Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 38
19. december 1996
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om børnetilskud

I medfør af Landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om børnetilskud § 4, stk. 3 og § 6, stk. 5 fastsættes:

 

Kapitel 1.
Betingelser for udbetaling af børnetilskud på grundlag af forventet indkomst

§ 1. Indkomster, der lægges til grund ved udbetaling af børnetilskud må forventes varigt at være væsentligt nedsat, når:
1) en indkomst, der har dannet helt eller delvist grundlag for udbetalingen ikke længere skal medregnes, som følge af dødsfald, separation, skilsmisse eller dokumenteret samlivsophævelse mellem ugifte,
2) den person, hvis indkomst lægges til grund ved udbetaling af børnetilskud tildeles pension fra det offentlige, eller iøvrigt dokumenterer at vedkommendes tilknytning til arbejdsmarkedet varigt er ophørt som
følge af sygdom, invaliditet eller lignende, eller
3) den person, hvis indkomst lægges til grund ved udbetaling af børnetilskud begynder på en tilskudsberettiget uddannelse eller efteruddannelse af mere end 6 måneders varighed.
Stk. 2. Indkomstnedsættelse som følge af arbejdsløshed og forbigående sygdom betragtes ikke som varig, væsentlig indkomstnedsættelse.

§ 2. Forventet indkomst opgøres for et tilskudsår eller for den resterende del af et tilskudsår. Ved opgørelsen medregnes samtlige forventede indkomster hos den eller de personer, hvis indkomst lægges til grund ved udbetaling af børnetilskud, fratrukket personernes forventede ligningsmæssige fradrag i tilskudsåret.
Stk. 2. Det sociale udvalg kan forlange dokumentation for bortfald af dele af indkomsten, ligesom der kan kræves dokumentation for den aktuelle indkomsts størrelse, samt for størrelsen af det forventede ligningsmæssige fradrag.

§ 3. Ved opgørelse af forventet A-indkomst i tilskudsåret eller den resterende del af et tilskudsår, udregnes indkomsten ud fra samtlige aktuelle A-indkomster, omregnet til helårsindkomst.
Stk. 2. Ved opgørelse af forventet B-indkomst i tilskudsåret eller den resterende del af tilskudsåret, lægges B-indkomsten i det senest kendte indkomstår til grund, med mindre den person, der har erhvervet B-indkomsten kan dokumentere, at indkomsten skyldes selverhverv, der som følge af et af de i § l stk. l nævnte forhold er bortfaldet eller væsentligt nedsat. I disse tilfælde opgøres personens forventede B-indkomst ud fra samtlige aktuelle B-indkomster omregnet til helårsindkomst.

 

Kapitel 2.
Udbetaling m. v. af børnetilskud

§ 4. Det sociale udvalg beslutter på hvilken måde børnetilskud udbetales, og kan kræve at tilskudsmodtageren oplyser en konto i pengeinstitut el.lign. hvorpå tilskuddet kan indsættes.

§ 5. Det sociale udvalg i udbetalingskommunen kan beslutte at udbetale dele af børnetilskuddet direkte til børn over 15 år, der har ophold på skolehjem el.lign. Der kan alene ske udbetaling af beløb til dækning af barnets tøj og lommepenge direkte til barnet.

§ 6. Såfremt det sociale udvalg skønner, at den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt, ikke kan administrere tilskuddet til gavn for barnet, kan udvalget beslutte, at børnetilskuddet skal administreres af det offentlige, eller at dele af tilskuddet skal udbetales i naturalier. Der udarbejdes en oversigt over hvilke udgifter i forbindelse med barnets forsørgelse tilskuddet skal dække. Udbetalinger skal fortrinsvist foregå pr. rekvisition. Mindre beløb kan, eventuelt løbende, udbetales kontant til den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt.
Stk. 2. Beslutter det sociale udvalg, at børnetilskuddet delvist skal udbetales til barnet, udarbejdes en samlet oversigt over hvilke udgifter til barnets forsørgelse tilskuddet skal dække og med hvilke beløb.
Stk. 3. Beslutter det sociale udvalg, at udbetale børnetilskuddet delvist til barnet, kan udvalget endvidere beslutte, at det resterende børnetilskud skal administreres af det offentlige.
Stk. 4. De i stk. 1-2 nævnte udgiftsoversigter skal så vidt muligt udarbejdes i samarbejde med den, der er berettiget til at fa børnetilskuddet udbetalt.

 

Kapitel 3.
Ikrafttræden

§ 7. Denne bekendtgørelse træder ikraft 1. januar 1997.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 17. februar 1987 om børnetilskud.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. december 1996
Daniel Skifte

/

Benedikte Thorsteinsson