Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 27
17. september 1993
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om klosetter og bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand

I medfør af § 7, stk. 2, nr. 3, 5, 7 og 11, § 15 og § 46, stk. 2 i landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993 fastsættes.

 

Kapitel l
Definitioner

§ 1. Ved latrin og sanitært spildevand forstås spildevand fra enhver form for toiletter.
Stk. 2. Ved en godkendt kloakledning forstås en offentlig eller privat kloakledning udfærdiget efter gældende byggeregler og godkendt udløbsplacering efter gældende miljølovgivning.
Stk. 3. Ved en godkendt samletank for sanitært spildevand forstås en tæt, frostfri tank med alarm eller anden registrering af fyldningsgraden og som er i overensstemmelse med gældende byggeregler og miljølovgivningen iøvrigt.
Stk. 4. Ved en godkendt bortkørselsordning for sanitært spildevand forstås en ordning forestået af kommunalbestyrelsen og med bortkørsel til godkendt rampe for latrin eller til kloak.
Stk. 5. Ved trykvand forstås vand fremført under tryk i frostfrit ledningsanlæg til det pågældende hus, således at der i bekendtgørelsens sammenhæng ikke er nogen fysisk begrænsning for vandforbruget.
Stk. 6. Ved tankvand forstås vand, der leveres fra en godkendt forsyningsordning til husets egen lagertank, hvorfra der pumpes til tapning efter behov.

§ 2. Med husejere sidestilles enhver, der fra det offentlige har fået arealtildeling eller brugsret til et areal eller område. Dette gælder også for ubebyggede arealer, hvis der forekommer større aktiviteter på området.
Stk. 2. Med husejere sidestilles endvidere virksomheder, foreninger og arrangører af arrangementer, hvor der permanent eller midlertidigt samles mange mennesker.

 

Kapitel 2
Klosetter

§ 3. Bestemmelser om antal og indretning af klosetter i beboelsesejendomme er fastsat i regler udstedt i medfør af byggelovgivningen.
Stk. 2. I det omfang, der ikke i anden lovgivning er fastsat særlige bestemmelser, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om antal og indretning af klosetter i selvstændige butikker, værksteder, kontorer og lignende, samt i bygninger, lejrområder og steder, hvor mange mennesker permanent eller midlertidigt samles.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, hvis det skønnes sundhedsmæssigt påkrævet, påbyde husejeren at bringe antallet af klosetter i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og forskrifter, eller hvor sådanne forskrifter ikke findes, forøget til det antal kommunalbestyrelsen skønner passende.
Stk. 4. Hvis klosetter i et hus er blevet ubrugelige på grund af frost eller af anden årsag, skal husejeren skaffe andet kloset, som kan godkendes af kommunalbestyrelsen .
Stk. 5. Husejeren har ansvaret for og afholder udgifterne ved opstilling af det nødvendige antal klosetter.

§ 4. Hvor huset er forsynet med trykvand og godkendt kloakledning, som kan modtage afløb fra vandklossetter, kan kommunalbestyrelsen påbyde nye klosetter udført som vandklosetter.

§ 5. Kommunalbestyrelsen kan tillade opstilling af vandklosetter, når ejendommen er forsynet med tankvand og godkendt kloakledning, som kan modtage afløb fra vandklosetter.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan endvidere tillade opstilling af vandklosetter, når ejendommen er forsynet med trykvand eller tankvand, og godkendt samletank for sanitært spildevand, som er tilsluttet en godkendt bortkørselsordning for sanitært spildevand.

§ 6. Hvor der ikke tillades brug af vandklosetter skal der opstilles godkendte tørklosetter efter kommunalbestyrelsens regler.
Stk. 2. I tilfælde hvor overfyldning af tørklosetter medfører uhygiejniske forhold eller problemer for renovationsarbejderne påbyder kommunalbestyrelsen opsætning af et tilstrækkeligt antal ekstra klosetter.
Stk. 3. Tørklosettet må kun anvendes til latrin. Dåser, flasker og andet affald må ikke kastes i klosettet.

 

Kapitel 3
Bortskaffelse af latrin m.m.

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal anvise en bortskaffelsesmulighed for sanitært spildevand fra samletanke og latrin. Den anviste bortskaffelsesmulighed skal benyttes.

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal i by og bygder sikre etablering af rampe til latrin, kloakledning eller anden godkendt ordning til bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand fra samletanke.

§ 9. Nye bortskaffelsesordninger som nævnt i § 8 i byer og bygder skal godkendes af landsstyret før etablering.
Stk. 2. Eksisterende ordninger kan fortsat benyttes uden godkendelse. Landsstyret kan dog bestemme at eksisterende ordninger inden en given tidsfrist skal ændres eller flyttes.

 

Kapitel 4
Indsamlingsordninger

§ 10. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte indsamling og bortskaffelse af latrin fra tørklosetter i by og bygder.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte bortkørselsordninger i by og i bygder for sanitært spildevand fra samletanke.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, når det skønnes sundhedsmæssigt påkrævet, iværksætte eller påbyde indsamlings- og bortskaffelsesordninger for latrin og sanitært spildevand i andre områder end de i stk. l og 2 nævnte.

§ 11. Nar en kommunal ordning er iværksat, skal enhver husejer, hvorfra der forekommer latrin eller sanitært spildevand fra samletank, benytte ordningen og betale det af kommunalbestyrelsen fastsatte gebyr herfor.

§ 12. Opbevaring og transport skal ske på en sundheds- og miljømæssig forsvarlig måde og efter kommunalbestyrelsens bestemmelser i henhold til kap. 5.
Stk. 2. Hvor hele eller dele af bortskaffelsen foretages af en ikke kommunalt drevet virksomhed, påser kommunalbestyrelsen, at bortskaffelsen sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisninger.

 

Kapitel 5
Andre bestemmelser

§ 13. Kommunalbestyrelsen fastsætter i et regulativ de nærmere regler for bortskaffelse og indsamling i kommunens by og bygder. Regulativerne skal indeholde oplysninger om:
1) Bortskaffelsesmuligheder for sanitært spildevand fra samletanke og latrin, jf. §7.
2) Godkendte tørklosettyper.
3) Indsamlingsordninger i kommunen. Herunder tidspunkterne for indsamling i de enkelte delbebyggelser.
4) Regler for renovationsarbejdernes adgang til tørklosetterne eller for placering af spand eller pose udenfor huset.
5) Bortkørselsordninger for sanitært spildevand fra samletank.
6) Gebyrer for benyttelse af kommunale indsamlingsordninger.

§ 14. Ved placering af latrinposer eller spande udenfor huset skal dette ske sådan, at indholdet er utilgængeligt for hunde, fugle og lignende dyr.

§ 15. I forbindelse med indsamlingsordninger kan kommunalbestyrelsen i regulativet påbyde brugen af en en bestemt type tørklosset. Påbydes brug af tørklosset med pose skal poserne leveres af indsamlingsordningen.

 

Kapitel 6
Tilsyn m.v.

§ 16. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med alle ejendommes klosetter, hygiejnen omkring disse og håndteringen af latrin og sanitært spildevand fra samletanke indtil den endelige bortskaffelse.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud og forbud for at sikre, at forholdene omkring klosetter samt håndtering og bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand fra samletanke er miljømæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlig. Påbud kan gives for at forebygge forurening.
Stk. 3. For tilsyn og håndhævelse gælder i øvrigt reglerne i kap. 4 og § 44 stk. 2 i landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993.

§ 17. Kommunalbestyrelsen kan med henblik på forebyggelse af ulemper meddele husejere og dermed sidestillede påbud og forbud om forhold vedrørende klosetter og bortskaffelse af latrin samt sanitært spildevand fra samletanke.
Stk. 2. Påbuddet kan omfatte krav om flere klosetter, bedre renholdelse, friholdelse af adgangsveje, hyppigere tømningsfrekvens o. lign.

§ 18. Alle beslutninger i henhold til kapitel 2, 3, 4 og 6 træffes efter forudgående høring af embedslægeinstitutionen .

§ 19. Alle beslutninger i henhold til denne bekendtgørelse eller regler med hjemmel heri kan påklages efter reglerne i kap. 10 i landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993.

 

Kapitel 7
Sanktions- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 20. Bøde kan idømmes den der:
1) overtræder § 3, stk. 4, § 6, stk. l og 3, § 7, § 8, § 9, § 11 og § 14 eller
2) undlader at efterkomme pålæg, påbud eller forbud efter § 3, stk. 3, § 4, § 6, stk. 2, § 10, stk. 3, § 15 og § 17, stk. l eller
3) overtræder regler, der udstedes i medfør af § 13.

§ 21. Begås overtrædelserne af et aktie- eller anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan selskabet som sådant idømmes bøde. Begås overtrædelsen af hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der idømmes hjemmestyret, kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bøde.

§ 22. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. oktober 1993.
Stk. 2. I en overgangsperiode indtil 31. december 1993 forbliver hidtil gældende renovationsvedtægter i kraft, hvorefter de er ophævet.
Stk. 3. Den enkelte kommunalbestyrelse kan dog efter forudgående meddelelse til landsstyret og offentligheden ophæve hidtil gældende renovationsvedtægt for kommunen inden den i stk. 2 nævnte frist.
Grønlands hjemmestyre, den 17. september 1993
Ove Rosing Olsen

/

Torben Cordtz