Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 32
26. juli 1994
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om hjemmehjælp

I medfør af § 20, stk. 3 i landstingsforordning nr. 10 af 10. november 1982 om hjælp fra det offentlige fastsættes :

 

Kapitel 1
Almindelige bestemmelser

§ 1. Iværksættelse af hjemmehjælp kan finde sted på baggrund af såvel sociale som helbredsmæssige årsager efter henvisning fra en af følgende personalegrupper:
a) ansatte i sundhedssektoren
b) ansatte ved de sociale myndigheder.
Stk. 2. Hjemmehjælp kan endvidere søges af personer og familier, der selv skønner at have behov herfor.

 

Kapitel 2
Personkredsen

§ 2. Varig hjemmehjælp ydes til ældre, vidtgående handicappede samt personer med vedvarende sygdom. Varig hjemmehjælp kan endvidere ydes til familier, der har handicappede børn eller familiemedlemmer boende hos sig og hvor der er behov for lejlighedsvis aflastning til varetagelse af normale huslige opgaver i hjemmet.
Stk. 2. Det er et mål, at hjemmehjælpen kan bevirke at brugerne kan forblive i eget hjem under betryggende forhold og derved undgår at blive optaget på institution.

§ 3. Midlertidig hjemmehjælp ydes til varetagelse af normale huslige opgaver i hjemmet, når der er behov herfor på grund af sygdom, graviditet, fødsel, eller rekonvalescens i husstanden og der ikke er voksne i husstanden, der vil kunne yde forsvarlig bistand uden at belastes urimeligt derved.
Stk. 2. Midlertidig hjemmehjælp kan endvidere ydes som led i en social handlingsplan og skal da ses i sammenhæng med andre sociale foranstaltninger.
Stk. 3. Midlertidig hjemmehjælp kan ydes ved pårørende til alvorligt syge eller døende.

 

Kapitel 3
Betaling for hjemmehjælp

§ 4. Den, der ønsker hjemmehjælp må afgive de oplysninger, der er nødvendige for at kommunen kan bedømme, om der er grundlag for at yde hjemmehjælp og hvad der skal betales for modtagelse af hjemmehjælp. Betalingen for hjemmehjælp fastsættes af Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.
Stk. 2. Ved varig hjemmehjælp afstemmes de personlige tillæg til personer, der oppebærer pension i medfør af landstingsforordning nr. 8 af 22. oktober 1990 om sociale pensioner og ældreinstitutioner med ændringer, hvis der ikke ydes betaling.
Stk. 3. Ved midlertidig hjemmehjælp efter § 3, stk. 2 ydes der ikke betaling.
Stk. 4. Husstandens samlede skattepligtige indkomst lægges til grund for fastsættelsen af betalingen.
Stk. 5. Betaling for hjemmehjælp kan ikke overstige hjemmehjælpens lønudgift. Modtagere af hjemmehjælp skal kvittere for modtagelsen af hjælpen.

 

Kapitel 4
Hjemmehjælpens arbejdsområder og arbejdsopgaver

§ 5. Hjemmehjælpen yder vejledning og bistand til hjemmets opretholdelse. Hjemmehjælpen vil sædvanligvis bestå i bistand til almindeligt husligt arbejde såsom rengøring og madlavning, indkøb, tøjvask, personlig hygiejne, hjælp til opvarmning samt hjælp til af- og påklædning.
Stk.2. Hjemmehjælperen er ikke forpligtet til at foretage storvask eller hovedrengøring, uden at dette sker efter aftale med hjemmehjælpens ledelse.
Stk. 3. Hjemmehjælpens arbejde omfatter ikke egentlig sygepleje i hjemmet.
Stk. 4. Hjemmehjælpen må ikke modtage vederlag eller lån fra de hjem hvor vedkommende yder bistand og skal selv holde sig med kost.

 

Kapitel 5
Administration

§ 6. Hjemmehjælpen administreres af kommunens sociale udvalg. Den daglige ledelse varetages af en af det sociale udvalg udpeget leder.
Stk. 2. Den daglige ledelse kan bevilge hjemmehjælp i op til en måned.
Stk. 3. Kommunens sociale udvalg tager derefter stilling til hvorvidt hjælpen skal fortsætte, evt. hvorvidt den skal suppleres med anden hjælp.

§ 7. Det sociale udvalg er ansvarlig for koordinationen af hjemmehjælpernes samarbejde med øvrige myndigheder og brugere.

 

Kapitel 6
Klageadgang

§ 8. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter de almindelige regler herom i landstingsforordningen om socialvæsenets styrelse og organisation.

 

Kapitel 7
Ikrafttræden

§ 9. Denne bekendtgørelse træder i kraft d. 1. august 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. juli 1994
Henriette Rasmussen

/

Nukákuluk Kreutzmann