Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 25
30. oktober 1992
Gældende

Landstingslov om ekspropriation

§ 1. Når almenvellet kræver det, kan Landsstyret beslutte ekspropriation af privat ejendom på sagsområder, som hører under Grønlands Hjemmestyre.

Stk. 2. Forinden ekspropriation besluttes, skal ejendomsafståelsen søges gennemført ved mindelig overenskomst.

Stk. 3. Ved ekspropriation bortfalder alle rettigheder over det eksproprierede, med mindre Landsstyret beslutter andet.

 

§ 2. Erstatningen fastsættes af et udvalg bestående af 4 eller 5 uvildige personer, hvoraf formanden og et andet medlem udpeges af landsstyret, et medlem udpeges af pågældende kommunalbestyrelse og 2 medlemmer udpeges af ekspropriationssagens berørte private parter, hvis ejendom, der bliver spørgsmål om at ekspropriere, eller l medlem, hvis der kun er tale om en berørt part.

Stk. 2. De af landsstyret udpegede medlemmer må ikke være medlemmer af Landsstyret eller Landstinget eller være i noget ansættelsesforhold under hjemmestyret eller virksomheder, som ejes 50 pct. eller mere af hjemmestyret. Formanden skal tillige have bestået juridisk embedseksasen, og det andet af landsstyret udpegede medlem skal have kendskab til byggevirksomhed eller bebyggelsesforhold i Grønland. Det eller de medlemmer, som udpeges af sagens private parter, må ikke være medejer af eller ansat hos nogen af disse parter.

Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte en frist for udpegning af de private parters repræsentanter. Overholdes denne frist ikke, kan Landsstyret fastsætte erstatningen, efter afholdelse af møder i overensstemmelse med § 3, stk. 2 og 3.

 

§ 3. Udvalget skal, forinden erstatningen fastsættes påse, at beslutningen om ekspropriation ikke går videre end ekspropriationsformålet tilsiger. Udvalget kan herved kræve at Landsstyret gennemfører de nødvendige justeringer i ekspropriationsbeslutningen.

Stk. 2. Udvalget indkalder herefter sagens parter til en besigtigelsesforretning, hvorunder hver part har ret til at redegøre for de forhold, som efter partens opfattelse bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse.

Stk. 3. Udvalget drager omsorg for offentlig bekendtgørelse af tid og sted for besigtigelsesforretningen med mindst 4 ugers varsel gennem den landsdækkende presse. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om, at ekspropriationsbeslutningen ligger til offentligt gennemsyn på et nærmere angivet sted.

Stk. 4. Udvalget kan afholde yderligere møder, hvis det skønnes fornødent.

 

§ 4. Udvalget træffer, i mangel af enighed, beslutninger ved stemmeflerhed.

 

§ 5. Søgsmål til efterprøvelse af ekspropriationsakten eller erstatningsfastsættelsen skal anlægges ved Grønlands Landsret som 1. instans inden 4 uger efter, at meddelelse om landsstyrets beslutning om ekspropriation eller udvalgets afgørelse om erstatning er nået frem til den pågældende.

Stk. 2. Når særlige grunde taler for det, kan landsretten tillade søgsmål efter udløbet af den i stk. l nævnte frist.

Stk. 3. Søgsmål har ikke opsættende virkning, med mindre Landsretten beslutter andet.

 

§ 6. Erstatningsbeløb forrentes med sædvanlig procesrente fra landsstyrets beslutning om gennemførelsen af ekspropriationen. Dog kan forrentning fra et andet tidspunkt fastsættes af udvalget, når særlige grunde taler herfor, navnlig når ekspropriationen først for virkning på et senere tidspunkt, og parten i den mellemliggende periode kan udøve sin ejendomsret.

 

§ 7. Ekspropriationsrekvirenten udbetaler erstatningen snarest muligt efter dennes endelige fastsættelse, og senest når rekvirenten får råderet over det eksproprierede.

 

§ 8. Erstatning til panthavere udbetales i prioritetsorden.

 

§ 9. Landsstyret kan fastsætte regler om forretningsgangen for udvalget.

Stk. 2. Vederlag til medlemmerne af udvalget fastsættes i overensstemmelse med landstingsloven om vederlag m. v. til medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands landsting m. v.

Stk. 3. Udgifterne ved gennemførelse af ekspropriationer afholdes af ekspropriationsrekvirenten, med mindre Landsstyret undtagelsesvist bestemmer andet.

Stk. 4. Når en erstatningsberettiget til varetagelse af sine interesser under sagens behandling har afholdt nødvendige udgifter til sagkyndig bistand, herunder til advokat, revisor m.v., kan udvalget pålægge rekvirenten at udrede en passende godtgørelse herfor.

 

§ 10. Landstingsloven træder i kraft den 1. november 1992 under forudsætning af Folketingets vedtagelse af Lov for Grønland om ekspropriation på sagsområder, der henhører under Grønlands Hjemmestyre.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992

 

 

Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist

Dokumenter