Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 35
28. oktober 1993
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om bemandingen af grønlandske fiskefartøjer.

I medfør af §§ 7, 18, 22 og 28 i landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri fastsættes

 

Gyldighedsområder

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på erhvervsmæssigt fiskeri medgrønlandsk registrerede fartøjer på 50 BRT/BT 90 eller derover.

 

Bemandingsregler

§ 2. Mindst 60% af officererne og samtlige øvrige besætningsmedlemmer ombord på et fartøj skal være personer, der
1) har folkeregisteradresse i Grønland og har haft folkeregisteradresse i Grønland i hele de forudgående to kalenderår, og
2) er fuldt skattepligtige til Grønland, og har været fuldt skattepligtige til Grønland i hele de to forudgående kalenderår, idet der ses bort fra midlertidige ophold udenfor Grønland med henblik på uddannelse .
Stk. 2. Ved officerer forstås i denne sammenhæng besætningsmedlemmer af følgende kategorier:
1) Skipper,
2) styrmænd,
3) kok/hovmester,
4) trawlbas og
5) fabriksleder og -formand.
Stk. 3. Maskinchef og maskinmestre samt teknikere, der udelukkende beskæftiger sig med vedligeholdelse af fabriksanlæg, er ikke omfattet af reglerne i stk. 1.
Stk. 4. Dokumentation for eventuelle uddannelsesophold udenfor Grønland jf. stk. l skal tilsendes GFLK (Grønlands Fiskerilicenskontrol, box 501, 3900 Nuuk, fax 2 32 35) i forbindelse med forhyring.
Stk. 5. Landsstyret kan under særlige omstændigheder - til sikring af forsyningen af landanlæg, til bemandingen af fartøjer, der fisker udenfor grønlandsk fiskeriterritorium, samt til oplæring af besætninger til nye fiskerier- meddele dispensation fra reglerne i stk. 1.

 

Kontrol

§ 3. Ved forhyring af en person til arbejde ombord under fiskeri er det forhyrerens ansvar, at den forhyrede opfylder fiskerilovens bestemmelser om tilhørsforhold til Grønland.
Stk. 2. Bilagte attestationsskema kan anvendes til attestation af forhyredes tilhørsforhold til Grønland.
Stk. 3. Den forhyredes navn, stillingsbetegnelse, CPR-nummer og bopælskommune samt angivelse af, om den forhyrede opfylder de i § 2, stk. l, punkt 1) og 2) anførte betingelser, noteres på fangstturens bemandingsliste i forbindelse med forhyringen og senest ved skibets afsejling til fiskeri.
Stk. 4. Bilagte bemandingsliste, der fås ved henvendelse til GFLK, Box 501, 3900 Nuuk, eller på fax 2 32 35, skal benyttes.
Stk. 5. Bemandingslisten og eventuel attestationsskema skal indsendes til GFLK sammen med skibets logbog.

 

Foranstaltninger

§ 4. Overtrædelse af § 2, stk l, og af § 3 medfører bøde.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller et partrederi kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.
Stk. 3. Sager herom behandles i øvrigt efter betemmelserne i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

 

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1993.
Stk. 2. Ved ikrafttrædelsen ophæves bekendtgørelse nr. 27 af 27. december 1988, § 5 i bekendtgørelse nr. 40 af 30. december 1991, § 3 i bekendtgørelse nr. 39 af 30. december 1991, § 10 i bekendtgørelse nr. 6 af 8. april 1991, § 2 stk 6 og 7 i bekendtgørelse nr. 25 af 27. december 1988, samt § 2 stk. 5 i bekendtgørelse nr. 3 af 3. januar 1985.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1993
Hans Iversen

/

Henrik Leth


Bilag 1 attestationsskema

Bilag 2 bemandingsliste