Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 11
31. oktober 1996
Ophævet

Landstingsforordning om børnetilskud

I medfør af § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

 

Kapitel 1.
Almindelige bestemmelser

§ 1. Retten til at få udbetalt børnetilskud efter denne forordning er betinget af,
1) at barnet er under 18 år , og ikke forsørges direkte af det offentlige,
2) at barnet har hjemkommune i Grønland, jfr. forordning om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser, og at den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt, har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland,
3) at barnet eller den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt enten hardansk indfødsret, eller i henhold til internationale aftaler er berettiget til at modtage sikringsydelser i Grønland, eller at såvel barnet som den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt, har haft bopæl i Grønland det seneste år,
4) at barnet ikke af det offentlige er anbragt uden for hjemmet efter forordning om hjælp til børn og unge, og
5) at barnet ikke har indgået ægteskab

§ 2. Børnetilskuddet ydes til barnets forsørgelse, og tilkommer barnet.
Stk. 2. Krav på udbetaling af børnetilskud kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning, modregning, m.v. overfor den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt.
Stk. 3. Børnetilskudsåret følger kalenderåret.

§ 3. Størrelsen af børnetilskud fastsættes for hvert børnetilskudsår i finansloven, og udbetales ud fra den skattepligtige indkomst j f. stk. 2-6 i det senest kendte indkomstår, efter indkomstgrænser fastsat i finansloven.
Stk. 2. Bor forældrene sammen, udbetales børnetilskud på baggrund af forældrenes samlede skattepligtige indkomst, medmindre barnet er privat plejeanbragt.
Stk. 3. Bor barnet hos den ene af forældrene, udbetales børnetilskuddet på baggrund af dennes skattepligtige indkomst. Er denne forælder gift eller fast samlevende medregnes ægtefællens skattepligtige indkomst eller den faste samlevers skattepligtige indkomst, hvis samlivet har bestået mindst et år før børnetilskudsårets begyndelse.
Stk. 4. Bor barnet på skolehjem eller lignende, udbetales børnetilskuddet på baggrund af den skattepligtige indkomst j f. stk. 3. hos den forælder, hvor barnet senest var tilmeldt folkeregisteret. Har barnet været privat plejeanbragt forud for opholdet, kan det sociale udvalg i barnets hjemkommune beslutte at udbetale børnetilskuddet på baggrund af plejeforældrenes skattepligtige indkomst jf. stk. 6.
Stk. 5. Bor barnet lige meget hos begge forældre, og betaler ingen af forældrene bidrag til barnets underhold, udbetales børnetilskuddet på baggrund af den skattepligtige indkomst j f. stk. 3 hos den forælder, hvor barnet er tilmeldt folkeregisteret ved børnetilskudsårets begyndelse. Modtager en af forældrene bidrag til barnets underhold, udbetales børnetilskuddet på baggrund af bidragsberettigedes skattepligtige indkomst j f. stk. 3.
Stk. 6. Er barnet privat plejeanbragt og har plejeforældrene gyldig plejetilladelse, udbetales børnetilskuddet på baggrund af plejeforældrenes skattepligtige indkomst opgjort på samme måde som i stk. 2 og 3.

§ 4. Kan en person godtgøre, at den skattepligtige indkomst, der j f. § 3 danner grundlag for udbetaling af børnetilskud, er væsentlig og varig nedsat, kan det sociale udvalg undtagelsesvis beslutte, at udbetale børnetilskuddet på baggrund af den forventede skattepligtige indkomst opgjort efter § 3.
Stk. 2. Familier, der tilflytter Grønland, kan såfremt betingelserne i § l er opfyldt, få udbetalt børnetilskud fra den første i kvartalet efter tilflytningen, ud fra det sociale udvalgs skøn over den forventede skattepligtige indkomst i hele tilskudsåret opgjort efter § 3.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler for opgørelse af forventet indkomst, samt for hvornår indkomsten må forventes varigt at være væsentligt nedsat.

 

Kapitel 2.
Udbetaling af børnetilskud

§ 5. Børnetilskuddet udbetales til barnets moder, såfremt denne har barnet boende hos sig, med mindre det sociale udvalg har besluttet, at tilskuddet skal udbetales til faderen, eller betingelserne for at udbetale til andre i h.t. stk. 2-4 eller § 6 stk. 4 er opfyldt.
Stk. 2. Bor barnet hos én af forældrene udbetales børnetilskuddet til denne. Bor barnet lige meget hos begge forældre, og betaler ingen af forældrene bidrag til barnets underhold, udbetales tilskuddet til den forælder, hos hvem barnet er tilmeldt folkeregisteret på den første i det kvartal tilskuddet vedrører.
Stk. 3. Er barnet plejeanbragt og sker udbetalingen på baggrund af plejeforældrenes indkomst j f. § 3, sker udbetalingen til plejeforældrene efter de i stk. l -2 nævnte principper.
Stk. 4. Har barnet ophold på skolehjem el.lign., og udbetales børnetilskud på baggrund af plejeforældrenes indkomst jf. § 3, udbetales børnetilskuddet til plejeforældrene efter de i stk. 1-2 nævnte principper.
Stk. 5. Har et barn ophold på skolehjem el.lign. kan det sociale udvalg beslutte, at børnetilskuddet delvist skal udbetales til barnet.

§ 6. Børnetilskud udbetales kvartalsvis forud, i kvartalets første måned.
Stk. 2. Betingelserne for at få børnetilskud udbetalt, skal være opfyldt den første i det kvartal udbetalingen vedrører.
Stk. 3. Børnetilskud udbetales første gang for det kvartal, der følger efter det kvartal, i hvilket retten til tilskuddet er erhvervet. Sidste udbetaling sker for det kvartal, i hvilket retten til tilskuddet ophører.
Stk. 4. Det sociale udvalg kan, når det er nødvendigt af hensyn til barnets interesser og behov beslutte, at børnetilskuddet skal udbetales for et kortere tidsrum end kvartalsvis, ligesom det sociale udvalg kan beslutte, at tilskuddet helt eller delvist skal udbetales i naturalier, eller administreres efter det sociale udvalgs bestemmelser.
Stk 5. Landsstyret kan fastsætte regler for udbetaling af børnetilskud, herunder regler om udbetaling til umyndige og om administration af tilskuddet.

 

Kapitel 3.
Administration, finansiering, klageadgang, m.v.

§ 7. Ansøgning om udbetaling af børnetilskud indgives til det sociale udvalg i ansøgerens hjemkommune, senest d. 1. i måneden inden tilskudsårets begyndelse.
Stk. 2. Erhverves ret til at få udbetalt tilskud i løbet af tilskudsåret, skal ansøgning om tilskud indgives til det sociale udvalg i ansøgerens hjemkommune uden unødigt ophold, og senest d. 1. i det kvartal, hvor tilskudsretten erhverves.
Stk. 3. Det påhviler de sociale udvalg at yde vejledning til borgerne om ansøgning og ansøgningsfrister i henhold til denne forordning.

§ 8. Udbetaling af børnetilskud foretages af det sociale udvalg i den kommune, hvor den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt, har hjemkommune.
Stk. 2. Indkommer en ansøgning efter de i § 7 nævnte fristers udløb, udbetales børnetilskuddet for følgende kvartaler i tilskudsåret.
Stk. 3. Det sociale udvalg kan i særlige tilfælde se bort fra en kortere overskridelse af ansøgningsfristen.

§ 9. Det påhviler den, der får eller ansøger om at få udbetalt børnetilskud, at underrette det sociale udvalg i hjemkommunen om alle forhold der har betydning for beregning og udbetaling af børnetilskud, samt om ændringer i disse forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af børnetilskuddet.
Stk. 2. Det sociale udvalg kan indhente oplysninger om den skattepligtige indkomst, der jf. § 3 danner grundlag for udbetaling af børnetilskud.
Stk. 3. Har nogen mod bedre vidende helt eller delvist fået udbetalt børnetilskud med urette, skal det med urette modtagne beløb straks tilbagebetales til det sociale udvalg, der skal tilbageføre beløbet til Landskassen.

§ 10. Udgifter til børnetilskud afholdes af Landskassen. Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler for refusion, regnskabsaflæggelse, revision og kontrol.

§ 11. Afgørelser truffet i h.t. denne forordning kan påklages efter bestemmelserne herom i Landstingsforordning om Socialvæsenets styrelse og organisation.

§ 12. Enhver, der deltager i administrationen af denne forordning, er ansvarlig efter Kriminallovens regler om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv, selv om hvervet hviler på offentligt valg.

 

Kapitel 4.
Ikrafttræden

§ 13. Denne Landstingsforordning træder ikraft d. 1. januar 1997, dog således at ansøgning om børnetilskud for børnetilskudsåret 1997 skal indgives senest 1. december 1996.
Stk. 2. Samtidig ophæves Landstingsforordning nr. 4 af 11. november 1986, med senere ændringer, om børnetilskud.
Stk. 3. Børnetilskud tildelt efter gældende regler pr. 31. december 1996 bortfalder fra denne dato.
Stk. 4. Regler fastsat med hjemmel i den i stk. 2 nævnte Landstingsforordning forbliver ikraft indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre Landstingsforordninger.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. oktober 1996
Lars Emil Johansen

/

Benedikte Thorsteinsson