Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
3. november 1994
Ophævet

Landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap

I medfør af § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

 

Kapitel 1
Almindelige bestemmelser

§ 1. Personer med fast bopæl i Grønland, der har et vidtgående psykisk eller fysisk handicap, skal sikres en tilværelse så nær det normale som muligt.
Stk. 2. Alle offentlige bygninger og faciliteter skal så vidt muligt indrettes således, at handicappede personer sikres adgang og brug heraf.
Stk. 3. En handicappet bør så vidt muligt forblive i eget hjem, når pågældende selv udtrykker ønske herom, og den pågældendes velfærd ikke herved udsættes for fare.

§ 2. Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender kan iværksætte og yde tilskud til oplysning, forsøgsordninger og forskning inden for handicapområdet.

 

Kapitel 2
Almindelige betingelser for hjælp

§ 3. Personer under 60 år, med fast bopæl i Grønland, der p.g.a. vidtgående psykisk eller fysisk handicap har behov for specielle ydelser, kan få hjælp efter reglerne i denne forordning.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om hvilke handicap, samt hvilket funktionsniveau, der berettiger til hjælp.

§ 4. Der kan ikke ydes hjælp efter denne forordning til forsørgelse af den handicappede.
Stk. 2. Såfremt en handicappet kan ydes tilstrækkelig hjælp efter andre retsregler, vil der ikke kunne ydes hjælp i henhold til denne forordning.

§ 5. Landsstyret kan fastsætte regler for hjælp til vidtgående handicappede under ophold uden for Grønland.

 

Kapitel 3
Hjælpeforanstaltninger

§ 6. Hjælp kan ydes i form af rådgivning, vejledning og støtte, optræning, institutionsanbringelse, samt tildeling af økonomisk hjælp til væsentlige merudgifter i forbindelse med handicappet.

§ 7. Direktoratet for Sociale Anliggender træffer, efter indstilling fra den handicappedes hjemkommune, beslutning om, hvilken hjælp der kan ydes.
Stk. 2. Direktoratet for Sociale Anliggender kan, f.eks., træffe beslutning om
1) hjælp til anskaffelse af hjælpemidler.
2) hjælp til ansættelse af støttepersoner,
3) hjælp til aflastning af forældre, eller andre, der varetager den daglige omsorg for en handicappet i hjemmet,
4) hjælp til konsulentbistand,
5) hjælp til indretning og ændring af den handicappedes bolig,
6) hjælp til undervisning, kursusvirksomhed, m.v. af pårørende og andre, som derigennem sættes i stand til at lette og forbedre den handicappedes hverdag,
7) hjælp til etablering af bokollektiver og beskyttede boenheder,
8) ophold på døgninstitution, såvidt muligt i Grønland,
9) ferierejse til den handicappede, eller i særlige tilfælde pårørende, i forbindelse med den handicappedes ophold på institution uden for hjemstedet.

§ 8. Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af hjælpemidler kan kun ydes til udgifter, der væsentligt overstiger prisen på hvad ikke-handicappede personer sædvanligvis anskaffer til personlig brug, husholdning eller boligindretning.
Stk. 2. Der kan ikke ydes hjælp efter denne forordning til anskaffelse af biler, men der kan ydes tilskud til handicapindretning af sådanne.
Stk. 3. Landsstyret kan, når særlige forhold taler herfor i de enkelte kommuner, etablere en kollektiv kørselsordning, særligt tilrettelagt for vidtgående handicappede. Landsstyret fastsætter regler for administration af denne ordning.

 

Kapitel 4
Hjælp til vidtgående handicappede i eget hjem, bokollektiv eller beskyttet boenhed

§ 9. Såfremt pleje af en vidtgående handicappet i hjemmet medfører tabt arbejdsfortjeneste, kan der i særlige tilfælde ydes vederlag til den der forestår den daglige omsorg for den handicappede.
Stk. 2. Der kan dog maksimalt ydes vederlag efter den til enhver tid gældende mindsteløn i henhold til den mellem SIK og det offentlige indgåede overenskomst.

§ 10. Handicappede kan optages i et kommunalt oprettet bokollektiv, såfremt den pågældende skønnes at have behov for støtte i sin hverdag.
Stk. 2. Handicappede kan optages i en beskyttet boenhed, såfremt den pågældende skønnes at have behov for støtte hele døgnet.
Stk. 3. Landsstyret kan pålægge en kommune, enten alene eller i forening med andre kommuner eller landsstyret, at oprette bokollektiver og beskyttede boenheder.

§ 11. Landsstyret fastsætter retningslinier for bokollektivernes oprettelse, indretning, ledelse og drift, og yder almindelig, pædagogisk og behandlingsmæssig vejledning og fører tilsyn hermed.

§ 12. Landsstyret fastsætter regler for oprettelse, indretning, ledelse og drift af beskyttede boenheder, og yder almindelig, pædagogisk og behandlingsmæssig vejledning og fører tilsyn hermed.

 

Kapitel 5
Institutioner for vidtgående handicappede

§ 13. En handicappet kan indskrives på døgninstitution, såfremt den pågældende skønnes at have behov for behandling og pleje hele døgnet.

§ 14. Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender påser, at der er det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner for vidtgående handicappede.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender koordinerer oprettelsen og driften af døgninstitutioner for vidtgående handicappede, og yder nødvendig pædagogisk og behandlingsmæssig vejledning.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender varetager administrationen af døgninstitutioner for vidtgående handicappede.

§ 15. Landsstyret fastsætter i fornødent omfang regler om formål, oprettelse, indretning, ledelse og drift af døgninstitutioner for vidtgående handicappede, og udøver driftsmæssigt og økonomisk, samt pædagogisk og behandlingsmæssigt tilsyn hermed.

§ 16. Direktoratet for Sociale Anliggender beslutter, efter indstilling fra den handicappedes hjemkommune, om den handicappede kan optages på en døgninstitution. Direktoratet for Sociale Anliggender beslutter endvidere, hvilken døgninstitution den handicappede skal forsøges indskrevet på.

§ 17. Direktoratet for Sociale Anliggender nedsætter et stående visitationsudvalg for hver døgninstitution, der skal tage stilling til ind- og udskrivninger på institutionen.
Stk. 2. Klage over afgørelser truffet af et visitationsudvalg kan, inden 4 uger efter afgørelsen, af den handicappede eller dennes hjemkommune, eller af et medlem af visitationsudvalget, indbringes for landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender.

 

Kapitel 6
Beskæftigelse af vidtgående handicappede

§ 18. Direktoratet for Sociale Anliggender skal såvidt muligt sørge for passende beskæftigelse af de handicappede, der har ophold på døgninstitution for vidtgående handicappede.
Stk. 2. Beskæftigelsen kan ske på et af Direktoratet for Sociale Anliggender oprettet og drevet værksted, der kan etableres i forbindelse med en døgninstitution, eller ved at den handicappede tilknyttes et dagcenter eller lignende.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om beskæftigelse af vidtgående handicappede, herunder regler om eventuelle vederlag til den handicappede i forbindelse med beskæftigelse.

§ 19. Direktoratet for Sociale Anliggender kan i særlige tilfælde bevilge særlige hjælpemidler til brug for en handicappet under udøvelsen af passende erhverv.

 

Kapitel 7
Administration, oplysningspligt og tilbagebetalingspligt, m.v.

§ 20. Kommunernes sociale udvalg skal rådgive og vejlede vidtgående handicappede om mulighederne for hjælp i henhold til denne forordning.
Stk. 2. Kommunernes sociale udvalg skal udfærdige og indsende en begrundet indstilling om hjælp til Direktoratet for Sociale Anliggender.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om ansøgning, indstilling, bevilling og administration i henhold til denne forordning.

§ 21. Såfremt en handicappet opholder sig på institution uden for Grønland, skal det sociale udvalg i den handicappedes hjemkommune mindst en gang årligt undersøge mulighederne for den handicappedes tilbagevenden til Grønland.

§ 22. Direktoratet for Sociale Anliggender træffer beslutning om hvorvidt en handicappet kan modtage hjælp efter denne forordning, og om hjælpens art og omfang.
Stk. 2. Tildeler det sociale udvalg hjælp til en vidtgående handicappet, uden forudgående bevilling fra Direktoratet for Sociale Anliggender, kan udgiften ikke refunderes.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om refusion og afregning af udgifter afholdt af kommunerne efter Direktoratet for Sociale Anliggenders bevilling i henhold til denne forordning.

§ 23. Kommunernes sociale udvalg kan pålægge den der søger om hjælp efter denne forordning at medvirke til sagens oplysning, herunder at lade sig undersøge af en læge, specialist, indlægge eller indskrive til observation eller behandling.
Stk. 2. Kommunernes sociale udvalg kan endvidere, såvidt muligt efter samtykke fra den handicappede, indhente oplysninger fra enhver om vedkommendes kendskab til en vidtgående handicappets forhold, som må anses for nødvendige for at kunne behandle eller indsende en indstilling om hjælp i henhold til denne forordning.
Stk. 3. Det påhviler kommunernes sociale udvalg at indhente og videregive alle nødvendige oplysninger til brug for Direktoratet for Sociale Anliggenders behandling af indstilling om hjælp i henhold til denne forordning. Landsstyret kan fastsætte regler for hvilke oplysninger, der er nødvendige for behandling af en indstilling om hjælp i henhold til denne forordning.
Stk. 4. Kommunernes sociale udvalg kan forelægge en indstilling om hjælp efter denne forordning for det tværfaglige samarbejdsudvalg, jf. landstingsforordning om tværfagligt samarbejde i sociale sager.

§ 24. Direktoratet for Sociale Anliggender kan indhente oplysninger og vurderinger, der er nødvendige for at kunne behandle en indstilling om hjælp i henhold til denne forordning.

§ 25. Den der modtager hjælp i henhold til denne forordning er forpligtet til, at underrette det sociale udvalg i den pågældendes hjemkommune om alle forandringer i sine forhold, der kan medføre, at hjælpen helt eller delvis bør ændres eller bortfalde.
Stk. 2. Det sociale udvalg i den handicappedes hjemkommune er forpligtet til at underrette Direktoratet for Sociale Anliggender om alle oplysninger der kan medføre ændring eller bortfald af hjælp til en handicappet.
Stk. 3. Såfremt en person ved at undlade at opfylde den i stk. l nævnte oplysningspligt, eller i øvrigt mod bedre vidende, uberettiget har modtaget ydelser efter denne forordnings bestemmelser, kan det modtagne kræves tilbagebetalt.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om tilbagebetaling af ydelser der i henhold til stk. 3 er modtaget med urette.

 

Kapitel 8
Finansiering

§ 26. Udgifter i henhold til denne forordning, bortset fra udgifter afholdt i henhold til forordningens §§ 10-12, afholdes af Grønlands Hjemmestyre.
Stk. 2. Udgifter til kommunernes administration i henhold til denne forordning afholdes af kommunerne.
Stk. 3. Udgifter afholdt i henhold til forordningens § 10 afholdes af kommunernes sociale udvalg, dog således, at Landsstyret kan fastsætte regler om hel eller delvis refusion af udgifterne.

 

Kapitel 9
Klageadgang

§ 27. Afgørelser truffet efter denne landstingsforordning kan påklages efter de almindelige regler herom i Landstingsforordning om social væsenets styrelse og organisation.
Stk. 2. Afgørelser truffet af Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender i henhold til § 17, stk. 2, kan dog ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Kapitel 10
Sanktionsbestemmelse

§ 28. Enhver, der deltager i administrationen af denne landstingsforordning, er ansvarlig efter kriminallovens regler om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv, selvom hvervet hviler på offentlig valg.

 

Kapitel 11
Overgangsbestemmelser og ikrafttræden

§ 29. Personer, der efter landstingsforordning nr. 9 af 15. oktober 1979 om forsorg for personer med vidtgående fysisk eller psykisk handicap er registreret som vidtgående handicappet, kan uanset bestemmelserne i nærværende forordnings kapitel 2, tildeles hjælp efter denne forordning.

§ 30. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 1995.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 3 af 20. oktober 1983 om hjælp til personer med vidtgående fysisk og/eller psykisk handicap.
Stk. 3. Regler fastsat med hjemmel i den i stk. 2 nævnte landstingsforordning forbliver i kraft indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre landstingsforordninger.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. november 1994
Lars Emil Johansen

/

Henriette Rasmussen