Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 32
17. december 1996
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om ydelse af diæter, rejse- og opholdsgodtgørelse samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til de valgte medlemmer af provstiudvalg og menighedsrepræsentationer

I medfør af § 35 i landstingsforordning nr. 15 af 28. oktober 1993 om kirken fastsættes:

 

Kapitel 1
Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen regulerer ydelse af diæter, rejse- og opholdsgodtgørelse og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til de valgte medlemmer af provstiudvalg og menighedsrepræsentationer i forbindelse med afholdelse af kirkelige møder.
Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke kirkens tjenestemænd' og øvrige heltidsansatte funktionærer, der deltager i de i stk. 1 nævnte møder som led i udførelsen af deres tjeneste.

 

Kapitel 2
Mødediæter

§ 2. For deltagelse i møder i menighedsrepræsentationer ydes mødediæter. For møder af over 4 timers varighed ydes kr. 166,00 i grundbeløb. For møder af under 4 timers varighed ydes halvdelen af diætbeløbet. Der kan dog i hvert kalenderår højst ydes mødediæter for enten indtil 2 møder af over 4 timers varighed eller indtil 4 møder af under 4 timers varighed i hver enkelt menighedsrepræsentation.
Stk. 2. For deltagelse i møder i provstiudvalg ydes mødediæter på kr. 332,00 i grundbeløb pr. afholdt møde uanset mødets varighed.
Stk. 3. I forbindelse med afholdelse af kirkelige møder udover de i stk. l og stk. 2 omtalte ydes mødediæter efter mødernes karakter, når Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirkes forudgående godkendelse foreligger.

 

Kapitel 3
Rejse- og opholdsgodtgørelse

§ 3. Under rejser i forbindelse med deltagelse i kirkelige møder ydes godtgørelse for merudgifter (dagpenge og nattillæg) efter de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende bestemmelser.

§ 4. Der ydes fri rejse med billigste offentlige transportmiddel. Hvis offentligt transportmiddel ikke kan benyttes, eller hvis et andet egnet transportmiddel er billigere at benytte, ydes dækning af afholdte rejseudgifter efter bestemmelserne i stk. 2-6.
Stk. 2. Leje af kajak, hundeslæde eller fartøjer til rejsebrug sker efter gældende overenskomster mellem Grønlands Hjemmestyre, KNAPK og KANUKOKA.
Stk. 3. Lejeaf speedbåde og hurtiggående både (hvorved forstås både med en marchhastighed over 20 knob), som ikke er omfattet af overenskomsten mellem Grønlands Hjemmestyre, KNAPK og KANUKOKA om takster for leje af fartøjer til rejsebrug m.m., kan finde sted efter billigst opnåelige aftale med ejeren under forudsætning af, at bådene er forsynet med det nødvendige sikkerhedsudstyr og redningsmateriel og af ejeren forsikret mod personskade og ulykker.
Stk. 4. Ved benyttelse af egen hundeslæde eller kajak ydes betaling i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Hjemmestyre, KNAPK og KANUKOKA om betaling for rejser med kajak og hundeslæde, dog således at overenskomstens bestemmelser om ydelse af dagpenge og timeløn til kajakførere og slædekuske ikke finder anvendelse.
Stk. 5. Ved benyttelse af egen båd, som er omfattet af den i stk. 3 nævnte overenskomst, kan der kun ydes betaling for den faktiske sejltid, således at overenskomstens regler om betaling for ventetid, minimumslejetid på 6 timer og 50% lejeforhøjelse for de første 8 timer ikke finder anvendelse. Ved benyttelse af egen speedbåd eller hurtiggående båd, som ikke er omfattet af den i stk. 3 nævnte overenskomst, fastsættes betalingen til udgifterne til det faktiske brændstofforbrug -l- 50% opgjort på grundlag af dokumenterede oplysninger om motorstørrelse og sejltid eller distance.
Stk. 6. Ved benyttelse af egen snescooter fastsættes betalingen til udgifterne til det faktiske brændstofforbrug + 50% opgjort på grundlag af dokumenterede oplysninger.

 

Kapitel 4
Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

§ 5. For deltagelse i møder, som er diætgivende i henhold til § 2, samt under rejser i forbindelse med disse møder ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter bestemmelserne i stk. 2-5.
Stk. 2. Lønmodtageres kompensation beregnes på grundlag af en opgørelse fra arbejdsgiveren over den ved fraværet faktisk mistede arbejdsfortjeneste inclusive feriepenge.
Stk. 3. Som kompensation til frierhververe og andre selvstændige erhvervsdrivende, som deltager i møder i menighedsrepræsentationer, ydes pr. møde af under 4 timers varighed inden for den pågældendes normale arbejdstid et honorar på kr. 190,00 i grundbeløb. I andre tilfælde, herunder for deltagelse i møder i provstiudvalg, kan der pr. møde- og rejsedag ydes et honorar på kr. 380,00 i grundbeløb.
Stk. 4. Ægtefæller eller samlevere, som er medhjælpende i frierhververes eller andre selvstændige erhvervsdrivendes virksomhed, oppebærer honorar som nævnt i stk. 3.
Stk. 5. Til medlemmer, der ikke er berettiget til ydelser efter stk. 2-4, ydes dækning af dokumenterede merudgifter til børnepasning i forbindelse med mødedeltagelse.


Kapitel 5

Administration og dyrtidsregulering

§ 6. Udbetalingsanvisninger vedrørende forannævnte ydelser attesteres af mødelederen.

§ 7. Grundbeløbene nævnt i §§ 2 og 5 reguleres pr. 1. april og 1. oktober efter det senest offentliggjorte reguleringspristal for Grønland (januar 1984 = 100) afrundet til nærmeste hele pointtal.

 

Kapitel 6
Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1997.
Stk, 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 4 af 20. februar 1991 om dækning afrejse- og opholdsudgifter, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og ydelse af mødediæter til medlemmer af kirkelige udvalg og repræsentationer m.v.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. december 1996
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen

Relationer
Hjemmelslov