Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 5
16. februar 1995
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om valg af biskop

I medfør af § 5, stk. 2, i landstingsforordning nr. 15 af 28. oktober 1993 om kirken, fastsættes:

 

Kapitel 1.
Forberedelse til valget

§ 1. Landsstyremedlemmet for kirken fastsætter og bekendtgør datoen for valget til biskop over Grønlands stift samt fristen for anmeldelse af kandidater. Landsstyremedlemmet fastsætter og bekendtgør endvidere inden for hvilket tidsrum på valgdagen, afstemningen finder sted jf. § 12.

§ 2. Der nedsættes et valgnævn til at lede valget.
Stk. 2. Valgnævnet består af den administrerende direktør i Grønlands Hjemmestyre, direktøren for De Grønlandske Kommuners Landsforening samt chefen for Landstingets Bureau eller disses stedfortrædere.
Stk. 3. Den administrerende direktør i Grønlands Hjemmestyre er valgnævnets formand.
Stk. 4. Valgnævnet fører en protokol over sin virksomhed.
Stk. 5. Direktoratet for kirkeområdet er sekretariat for valgnævnet.

§ 3. I hver menighedsrepræsentation forberedes og ledes valget af formanden for menighedsrepræsentationen eller det menighedsrepræsentationsmedlem, han bemyndiger dertil.

§ 4. Valgnævnet udarbejder en valgliste over de personer, der anses for stemmeberettigede ved valget jf. § 10.
Stk. 2. Valglisten udarbejdes på grundlag af oplysninger fra præstegældene og skal indeholde oplysninger om navn, fødselsdato og bopæl for de stemmeberettigede.
Stk. 3. Såfremt en person inden valgdagen ophører med at opfylde betingelserne for at udøve sin stemmeret, slettes han af valglisten.
Stk. 4. Valgnævnet afgør i tvivlstilfælde, om en person skal optages på eller slettes af valglisten. Valgnævnets afgørelse er endelig.

§ 5. Til biskop kan kun udnævnes en person, der er eller har været ansat som præst i den grønlandske kirke, og som
1) har bestået teologisk kandidateksamen fra et dansk universitet eller
2) har været præst eller opfylder betingelserne for at blive præst i den danske folkekirke eller
3) har en uddannelse, der med hensyn til almindelige kundskaber kan sidestilles med læreruddannelse i Danmark, herunder læreruddannelse fra seminariet i Nuuk, og herudover har fået en videregående uddannelse i kristendomskundskab eller
4) har gennemført en af Grønlands Hjemmestyre forordnet teologisk uddannelse med henblik på ansættelse i den grønlandske kirke.

§ 6. Anmeldelse af kandidater skal være valgnævnet i hænde inden udløbet af kandidatanmeldelsesfristen.

§ 7. Kandidatanmeldelsen skal være underskrevet af mindst 20 og højst 30 stemmeberettigede vælgere jf. § 10, som stillere. Underskrifterne kan ske enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne.
Stk. 2. Kandidaten skal ved sin underskrift have erklæret sig indforstået med opstillingen.
Stk. 3. En vælger kan ikke være stiller for flere kandidater
Stk. 4. Anmeldelsen skal indeholde hver enkelt stillers underskrift, fødselsdato og bopæl.

§ 8. Valgnævnet træffer snarest muligt efter kandidatanmeldelsesfristens udløb bestemmelse om, hvorvidt de indkomme kandidatanmeldelser skal anses for gyldige. Såfremt der foreligger fejl ved anmeldelse af en kandidat, kan valgnævnet give en frist på 2 dage til at rette fejlen.
Stk. 2. Navnene på de godkendte kandidater meddeles herefter straks til hver menighedsrepræsentationsfor-mand.

 

Kapitel 2.
Afstemningen

§ 9. Formanden for menighedsrepræsentationen skal ved modtagelse af stemmesedler og valglister kontrollere, at der er modtaget et tilstrækkeligt antal stemmesedler med kuverter samt en valgliste indeholdende navnene på samtlige stemmeberettigede i menighedsrepræsentationen.

§ 10. Stemmeberettigede ved valget er alle medlemmer af stiftets menighedsrepræsentationer, øvrige tjenestegørende præster samt præster med tjenestefrihed i afstemningsperioden.

§ 11. Stemmeafgivning finder sted på møde i menighedsrepræsentationen .
Stk. 2. Kun personer, der har stemmeret til valget har adgang til mødet.

§ 12. Menighedsrepræsentationsformanden fastsætter tidspunktet for og indkalder til møde i menigheds-repræsentationen .

§ 13. På mødet orienterer formanden for menigheds-repræsentationen ved den fremsendte bekendtgørelse om navnene på de opstillede kandidater.
Stk. 2. Formanden for menighedsrepræsentationen sætter ved udlevering af stemmeseddelen og den tilhørende kuvert et kryds på valglisten ud for den pågældende stemmeberettigede vælger.
Stk. 3. Stemmeafgivningen foretages på en særlig stemmeseddel påtrykt "bispevalg" på grønlandsk og dansk.
Stk. 4. Vælgeren udfylder stemmesedlen ved at anføre navnet på den kandidat, som han ønsker valgt. Herefter lægger vælgeren stemmesedlen i en tilhørende kuvert, og afleverer den til menighedsrepræsentationsformanden.
Stk. 5. Så snart afstemningen er afsluttet, lægger formanden for menighedsrepræsentationen de i stk. 4, nævnte kuverter samt ubrugt valgmateriale i en sam-lekuvert. Denne kuvert samt valglisten fremsender han senest dagen efter til valgnævnet.

§ 14. En vælger, som har afgivet stemme, har ikke pligt til at oplyse, på hvilken kandidat han har stemt.

 

Kapitel 3.
Opgørelse af valget

§ 15. En stemmeseddel er ugyldig hvis:
1) den indeholder navnet på mere end een kandidat,
2) det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilken kandidat vælgeren har villet give sin stemme,
3) den lukkede kuvert indeholder mere end een stemmeseddel eller
4) det må antages, at stemmesedlen ikke er lovligt fremstillet.

§ 16. Valgnævnet foretager opgørelsen af valget, og meddeler valgets resultat til Landsstyret samt offentliggør resultatet.

 

Kapitel 4.
Forskellige bestemmelser

§ 17. Valgnævnets sekretariat forestår udarbejdelse og fremsendelse af valgmateriale.

§ 18. Valgnævnet er ved valgets forberedelse og gennemførelse bemyndiget til at foretage sådanne afvigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser, som efter omstændighederne, herunder vejrforholdene, anses for nødvendige, forudsat at valghandlingens hemmelighed og kontrollen med valgets gennemførelse i det hele fortsat er sikret.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. februar 1995. Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr. l af 27. januar 1984 om valg af vicebiskop for Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. februar 1995
Marianne Jensen

/

Ejvind Christoffersen