Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 13
22. marts 1994
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om udlejning af huse, hvortil der er ydet lån efter kapitel 4 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.

I medfør af § 20 i landstingsforordning nr. l af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri fastsættes:

 

§ 1. Landsstyret kan give tilladelse til udlejning af huse, hvortil der er ydet lån efter kapitel 4 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.

§ 2. Tilladelse efter § l kan alene gives, når låntager tager midlertidigt ophold et andet sted. Låntagers flytning skal anmeldes med angivelse af ny adresse.
Stk. 2. Tilladelse kan højst gives for et år.
Stk. 3. Sker opholdet, der er nævnt i stk. l, i uddannelsesøjemed, kan tilladelse dog gives for uddannelsesperioden.
Stk. 4. Ønskes lejemålet forlænget ved periodens udløb, skal der påny søges tilladelse til udleje efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 3. Lejeaftalen skal indgås på lejekontraktsformular autoriseret af landsstyret og skal godkendes af landsstyret.
Stk. 2. Ophører lejemålet tidligere end bestemt i lejekontrakten, skal dette straks meddeles til landsstyret.

§ 4. Huslejen fastsættes til en månedlig husleje svarende til låntagers nettoterminsbetaling med tillæg af bygningsforsikringspræmie og et skønsmæssigt fastsat beløb til vedligeholdelse.
Stk. 2. Når særlige forhold taler derfor, kan huslejen fastsættes til et højere eller lavere beløb end nævnt i stk. 1.

§ 5. Låntager er ansvarlig for rettidig betaling af terminsydelserne på lånet i udlejningsperioden.
Stk. 2. Tilladelse til udleje kan betinges af, at lejer indbetaler huslejen til kommunen som afdrag på låntagers lån.

§ 6. Ved udleje bortfalder låntagers ret til boligbørnetilskud efter § 13 i landstingsforordning om støtte til  boligbyggeri. Tilskuddet bortfalder med virkning fra anden termin efter lejeperiodens start og indtil anden termin efter lejeperiodens ophør.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. marts 1994
Emil Abelsen

/

Peter Beck