Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 2
26. januar 1996
Ophævet

Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse om forretningsorden for Museums- og arkivnævnet

I medfør af § 21, stk. 3, i landstingsforordning nr. 4 af 18. maj 1990 om museums- og arkivvæsen fastsættes efter indhentet udtalelse fra Museums- og arkivnævnet:

 

Konstituering

§ 1. Senest 14 efter nyvalg til Landstinget indkalder museums- og arkivnævnets sekretariat til konstituerende møde. Fristen regnes fra valgdatoen.
Stk. 2. På det konstituerende møde vælger nævnet blandt sine medlemmer en formand og en næstformand.

 

Mødeindkaldelse

§ 2. Formanden indkalder til møde, når formanden skønner behov for det eller når mindst 3 nævnsmedlemmer ønsker det. Der holdes mindst l møde årligt.
Stk. 2. Indkaldelse skal ske i samarbejde med sekretariatet.

§ 3. Indkaldelse til møde sker med mindst en måneds varsel.
Stk. 2. Indkaldelse kan ske med kortere varsel, såfremt samtlige nævnets medlemmer er indforstået med det.
Stk. 3. I presserende sager kan indkaldelse ske med kortere varsel end efter stk. 1. I så fald skal mødet afholdes på en sådan måde, at flest muligt af nævnets medlemmer har mulighed for at deltage.

 

Dagsorden

§ 4. Foreløbig dagsorden udarbejdes af formanden i samråd med sekretariatet og udsendes sammen med mødeindkaldelsen.
Stk. 2. Forslag fra nævnets medlemmer til behandling på et møde, skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage inden mødets afholdelse. Er foreløbig dagsorden allerede udsendt, eftersendes orientering om de indkomne dagsordenspunkter og tilhørende skriftligt materiale senest 12 dage inden mødets afholdelse.
Stk. 3. Der kan med kortere frist optages punkter på dagsordenen, såfremt alle nævnets medlemmer er indforståede med det.
Stk. 4. Sekretariatet tilvejebringer de nødvendige oplysninger for behandling af dagsordenspunkterne.

 

Møder og mødeledelse

§ 5. Museums- og arkivnævnets møder er lukkede.
Stk. 2. Nævnet kan indkalde personer med særlig sagkundskab i forbindelse med afgørelse af enkeltsager.

§ 6. Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

 

Beslutninger og afstemning

§ 7. Nævnet er beslutningsdygtigt, når mødet er lovligt indkaldt efter bestemmelserne i §§ 2 og 3 og mindst 3 medlemmer deltager. Mødedeltagelse kan ske via telefon.
Stk. 2. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i formandens fravær næstformandens stemme afgørende.
Stk. 3. Personer der er indkaldt i medfør af § 5, stk. 2 har ikke stemmeret.

 

Nævnsudtalelser og høringssvar

§ 8. Når nævnet afgiver udtalelser eller høringssvar, skal det anføres, hvilke medlemmer der var til stede ved afgivelsen.
Stk. 2. Nævnet tilstræber, at udtalelser afgives i enighed. Eventuelle særstandpunkter skal angives, såfremt de medlemmer, der afgiver dem, ønsker det.

 

Habilitet

§ 9. Nævnets medlemmer har pligt til at gøre opmærksom på eventuelle inhabilitetsproblemer, før en sag behandles.
Stk. 2. I øvrigt gælder de regler om inhabilitet, som er fastsat i kapitel 2 i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning .

 

Tavshedspligt

§ 10. Alle, som deltager i nævnets møder, er undergivet de regler om tavshedspligt, som er fastsat i kapitel 8 i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning .

 

Referat og godkendelse af referat

§ 11. Nævnets møder refereres i form af beslutningsreferat .
Stk. 2. Referatet udsendes senest én måned efter mødets afholdelse til nævnets medlemmer.
Stk. 3. Referatet er godkendt, hvis der ikke inden 14 dage efter modtagelse fremkommer indsigelser til sekretariatet fra nævnsmedlemmer, der deltog i mødet.
Stk. 4. Når referatet er godkendt, sendes kopi til Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

Årsberetning

§ 12. Nævnet udarbejder en årlig beretning om museums- og arkivvæsenets virksomhed.
Stk. 2. Beretningen udarbejdes af formanden i samarbejde med sekretariatet.
Stk. 3. Beretningen forelægges nævnet til godkendelse i forbindelse med første årlige møde og sendes derefter til landsstyret.

 

Ikrafttrædelse

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1996.
Grønlands Hjemmestyre, 26. januar 1996
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen