Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 28
17. september 1993
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om bortskaffelse af affald

I medfør af § 7, stk. l nr. 4, § 7, stk. 2 nr. 5, § 15 og § 46, stk. 2 i landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 13 maj 1993 fastsættes.

 

Kapitel 1.
Anvendelsesområder m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler for bortskaffelse af affald, der ikke er omfatttet af anden særlovgivning.

§ 2. Alt affald skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende landsdækkende særregler for særlige affaldstyper og efter kommunalbestyrelsens anvisninger i henhold til denne bekendtgørelse.

§ 3. Med husejere sidestilles enhver, der fra det offentlige har fået arealtildeling eller brugsret til et areal eller område. Dette gælder også for ubebyggede arealer, hvis der forekommer affald fra området.
Stk. 2. Med husejere sidestilles endvidere:
1) Lejere og brugere af erhvervslejligheder, erhvervsejendomme og erhvervsområder.
2) Lejere og brugere af lejligheder og huse til beboelse.

 

Kapitel 2.
Anvisnings- og bortskaffelsespligt

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal anvise en bortskaffelsesmulighed for affald fra husejere samt virksomheder, institutioner m.v. Den anviste bortskaffelsesmulighed skal benyttes.

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal i alle byer og bygder sikre etablering af en bortskaffelsesmulighed for:
1) dagrenovation og dagrenovationslignende affald,
2) døde hunde og andre mindre dyr,
3) brandbar- og ikke brandbar emballage,
4) sten, jord, grus, bygningsmaterialer og andet fyldmateriale og
5) jernskrot.
Stk. 2. Bortskaffelse kan ske ved:
1) Deponering på godkendt losseplads.
2) Afbrænding i godkendt forbrændingsanlæg.
3) En kombination af nr. l og 2.
4) Forskellige former for genanvendelse, eventuelt kombineret med en eller flere af ovenstående punkter.
5) Anden af landsstyret godkendt ordning.

§ 6. Hvor bortskaffelsen helt eller delvist foretages af en ikke kommunalt drevet virksomhed, påser kommunalbestyrelsen, at bortskaffelsen sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisninger.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan pålægge ikke kommunalt drevne bortskaffelsesordninger at afgive alle oplysninger vedrørende bortskaffelsen, herunder typer og mængder af affald modtaget fra kommunale indsamlingsordninger og fra enkelte virksomheder.

 

Kapitel 3.
Indsamlingsordninger

§ 7. I bebyggelser, der har by- eller bygdestatus, kan kommunalbestyrelsen iværksætte indsamling af dagrenovation fra husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder, herunder institutioner, kantiner og restauranter.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte indsamling af det i stk. l nævnte affald i andre områder.
Stk. 3. Ved dagrenovation forstås affald der naturligt forekommer fra husholdninger, incl. affald fra fangst til eget forbrug.
Stk. 4. Haveaffald, affald fra husdyrhold og storskrald er ikke omfattet af indsamlingsordningen for dagrenovation.

§ 8. I byer og bygder kan kommunalbestyrelsen iværksætte en eller flere årlige indsamlinger af storskrald fra private husholdninger og affald samlet sammen ved kommunalt organiserede oprydninger, j f. § 17.

§ 9. Når en kommunal ordning efter § 7 eller 8 er iværksat, er enhver husejer, virksomhed, institution m.v. forpligtiget til at benytte ordningen og betale det af kommunalbestyrelsen fastsatte gebyr herfor.

§ 10. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte frivillige indsamlingsordninger for særskilte enkeltfraktioner og andet affald end dagrenovation.

 

Kapitel 4
Benyttelsespligt

§ 11. Husejere, virksomheder, havne, institutioner m.v. er forpligtiget til at benytte de af kommunalbestyrelsen anviste bortskaffelsesmuligheder, j f § 4.
Stk. 2. De i stk. 1. nævnte skal på kommunalbestyrelsens forlangende godtgøre, at deres affald bortskaffes i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisninger.

§ 12. Kommunalbestyrelsen kan pålægge virksomheder og havne at afgive alle oplysninger om affaldets sammensætning, som er nødvendige for, at kommunalbestyrelsen kan sikre en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan pålægge virksomheder og havne at foretage undersøgelser af affaldets miljøpåvirkning ved håndtering og bortskaffelse.

§ 13. Kommmunalbestyrelsen kan påbyde virksomheder og havne at sortere affaldet, herunder at frasortere særligt affald, som skal bortskaffes i henhold til anden lovgivning.

§ 14. Ved væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber skal den, der producerer affaldet, straks give kommunalbestyrelsen meddelelse herom.

 

Kapitel 5
Renholdelse af udearealer

§ 15. Der må ikke henstilles eller henkastes nogen form for affald på privat eller offentligt område.

§ 16. Alle husejere, virksomheder, havne og institutioner har pligt til jævnligt at rengøre ved og omkring deres ejendom i en afstand af 25 m målt vandret fra ejendommens yderbegrænsning, eller til midterlinien til naboejendom. Ved ejendomme med legepladser og lignende anlæg skal disse også rengøres af ejendommens ejer.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan endvidere påbyde en husejer at fjerne affald, der stammer fra den pågældende ejendom.
Stk. 3. Kommunalbetyrelsen skal rengøre alle områder i kommunen, der ikke er omfattet af stk. l og 2.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal opsætte affaldsspande og affaldscontainere på offentlige områder indenfor by- og bygdeområder.

§ 17. Hvert forår efter tøbrud skal kommunalbestyrelsen foretage bekendtgørelse om og iværksætte en samlet privat og offentlig rengøring af udearealer i kommunen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens bekendtgørelse efter stk. l skal indeholde oplysninger om perioden for den samlede rengøring. Rengøringen kan eventuelt etapedeles for forskellige områder i by og bygder.
Stk. 3. Den samlede rengøring skal foretages i den af kommunalbestyrelsen angivne periode efter de retningslinjer, som er angivet i stk. 1-2.
Stk. 4. Indsamlet affald, storskrald og lignende affald fra private husholdninger kan ved denne lejlighed anbringes ved nærmeste vejbane eller affaldscontainer i henhold til kommunalbestyrelsens bekendtgørelse.

 

Kapitel 6
Andre bestemmelser

§ 18. Kommunalbestyrelsen fastsætter i et regulativer de nærmere regler for indsamlingsordning og bortskaffelsesordning i kommunens by og bygder. Regulativerne skal indeholde oplysninger om:
1) bortskaffelsesordninger for affaldstyperne nævnt i § 5, herunder oplysning om placering og om hvilke affaldstyper der kan modtages de enkelte steder,
2) brugen af affaldscontainere og deres placering,
3) indsamlingsordninger i kommunen,
4) den enkeltes pligt til anskaffelse og opsætning af skarnkasser eller posestativer,
5) eventuelle særregler for affaldsbortskaffelse med begrundelse i arbejdsmiljø og håndteringsproblemer og
6) gebyrer for benyttelse af den kommunale indsamlingsordning og for modtagelse af affald til bortskaffelse.
Stk. 2. Regulativet kan endvidere indeholde oplysninger om frivillige indsamlingsordninger, jf. § 10.

§ 19. Den enkelte ejendoms affald skal opsamles i skarnkasser, posestativer eller affaldscontainere anbragt i umiddelbar nærhed af den enkelte bygning eller ejendom og på et for brugere og renovationsfolk let tilgængeligt sted med fri adgangsvej hele året.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade at skarnkasser og posestativer placeres i et særligt skur eller lignende ved nærmeste offentlige vej eller på strækningen mellem nærmeste offentlige vej og bygningen.
Stk. 3. Skarnkasser, posestativer og affaldscontainere skal være udformet sådan, at indholdet er utilgængeligt for hunde, ravne og lignende.
Stk. 4. I forbindelse med indsamlingsordninger kan kommunalbestyrelsen i regulativet påbyde brugen af en bestemt type skarnkasse eller posestativ. Påbydes brug af posestativ skal poserne leveres af indsamlingsordningen.

 

Kapitel 7.
Tilsyn m.v.

§ 20. Opbevaring og transport skal ske på en sundheds- og miljømæssig forsvarlig måde og efter kommunalbestyrelsens bestemmelser i henhold til kap. 6.

§ 21. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med enhver håndtering af affaldet indtil den endelige bortskaffelse.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele forbud og påbud for at sikre, at affald håndteres og bortskaffes i henhold til bestemmelserne i denne bekendtgørelse.
Stk. 3. For tilsyn og håndhævelse gælder i øvrigt reglerne i kap. 4 og § 44 stk. 2 i landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet, som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993.

§ 22. Kommunalbestyrelsen kan med henblik på forebyggelse af ulemper meddele husejere, virksomheder, havne, institutioner m.v. påbud og forbud vedrørende opbevaring, oplagring, adgangforhold, aflevering m.v. af affald.
Stk. 2. Påbud kan omfatte krav om anskaffelse af flere posestativer eller skarnkasser, særlig indpakning eller anden opbevaringsbeholder for vådt og andet særligt affald, friholdelse af adgangsvej for sne m.m., hyppigere tømningsfrekvens o. lign.

§ 23. Embedslægeinstitutionen skal orienteres om alle beslutninger i henhold til denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Landsstyret skal orienteres om alle oprettelser og ændringer af regulativer i henhold til denne bekendtgørelse.

§ 24. Alle beslutninger i henhold til denne bekendtgørelse eller regler med hjemmel heri kan påklages efter reglerne i kap. 10 i landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993.

 

Kapitel 8.
Sanktions- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 25. Bøde kan idømmes den, der:
1) overtræder §§ 4-5, § 9, § 11, §§ 14-15, § 16, stk. l, 3 og 4 og § 17, stk. l,
2) undlader at efterkomme pålæg, påbud eller forbud efter § 6, stk. 2, § 12 stk. l og 2, § 13, § 16, stk. 2, § 19, stk 4, § 21, stk. 2 og § 22, stk. l eller
3) overtræder regler der udstedes i medfør af § 18.

§ 26. Begås overtrædelserne af et aktie- eller anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan selskabet som sådant idømmes bøde. Begås overtrædelsen af hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der idømmes hjemmestyret, kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bøde.

§ 27. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. oktober 1993.
Stk. 2. I en overgangsperiode indtil 31. december 1993 forbliver hidtil gældende renovationsvedtægter i kraft, hvorefter de er ophævet.
Stk. 3. Den enkelte kommunalbestyrelse kan dog efter forudgående meddelelse til landsstyret og offentligheden ophæve hidtil gældende renovationsvedtægter for kommunen inden den i stk. 2 nævnte frist.
Grønlands hjemmestyre, den 17. september 1993.
Ove Rosing Olsen

/

Torben Cordtz