Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
13. maj 1993
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af miljøet

§ 1.

I Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet foretages følgende ændringer:

 

1. I § 3 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. Fastsættelse af regler om beskyttelse af miljøet samt regulering af og tilsyn med forhold af miljømæssig betydning i forbindelse med de i stk. l nævnte forhold foretages dog på grundlag af denne forordning i de tilfælde, hvor dette ikke sker i henhold til den i stk. l nævnte lovgivning."

2. § 7, stk. l, nr. 2) affattes således:
"2) indvinding af ferskvand og saltvand til drikkevand m.v. samt sikring af vandressourcer,"

3. I § 7, stk. l, nr. 9) indsættes efter "ferskvandsressourcer" : "saltvandsressourcer".

4. I § 7, stk. l, indsættes efter nr. 13):
"14) skadedyr,
15) salg og servering af øl og kulsyreholdige læskedrikke i engangs- og returemballage, herunder forbud mod eller pligt til anvendelse af bestemte emballagetyper."

5. I § 7 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. Med særlig henblik på bestemmelserne i § l, stk. l og 2, om menneskets sundhedsmæssige levevilkår kan landsstyret fastsætte regler, herunder om afholdelse af udgifter, vedrørende:
1) kvaliteten og kontrollen med vand, der indvindes til drikkevand og til procesvand i levnedsmiddelindustrien,
2) udformning og valg af materialer ved forsyningsanlæg for vand med drikkevandskvalitet
3) toilet og badeforhold,
4) kvaliteten og kontrollen med badevand ved badestrande, svømmebassiner og badeanstalter,
5) dag- og natrenovationsordninger,
6) bortledning af sanitært- og ikke sanitært spildevand til terræn, is, sø, elv og hav,
7) campingpladser, aasivikstævner, sportsstævner og steder, hvor et stort antal personer samles,
8) forbud i områder eller friholdelse af områder til flænsning af hav- og landdyr,
9) ligkapeller og kirkegårde,
10) bortskaffelse af sygehusaffald,
11) forhold iøvrigt af betydning for den offentlige hygiejne og sundhedstilstand.

6. I § 8 indsættes som stk. 3:
"Stk. 3. Landsstyret kan efter forhandling med kommunalbestyrelsen påbyde denne at iværksætte foranstaltninger af betydning for de forhold, der kan behandles i regler efter § 7."

7. I § 9, stk. 2, udgår: "eller hvem landsstyret i det enkelte tilfælde bemyndiger hertil".

8. I § 9 indsættes som stk. 3-6:
" Stk. 3. Efter forhandling med den enkelte kommunalbestyrelse kan landsstyret dog henlægge tilsynet med nærmere specificerede virksomheder til enten kommunalbestyrelsen eller landsstyret.
Stk. 4. Bliver den lokale myndighed opmærksom på forhold af betydning for landsstyrets tilsyn efter stk. 2, skal dette meddeles landsstyret. Hvis øjeblikkelig indgriben er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller dennes yderligere udbredelse,  meddeler den lokale myndighed på landsstyrets vegne dog umiddelbart de nødvendige påbud eller forbud med efterfølgende meddelelse til landsstyret.
Stk. 5. Reglerne i § 11, stk. 2, og § 38 gælder også for den lokale myndigheds virke efter stk. 4.
Stk. 6. Forbud eller påbud meddelt af den lokale myndighed efter stk. 4 kan tilbagekaldes af landsstyret inden 2 uger."

9. I § 10 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. Påbud og forbud kan meddeles for at forebygge forurening."

10. § 30 affattes således:
" § 30. Landsstyret fastlægger ved byer og bygder spærrezoner omkring vandressourceoplande til brug for vandforsyning.
Stk. 2. Indenfor spærrezonerne nævnt i stk. l må der ikke findes bygninger, hundehold, drives erhvervsvirksomheder, institutioner og lignende eller findes stoffer, der kan forurene vandet.

11.  Efter §30 indsættes:
"§ 30a. Vand der indvindes til drikkevand eller andre formål, der kræver vand af drikkevandskvalitet, skal opfylde mindstekrav fastsat af landsstyret.
Stk. 2. Forsyningsanlæg til vand med drikkevandskvalitet skal godkendes af landsstyret før ibrugtagning."

12. I § 34 indsættes som stk. 3:
"Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter samråd med embedslægeinstitutionen tillade udledning af ikke sanitært spildevand til terræn og åbne grøfter med udløb i fjord og hav."

13. I § 28, § 33, § 35, stk. 3, § 37, § 39 og § 41 ændres "landslægeembedet" til "embedslægeinstitutionen" .

14. I § 46, stk. l, nr. 6), indsættes efter ""overtræder": "§ 30, stk. 2".

15. I § 46, stk. 2, indsættes efter "i medfør af § 7": "§ 30 a".

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. juni 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. maj 1993

 
Lars Emil Johansen

/

Ove Rosing Olsen