der svarer til skatteyderens ubetalte, forfaldne gæld vedrørende skatter, hjælp mod tilbagebetalingspligt, forskudsvis udbetalte underholdsbidrag, lån ydet af boligstøtteudvalget, lån ydet af erhvervsstøtteudvalget og kommunernes lån til erhvervsmæssig virksomhed.

Stk. 2. Den, der forestår udbetalingen, meddeler skatteyderen, at der er sket indtrædelse.

 

Hæftelse

 

§ 6. Ægtefæller og personer i registreret partnerskab hæfter solidarisk for fordringer i medfør af landstingsforordning om leje af boliger samt Hjemmestyrets og kommunernes fordringer på betaling af renovation og skorstensfejning.

Stk. 2. Hæftelsen efter stk. 1 omfatter alene fordringer stiftet under ægteskabet eller det registrerede partnerskab.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på Hjemmestyrets og kommunernes fordringer på betaling af daginstitutions- og dagplejepladser i det omfang ægtefællerne ikke er pålagt bidragspligt til barnet eller børnene.

 

Antagelse af virksomheder

 

§ 7. Ved antagelse af virksomheder til udførelse af bygge- og anlægsarbejder eller modtagelse af ordre på levering af varer eller tjenesteydelser kan landsstyret eller kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at tage hensyn til, om virksomhederne har ubetalt, forfalden gæld vedrørende skatter, afgifter og arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om de i stk. l nævnte beslutninger.

 

Oplysningspligt

 

§ 8. Arbejdsgivere, revisorer, ordregivere, købere, transportører, speditører m.m. skal på begæring, og til brug for pantefogdens inddrivelse af restancer, meddele pantefogden enhver betydende oplysning, der ikke vedrører skyldnerens rent private forhold, jf. § 28 i landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

 

§ 9. Banker, sparekasser, andelskasser, bankierer, vekselerere, advokater, forsikringsselskaber og andre, der modtager midler til forvaltning eller erhvervsmæssigt udlåner penge, skal efter Skattedirektoratets anmodning give fogedmyndigheden følgende oplysninger om navngivne personers:

1) indskud, lån, depoter eller boks,

2) størrelse af lån og af indestående eller forvaltede midler og disses afkast,

3) bevægelser på indskuds- eller lånekonti, herunder oplysninger om trukne og indsatte checks,

4) diskonterede veksler, og

5) sikkerhedsstillelse for lån og kreditter.

 

Bemyndigelser

 

§ 10. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser om opkrævning afbetaling i forbindelse med pantefogdernes inddrivelse af fordringer efter landstingslove og -forordninger som nævnt i § l, stk. 2 og 3.

 

§ 11. Landsstyret kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved inddrivelse af fordringer efter landstingslove og -forordninger som nævnt i § l.

 

Overtrædelser

 

§ 12. Den, der forsætligt eller af grov uagtsomhed overtræder § 3 ved at undlade at efterkomme et pålæg om at foretage tilbageholdelse i udbetalinger, der tilkommer skyldner, eller ved at undlade at indbetale tilbageholdte beløb rettidigt kan idømmes bøder, herunder dagbøder.

Stk. 2. Den, der forsætligt eller af grov uagtsomhed undlader at afgive oplysninger som nævnt i § 4, stk. 3, § 8 og § 9 eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger kan idømmes bøder, herunder dagbøder.

Stk. 3. Er en af de i stk. l eller 2 nævnte overtrædelser begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelserne begået af staten, hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., kan der pålægges staten, hjemmestyret, kommunalbestyrelsen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.

 

Ikrafttrædelse

 

§ 13. Landsstyret fastsætter tidspunktet for landstingslovens ikrafttræden.

Stk. 2. §§ 2, 3, 5 og 7 har virkning for fordringer stiftet indtil 5 år før denne landstingslovs ikrafttræden.

Stk. 3. § 6 har virkning for fordringer stiftet den dag landstingsloven træder i kraft eller senere.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 2. maj 1996

 

 

Lars Emil Johansen

/

Daniel Skifte

Relationer
Hjemmelslov til

Ændret ved

Dokumenter