Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 33
26. juli 1994
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

I medfør af §§ 8 og 16 i Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud fastsættes:

 

Kapitel 1.
Almindelige bestemmelser

§ 1. Udbetalinger med hjemmel i Landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud kan kun ske efter konkret ansøgning fra én, der er berettiget til at modtage udbetalingen.
Stk. 2. Den der søger om udbetalinger i medfør af landstingsforordningen skal meddele alle oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling.
Stk. 3. Det påhviler ansøgeren, at fremskaffe nødvendig dokumentation til brug ved behandlingen af ansøgningen.

§ 2. Kommunernes sociale udvalg skal vejlede eventuelle bidrags- eller tilskudsberettigede om mulighederne for at modtage udbetalinger i medfør af landstingsforordningen, herunder skal udvalget oplyse, hvilken dokumentation, der skal foreligge inden en udbetaling kan finde sted.

 

Kapitel 2.
Forskudsvis udbetaling fra det offentlige af underholdsbidrag til børn

§ 3. En ansøgning om forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag skal angive, hvem der er forpligtet til at betale bidraget samt oplysning om, at bidraget ikke er betalt på forfaldsdagen.
Stk. 2. Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for bidragspligten eller for at der er begæret bidragspligt fastsat i forbindelse med en verserende faderskabssag, bidragssag eller ægteskabssag.

§ 4. Bor barnet ikke hos bidragsberettigede, skal ansøgningen indeholde oplysninger om, hvem der afholder udgifterne til barnets forsørgelse. Afholder bidragsberettigede ikke udgifter til barnets forsørgelse, kan bidraget ikke forskudsvis udbetales af det offentlige.

§ 5. Ansøgning om forskudsvis udbetaling kan først indgives dagen efter forfaldsdagen.

§ 6. Bliver det sociale udvalg opmærksom på, at en afgørelse om bidragspligt bør ændres eller ophæves, skal udvalget vejlede bidragspligtige om muligheden herfor.

 

Kapitel 3.
Bidrag som tilskud fra det offentlige

§ 7. Udbetaling af bidrag som tilskud fra det offentlige, kan efter ansøgning udbetales til personer, der samtidig dokumenterer at opfylde kravene fastsat i Landstingsforordningens kapitel 3.
Stk. 2. Det påhviler ansøgeren at dokumentere, at barnet kun har en forsørger, og at der ikke er findes en bidragspligtig for barnet. Dokumentationen kan bestå af udskrift for retsbogen vedr. en faderskabssags afslutning, dødsattest for en bidragspligtig eller en forælder, el. lign.

§ 8. Bidrag som tilskud fra det offentlige udbetales af kommunens administrative myndigheder dagen før barnets fødselsdag og halvårsdagen herfor, så længe betingelserne for tilskuddets udbetaling er opfyldt.
Stk. 2. Er dagen før barnets fødselsdag eller halvårsdagen herfor en dag, hvor myndigheden ikke har åbent for personlig henvendelse, udbetales tilskuddet den sidste åbningsdag forinden.

 

Kapitel 4.
Adoptionstilskud

§ 9. Anbringes et barn i privat arrangeret familiepleje med adoption for øje, kan der ikke udbetales adoptionstilskud, uanset om adoptanten afholder rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med anbringelsen.
Stk. 2. Anbringes et barn i familiepleje som led i en formidlet adoption efter betingelserne i landstingsforordningens § 15 stk. 2, sidestilles anbringelsen med adoption, selvom egentlig adoptionsbevilling endnu ikke foreligger.

§ 10. Forinden adoptionstilskud kan udbetales, skal ansøgeren dokumentere,
1) at der foreligger en godkendelse af ansøgeren som adoptant,
2) at barnet er tildelt med adoption for øje, samt
3) at ansøgeren enten har afholdt eller skal afholde rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afhentning af barnet.
Stk. 2. Udbetaling af adoptionstilskud kan tidligst finde sted 14 dage før afrejsen.
Stk. 3. Udbetalinger før barnets modtagelse i hjemmet, sker som aconto-betaling.

§ 11. Efter barnet er modtaget i hjemmet, beregner det sociale udvalg adoptionstilskuddets størrelse.
Stk. 2. Det sociale udvalg skal påse, at alene nødvendige udgifter indgår i beregningen.
Stk. 3. Som nødvendige udgifter betragtes rejseudgifter afholdt efter krav fra den myndighed, der har forestået adoptionsformidlingen om, at adoptanterne selv sørger for barnets afhentning. Er der kun stillet krav om ledsagelse af barnet, medregnes kun en ledsagerbillet som nødvendig rejseudgift.
Stk. 4. Som nødvendige opholdsudgifter betragtes overnatningsudgifter i dokumenteret kortest opholdstid i forbindelse med rejsen, herunder ledsagerrejse, samt i forbindelse med udlevering af barnet. Har barnet været ledsaget af en anden end adoptanten, kan dokumenterede forplejningsudgifter samt vederlag til ledsageren indgå i beregningen, såfremt udgiften kræves afholdt af adoptanten.
Stk. 5. Der kan kun beregnes tilskud til udgifterne til en af adoptanternes rejse- og opholdsudgifter, med mindre det dokumenteres, at den formidlende myndighed har krævet begge adoptanters deltagelse i afhentningen af barnet.
Stk. 6. Adoptionstilskuddet kan, uanset de nødvendige udgifters størrelse, maximalt udgøre 3 x den til enhver tid gældende normaltakst for et årligt løbende underholdsbidrag til børn.

 

Kapitel 5.
Finansiering

§ 12. Udbetalinger i medfør af reglerne om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud foretages af ansøgerens hjemkommune.
Stk. 2. Udbetalinger af underholdsbidrag til børn som tilskud fra det offentlige samt adoptionstilskud mellemregnes samlet med Direktoratet for Sociale Anliggender en gang månedligt.

 

Kapitel 6.
Ikrafttrædelse

§ 13. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. juli 1994
Henriette Rasmussen

/

Nukákuluk Kreutzmann