Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 7
22. marts 1994
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om erhvervslokaler og erhvervsvirksomhed i boliger.

I medfør af § 2, stk. 2 i landstingsforordning nr. l af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri fastsættes:

 

§ 1. Landsstyret kan give tilladelse til, at der indrettes erhvervslokaler og drives erhvervsvirksomhed i følgende boliger:
1) Kommunale udlejningsboliger, hvortil der er ydet tilskud efter kapitel 3 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.
2) Boliger, hvortil der er ydet lån efter kapitel 4, 5 eller 6 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.

§ 2.

Tilladelse efter § l gives kun, såfremt
1) boligen fortsat anvendes primært til beboelse,
2) kun en mindre del af boligen skal anvendes til erhvervsformål ,
3) boligen skønnes ikke at blive forringet mere end ved sædvanlig anvendelse til beboelse og
4) hensynet til omkringliggende boliger ikke er til hinder for, at tilladelse kan gives.

§ 3.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. marts 1994.
Emil Abelsen

/

Peter Beck