Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 21
30. oktober 1992
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat

§ 1

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som senest ændret ved landstingslov nr. 5 af 23. oktober 1991, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 13 indsættes som nyt stk. 4:
"Stk. 4. Ved indtræden eller ved ophør af skattepligt af anden grund end ved død, medregnes eller fradrages den del af renteindtægterne eller renteudgifterne m.v., som vedrører den periode, hvor den pågældende er skattepligtig, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Renteindtægten eller rentefradraget m.v. fordeles over den periode de vedrører. Fordelingen omfatter kun renter for den periode, hvori skattepligten indtræder eller ophører."

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

2. Efter § 14 indsættes:
"§ 14 A. Gevinst på finansielle kontrakter medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. dog stk. 2 og 3. Tab modregnes i gevinster i samme indkomstår, og et nettotab kan fremføres til modregning i efterfølgende års nettogevinster, efter reglerne i § 21, stk. 1, 3 og 4.
Stk. 2. Stk. l anvendes ikke på:
1) tegningsretter til aktier m.v.,
2) aftaler vedrørende fast ejendom,
3) salg og køb af obligationer på termin eller futurekontrakt i forbindelse med kurssikring ved optagelse henholdsvis indfrielse af realkreditlån eller realkreditlignende lån,
4) konverteringsretter knyttet til obligationer, pantebreve, gældsbreve og andre pengefordringer.
Stk. 3. For kontrakter indgået som led i næring eller erhvervsmæssig virksomhed gælder landstingslovens almindelige regler.
Stk. 4. Gevinst eller tab i henhold til stk. l opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen efter realisationsprincippet.
Stk. 5. Landsstyret eller den, landsstyret bemyndiger dertil, kan, når særlige grunde taler derfor, tillade, at de i stk. l omhandlede kontrakter i stedet beskattes efter landstingslovens almindelige regler."

3. I § 18, stk. l, ændres "I bidragsyderens skattepligtige indkomst kan fradrages" til: "I bidragsyderens skattepligtige indkomst kan nedennævnte underholdsbidrag fradrages, når de både er forfaldne og betalt i skattepligtsperioden"

4. Efter § 21 indsættes:
" § 21 A. Underskud ved personers deltagelse som kommanditister i kommanditselskaber, partredere i partrederier e.l., der driver virksomhed uden for Grønland, kan ikke fratrækkes i anden indkomst. Det samme gælder for interessenter i interessentskaber, hvor antallet af deltagere er over 10, og den skattepligtige ikke deltager i driften i væsentlig omfang.
Stk. 2. Underskud efter stk. l kan dog fremføres til modregning i positiv indkomst i et senere indkomstår fra samme virksomhed efter reglerne i § 21, stk. 1, 3 og 6.
Stk. 3. Landsstyret eller den, landsstyret bemyndiger dertil, kan, når særlige grunde taler derfor, tillade, at der indrømmes helt eller delvis fradrag for underskud omfattet af stk. 1."

5. Efter § 34 indsættes:
" § 34 A. Har en person, der er skattepligtig efter § l, erhvervet lønindkomst ved tjeneste ombord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, nedsættes den samlede skat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på denne lønindkomst."

6. I § 81, stk. 6, 2. pkt. ændres "15 pct." til: "30 pct."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft straks.
Stk. 2. § 1, nr. 1, 2, 3 og 4 har virkning fra og med den 14. oktober 1992.
Stk. 3. § 1, nr. 5 og 6 har virkning fra 1. januar 1993.
Grønlands Hjemmestvre. den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen