Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 29
17. september 1993
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om olie- og kemikalieaffald

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 4, § 8, stk. l og 2, § 9, stk. 3, § 15 og § 46, stk. 2 i landstingsforordning nr, 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet, som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 13 maj 1993 fastsættes.

 

Kapitel 1.
Bekendtgørelsens område m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter håndtering og bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald fra virksomheder, herunder institutioner, havne m.v. og private husholdninger.

§ 2. Ved bortskaffelse forstås i denne bekendtgørelse destruktion, forbrænding og genanvendelse.
Stk. 2. Ved olieaffald forstås i denne bekendtgørelse produkter, som ikke mere anvendes til deres oprindelige formål og er nævnt i bilag 1.
Stk. 3. Ved kemikalieaffald forstås i denne bekendtgørelse produkter, som ikke mere anvendes til deres oprindelige formål og er nævnt i bilag 2.
Stk. 4. Ved håndtering forstås i denne bekendtgørelse enhver form for indsamling, transport, sortering, omladning og opbevaring af olie- og kemikalieaffald.

§ 3. Opbevaring og transport af olie- og kemikalieaffald, der er klassificeret som farligt gods, skal ske efter de til enhver tid gældende regler om transport af farligt gods.
Stk. 2. Opbevaring og transport af olie- og kemikalieaffald skal iøvrigt foregå i beholdere, der m.h.t. placering, konstruktion og tæthed sikrer, at der ikke opstår fare for forurening af luft, jord, vand og is.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud for at sikre forsvarlig opbevaring og transport.

 

Kapitel 2.
Anmeldelse og indberetning

§ 4. Alle virksomheder, hvor der fremkommer olieog kemikalieaffald, skal anmelde dette til kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. En anmeldelse skal omfatte oplysning om virksomhedens forventede affaldstyper, emballagetyper og årlige mængder.
Stk. 3. Kommunale modtagepladser og bortskaffelsesvirksomheder for olieaffald er ikke omfattet af bestemmelserne i stk. 1.

§ 5. Virksomheder, der vil indføre olie- og kemikalieaffald fra områder uden for kommunen, skal anmelde dette til kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i § 4 senest 8 uger før den påtænkte indførsel.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan afvise indførslen, hvis bortskaffelsen skal foregå på et kommunalt anlæg, eller indførelsen skønnes at give problemer med bortskaffelsen af de eksisterende mængder olie- og kemikalieaffald i kommunen.
Stk. 3. Beslutning om afvisning efter stk. 2. skal meddeles senest 5 uger efter anmeldelsen.

 

Kapitel 3.
Anvisnings- og afleveringspligt

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning anvise en bortskaffelsesmulighed for olie- og kemikalieaffald. Den anviste bortskaffelsesmulighed skal benyttes .

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan etablere modtageordning for olie- og kemikalieaffald i kommunens by og bygder. Ordningen skal omfatte olie- og kemikalieaffald for virksomheder, institutioner, havne m.v. og private husholdninger.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre bortskaffelse af olie- og kemikaliaffald fra etablerede modtageordninger.
Stk. 3. Den praktiske gennemførelse af modtageordninger og bortskaffelse kan helt eller delvist overlades til dertil egnede virksomheder.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter på grundlag af sine udgifter gebyrer for modtagelsen og bortskaffelsen af olie- og kemikalieaffaldet.

§ 8. Når en kommunal modtageordning er etableret, jf. § 7, skal de i § 4 nævnte anmeldelsespligtige virksomheder benytte ordningen og betale det af kommunalbestyrelsen fastsatte gebyr herfor.

§ 9. Modtageordninger efter § 7 er ikke pligtige til direkte modtagelse af olie- og kemikalieaffald fra skibe og platforme.
Stk. 2. Ordningen skal dog kunne modtage og sikre bortskaffelse af affaldet fra havnen med de muligheder for særordninger, som er nævnt under § 17, stk. 2.

 

Kapitel 4.
Fritagelse for afleveringspligt

§ 10. Landsstyret kan efter ansøgning og forhandling med kommunalbestyrelsen meddele virksomheder,  herunder havne, fritagelse for afleveringspligten i henhold til § 8. Fritagelse kan højst meddeles for 5 år af gangen og forudsætter at
1) virksomheden godtgør, at affaldet vil blive håndteret og bortskaffet på en miljømæssig forsvarlig måde og
2) fritagelsen ikke indvirker på dimensioneringsgrundlaget for kommunale modtage- og bortskaffelsesordninger på en sådan måde, at driften af disse vanskeliggøres.

 

Kapitel 5.
Ansvars- og oplysningspligt

§ 11. Enhver, der afleverer olie- eller kemikalieaffald til en modtageordning efter § 7 skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden eller modtageordningen afgive alle oplysninger om affaldets oprindelse og nuværende sammensætning.

§ 12. Enhver, der håndterer olie- eller kemikalieaffald, er ansvarlig for, at der ikke herved sker eller opstår fare for forurening af luft, jord, vand eller is.

§ 13. Enhver, der forårsager forurening med olieeller kemikalieaffald, skal straks underrette kommunalbestyrelsen herom.
Stk. 2. Den der er ansvarlig for forureningen, skal søge følgerne af forureningen afværget, uanset om der er sket underretning efter stk. 1.

 

Kapitel 6.
Tilsyn m.v.

§ 14. Tilsynet med virksomheder, havnen, institutioner, private m.v. føres af landsstyret og kommunalbestyrelsen efter reglerne i § 9 i landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet, som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993.
Stk. 2. Tilsynet med transport af olie- og kemikalieaffald på offentligt område føres af kommunen, hvor andet ikke er bestemt i anden lovgivning. Kommunalbestyrelsen er endvidere bemyndiget til på alle virksomheder, at føre tilsyn med enhver håndtering af olie- og kemikalieaffald i forbindelse med transport af affaldet.
Stk. 3. For tilsyn og håndhævelse gælder i øvrigt reglerne i kap. 4 og § 44 stk. 2 i landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993.

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud og forbud for at sikre, at olie- og kemikalieaffald håndteres og bortskaffes i henhold til bestemmelserne i denne bekendtgørelse og på en miljømæssig forsvarlig måde.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan med særlig henblik på at forebygge forurening meddele påbud og forbud, herunder påbud om regelmæssig bortskaffelse og aflevering af olie- og kemikalieaffald for at undgå en ophobning på den enkelte virksomhed, jf. § 17, stk. 2.

§ 16. Alle beslutninger i henhold til denne bekendtgørelse eller regler med hjemmel heri kan påklages efter reglerne i kap. 10 i landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet, som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993 fastsættes.

 

Kapitel 7.
Andre bestemmelser

§ 17. Kommunalbestyrelsen fastsætter i et regulativ regler for etablerede modtageordninger for olie- og kemikalieaffald i kommunens by og bygder. Regulativet skal indeholde oplysning om:
1) hvor og hvordan de i § 4 nævnte virksomheder skal aflevere olie- og kemikalieaffald,
2) hvor og hvordan private kan aflevere olie- og kemikalieaffald, og
3) gebyrer for benyttelse af de kommunale modtageordninger.
Stk. 2. Regulativet kan for virksomhedsaffald indeholde regler for:
1) anmeldelse af olie- og kemikalieaffald efter § 4,
2) oplysningspligten i forbindelse med aflevering af olie- og kemikalieaffald, j f. § 11,
3) tvungne afleveringsterminer for at undgå ophobning på de enkelte virksomheder, j f. § 15, stk. 2 og
4) tvungne afleveringstidspunkter og modtagesteder, der tager hensyn til modtageordningernes håndteringsmuligheder og eventuelle særlige vinterproblemer.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal orientere landsstyret og offentligheden ved vedtagelse og senere ændringer af det i stk. l nævnte regulativ.

 

Kapitel 8.
Sanktions- og ikrafttrædelsesbestemmelser.

§ 18. Bøde kan idømmes den, der:
1) overtræder § 3, stk. 2, § 4, stk. l og 2, § 5, stk. l og 2, § 7, stk. 4, § 8, § 10, § 12, § 13, stk. l og 2,
2) undlader at efterkomme anmodning, påbud eller forbud efter § 3, stk. 3, § 11, § 15, stk. l og 2, eller
3) overtræder regler, der er udstedt i medfør af § 17, stk. l og 2.

§ 19. Begås overtrædelserne af et aktie- eller anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan selskabet som sådant idømmes bøde. Begås overtrædelsen af hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der idømmes hjemmestyret, kommunerne eller det kommunale fællesskab som sådant bøde.

§ 20. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1994.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal give meddelelse til landsstyret og offentligheden, når modtageordning efter § 7 er etableret.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. september 1993
Ove Rosing Olsen

/

Torben Cordtz


Bilag 1

Bilag 2