Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 11
28. oktober 1993
Gældende

Landstingsforordning om omdannelse af TELE Attaveqaatit til aktieselskab

I medfør af §§ 7 og 8 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation m.v. fastsættes:

 

Kapitel 1

Oprettelse af selskabet

 

§ 1. Landsstyret opretter et aktieselskab, TELE Attaveqaatit A/S (teleselskabet), med virkning fra 1. januar 1994.

Stk. 2. Teleselskab overtager og viderefører de aktiviteter, der hidtil har været udført af hjemmestyrevirksomheden TELE Attaveqaatit (televæsenet). Televæsenet ophører sin virksomhed samtidig med dannelsen af ovennævnte teleselskab.

 

Kapitel 2

TELE Attaveqaatit A/S

 

§ 2. Teleselskabet har til formål at forestå anlæg og drift af det offentlige telekommunikationsnet i Grønland samt at udbyde de offentlige teletjenester i henhold til Landsstyrets meddelte koncession. Ud over det koncessionerede område har teleselskabet til opgave at tilbyde løsning af anlægs-, drifts- og serviceopgaver inden for telekommunikationsbranchen i såvel Grønland som i udlandet.

Stk. 2. Teleselskabet drives i medfør af koncessionen og i øvrigt på et forretningsmæssigt grundlag.

Stk. 3. Teleselskabets aktiekapital tegnes af Hjemmestyret, og er ved stiftelsen 150 mio. kr.

Stk. 4. Landsstyret bemyndiges til at yde teleselskabet et langfristet lån i landskassen på vilkår, som fastsættes af Landstinget.

 

Kapitel 3

Øvrige selskabsvilkår

 

§ 3. Teleselskabet er omfattet af lov om aktieselskaber og anden lovgivning omfattende aktieselskaber, der er sat i kraft i Grønland. Bestemmelserne i denne forordning medfører ingen ændringer heri.

 

§ 4. Landsstyret bemyndiges til som indskuds- eller lånekapital at indskyde de af televæsenet hidtil tilhørende aktiver efter fradrag af evt. overførte passiver i teleselskabet.

 

§ 5. Teleselskabet indtræder i televæsenets rettigheder og forpligtelser.

Stk. 2. Hjemmestyret indestar for opfyldelsen af de forpligtelser, som påhviler televæsenet.

 

§ 6. Teleselskabets vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Landsstyret.

 

§ 7. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser om teleselskabets lånoptagelse, sikkerhedsstillelse og afgivelse af oplysninger til hjemmestyret.

 

Kapitel 4

Personalet

 

§ 8. Grønlands Hjemmestyres tjenestemænd i televæsenet fortsætter indtil videre tjenesten i teleselskabet efter hjemmestyrets nærmere anvisninger, medmindre de overgår til ansættelse i teleselskabet.

Stk. 2. Tjenestemænd, der i henhold til stk. l opretholder ansættelsesforholdet til Grønlands Hjemmestyre, har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af, at de forretter tjeneste i det nævnte selskab.

Stk. 3. Teleselskabet refunderer de af Grønlands Hjemmestyre i henhold til stk. l udbetalte lønninger m.v.

Stk. 4. For tjenestemænd, der i henhold til stk. l udlånes til teleselskabet, afholder Grønlands Hjemmestyre udgifter til tjenestemandspension. Teleselskabet indbetaler løbende pensionsbidrag til Grønlands Hjemmestyre for det tidsrum, den ansatte optjener pensionsalder i teleselskabet.

 

§ 9. For ansatte i Grønland indtræder teleselskabet umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der består ved lovens ikrafttrædelse i henhold til kollektiv overenskomst eller aftale, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af Grønlands Landsstyre og individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

 

Kapitel 5

Ikrafttræden

 

§ 10. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1 januar 1994.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1993

 

 

Lars Emil Johansen

/

Kuupik Kleist