Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 2
12. juni 1995
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat

§ 1

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 18 af 3. november 1994, foretages følgende ændringer:

 

1. § 17, stk. 1, nr. 4 ophæves.

2. § 17, stk. 2 og 3 ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 2.

3. Efter § 17 a indsættes:
" § 17 b. Bidrag og præmier til pensions- og livsforsikringsordninger med løbende livsvarige ydelser, der bortfalder ved død, herunder ægtefælle- og børnepension samt løbende invalidepension, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
1) ordningerne skal være oprettet i en af landsstyret godkendt pensionskasse eller en pensionskasse omfattet af loven om forsikringsvirksomhed. Ordningerne kan også oprettes i forsikringsselskaber, der er godkendt af landsstyret eller har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark,
2) i alderspensioner, hvor ydelserne er sammensat af en livsvarig del og en supplerende del, der ikke er livsvarig, må udbetalingerne fra den supplerende del af alderspensionen ikke udgøre mere end 50 pct. af udbetalingerne fra den livsvarige del af alderspensionen,
3) alderspension kan tidligst udbetales ved det fyldte 60. år, medmindre en lavere aldersgrænse er godkendt af skatterådet,
4) pension til efterlevende ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle, skal have en løbetid på mindst 10 år,
5) pension til efterlevende børn, herunder stedbørn, kan dog længst løbe til børnenes fyldte 24. år, og
6) pensions- og livsforsikringsordninger oprettet i danske pensionskasser og livsforsikringsselskaber må ikke være omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 50 og 53A.
Stk. 2. Er der tale om en livsforsikring skal forsikringstageren være forsikret og ejer af forsikringen.
Stk. 3. Såfremt den årlige løbende livsvarige ydelse ikke overstiger kr. 1.200 kan ydelsen fra pensionsordninger, som nævnt i stk. 1, og som er oprettet i et ansættelsesforhold, dog udbetales som en éngangssum.
Stk. 4. Fradrag for betalte bidrag og præmier til de i stk. l nævnte ordninger skal henføres til den præmieperiode, de dækker, ligesom fradraget ikke kan overstige 15 pct. af den samlede lønindtægt i den del af indkomståret, bidraget eller præmien vedrører. For sambeskattede ægtefæller kan fradraget ikke overstige 15 pct. af deres samlede lønindtægt. For selvstændige erhvervsdrivende fastsættes beregningsgrundlaget på baggrund af en skønnet indtægt for en tilsvarende ansat person.
Stk. 5. Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes ikke beløb, der af arbejdsgiveren indbetales til ordninger som nævnt i stk. 1.
Stk. 6. Alle udbetalinger fra de i stk. 1 nævnte ordninger samt sumudbetalinger efter stk. 3 skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. dog § 17 c, stk. 5. Med udbetaling ligestilles overdragelse eller anden overførsel til eje eller pant samt dispositioner m.v., der medfører, at ordningen ikke længere opfylder betingelserne for fradragsret, og det beløb, der på tidspunktet for overdragelsen, overførslen eller dispositionen kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, eventuelt kapitalværdien af fripolice eller lignende, skal da medregnes til den skattepligtige indkomst.
Stk. 7. Landsstyret kan i særlige tilfælde tillade, at pensionsordninger i pensionskasser kan fradrages, uanset at udbetalingen herfra ikke opfylder kravet i stk. 1, 1.pkt."

4. Efter § 17 b indsættes:
" § 17 c. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses der fra egne og/eller arbejdsgiverens indbetalinger til tjenestemandspensioner og Arbejdsmarkedets Tillægspension.
Stk. 2. Løbende udbetalinger fra de i stk. l nævnte ordninger skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses der fra rentetilskrivning på pensionsopsparingsordninger i danske pengeinstitutter o.l. omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel l samt indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
Stk. 4. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses der fra arbejdsgiverens bidrag til pensionsordninger for offentligt ansatte, der er udformet som rateforsikring, rateopsparing i pensionsøjemed, indeksforsikring, indeks-opsparing, kapitalforsikring og kapitalpension, såfremt ordningen er obligatorisk for den ansatte og etableret inden skattepligtens indtræden. Er ordningen valgt henført til beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 50, bortses der dog ikke fra arbejdsgiverens bidrag.
Stk. 5. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke værdien af pensionsordninger, som ophæves i utide, hvis ordningerne er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1."

5. Efter § 17 c indsættes:
" § 17 d. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes afkastet af livsforsikringer og pensionsordninger, som ikke er omfattet af § 17 b. Indkomstskattepligten påhviler ejeren eller den, der efter ejerens død er berettiget til udbetaling af forsikringen. Afkastet opgøres som forskellen mellem på den ene side forsikringens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side forsikringens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalingerne i årets løb. Et negativt afkast af en forsikring kan kun modregnes i de følgende 5 indkomstårs positive afkast af samme forsikring efter reglerne i § 21, stk. l. Stk. 2. Udbetalinger fra livsforsikringer m.m., som er omfattet af stk. l, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, medmindre der er tale om løbende ydelser.
Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2, gælder dog ikke for livsforsikringer m.m., der alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død eller invaliditet inden forsikringstidens aftalte udløbstidspunkt, såfremt dette aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år.
Stk. 4. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses der fra udbetaling af livsforsikringssum, herunder invaliditetserstatning udbetalt som kapitalbeløb, fra livsforsikringer omfattet af stk. 3 og ulykkesforsikringer.
Stk. 5. Reglerne i stk. l og 2 gælder ligeledes ikke for rateforsikringer og rateopsparinger i pensionsøjemed, indeksforsikringer, indeksopsparinger, kapitalforsikringer og kapitalpensioner, som er omfattet af kapitel l i pensionsbeskatningsloven.
Stk. 6. Skatterådet kan fritage en livsforsikring m.m. for beskatning efter stk. 1 og 2, hvis livsforsikringen er oprettet, mens forsikringstageren ikke er skattepligtig til Grønland."

6. § 24, stk. 1, nr. 4 affattes således:
"formueforøgelser, som hidrører fra arv eller arveforskud eller fra indgåelse af ægteskab,"

7. § 24, stk. 2, 3 og 4 ophæves.

8. I § 88, stk. 1 indsættes efter nr. 2 som nye numre:
"3) det samlede beløb, omfattet af § 17 b, stk. 5, for hver enkelt arbejdstager, der af arbejdsgiveren er indbetalt til pensions- eller livsforsikringsordninger,
4) helt eller delvis frie goder såsom kost og logi, bolig, ophold, rejser, bil og telefon m.v.," Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 5 og 6.

9. I § 97, stk. 1, nr. 2 ændres "§ 17, stk. 1, nr. 4, 1. pkt." til: "§ 17 b".

10. I § 97, stk. 1, nr. 4 ændres "§ 17, stk. 1, nr. 4 " til: "§ 17 b, stk. 6, 2. pkt.'

11. § 97, stk. 2 affattes således:
"Såfremt et pensionstilsagn eller en forsikringspolice indeholder kombinati-onsordninger, hvor hele bidraget eller præmien ikke er omfattet af § 17 b, skal pensionstilsagnet eller forsikringspolicen påføres, hvorledes bidraget eller præmien fordeler sig på de enkelte pensions- og forsikringsarter, ligesom pensionskassen eller forsikringsselskabet årligt skal oplyse om den beløbsmæssige fordeling.".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft straks.
Stk. 2. § 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 og 11 har virkning fra og med lovforslagets fremlæggelse*.
Stk. 3. § 1, nr. 8 har virkning fra og med 1995.
Stk. 4. Bidrag og præmier til pensions- og livsforsikringsordninger, der er oprettet før 18. februar 1992 og valgt beskattet efter den dagældende § 50 i pensionsbeskatningsloven, og som hidtil har kunnet fradrages efter § 17, stk. 1, nr. 4 i landstingslov om indkomstskat, vil fortsat kunne fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og dermed være omfattet af § 17 b i landstingslov om indkomstskat.
Stk. 5. Genkøbsværdien på datoen for lovforslagets fremsættelse, på livsforsikringer, der ikke er omfattet af kapitel 1 i pensionsbeskatningsloven, og som er oprettet i perioden 18. februar 1992 til lovforslagets fremsættelse, medregnes til den skattepligtige indkomst ved ophævelse i utide eller ved ophør af skattepligt efter § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2 i landstingslov om indkomstskat, såfremt indbetalingerne til forsikringen har været fradraget efter § 17, stk. 1, nr. 4 i landstingslov om indkomstskat. Er der tillige foretaget indbetalinger før skattepligten til Grønland indtrådte, opgøres genkøbsværdien forholdsmæssigt.
Stk. 6 Såfremt hele kapitalværdien af en livsforsikring, der er omfattet af stk. 5, inden 1. oktober 1995 overføres til en ordning omfattet af § 17 b i landstingslov om indkomstskat, skal kapitalværdien dog ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. juni 1995
Lars Emil Johansen

/

Daniel Skifte


* Lovforslaget blev fremlagt og 1. behandlet den 26. maj 1995, hvorfor § 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 og 11 har virkning fra denne dato jf. § 2, stk. 2. Genkøbsværdien jf. § 2, stk. 5 skal ligeledes opgøres pr. den 26. maj 1995.