Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 19
30. oktober 1992
Gældende

Landstingslov om indførselsafgifter

Kapitel 1

Afgiftssatser

 

§ 1. Ved indførsel til afgiftsområdet, j f. § 6 i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer, svares følgende afgifter, som tilfalder landskassen:

Nr. 1. Sukker af enhver art, herunder sirup og glukose pr. kg. 5 kr. 31 øre.

Nr. 2. Chokolade og chokoladevarer af enhver art (ikke kakao), lakrids og lakridsvarer af enhver art, marcipan og marcipanvarer af enhver art, karameller, bonboner, bolsjer o. lign., såvel sukkerholdigt som sukkerfrit pr. kg. 29 kr. 00 øre.

Nr. 3. Ethanolholdige drikkevarer indeholdende:

a)   2,25-3,09 volumenpct. pr. liter 2 kr. 95 øre.
b)   3,10-4,09 volumenpct. pr. liter 6 kr. 42 øre.
c)   4,10-5,09 volumenpct. pr. liter 17 kr. 04 øre.
d)   5,10-7,09 volumenpct. pr. liter 23 kr. 87 øre.
e)   7,10-9,09 volumenpct. pr. liter 34 kr. 22 øre.
f)   9,10-12,09 volumenpct. pr. liter 48 kr. 06 øre.
g) 12,10-15,09 volumenpct. pr. liter 65 kr. 84 øre.
h) 15,10-18,09 volumenpct. pr. liter 85 kr. 42 øre.
i) 18,10-22,09 volumenpct. pr. liter 109 kr. 56 øre.
j) 22,10-26,09 volumenpct. pr. liter 138 kr. 68 øre.
k) 26,10-30,09 volumenpct. pr. liter 170 kr. 22 øre.
1) 30,10-35,09 volumenpct. pr. liter 207 kr. 35 øre.
m) 35,10-45,09 volumenpct. pr. liter 267 kr. 17 øre.
n) 45,10-60,09 volumenpct. pr. liter 366 kr. 53 øre.
o) 60,10-100,00 volumenpct. pr. liter 436 kr. 92 øre.


Nr. 4. Mineralvand, sodavand, limonader og andre kulsyreholdi ge, ikke ethanolholdige læskedrikke  pr. liter 4 kr. 00 øre

Nr. 5. Læskedrikkoncentrat til brug for fremstilling af kulsyreholdige drikke gennem læskedrikautomater eller lignende apparater pr. liter koncentrat 28 kr. 80 øre.

Nr. 6. Al emballage til drikkevarer, herunder koncentrater og frugtsafter, undtagen emballage til drikkevarer frem stillet på basis af mælk samt emballage, som kan genanvendes i en grønlandsk returflaskeordning,

a) pr. enhed til og med 0,25 liter nettoindhold  l kr. 00 øre

b) pr. enhed over 0,25 liter nettoindhold 2 kr. 00 øre

Nr. 7. Cigarer, cerutter og cigarillos,

a) 3 gr. pr. stk. og derunder pr. stk. 0 kr. 74 øre

b) over 3 gr. pr. stk. 0 kr. 89 øre

Nr. 8. Cigaretter pr. stk. 1 kr. 27 øre

Nr. 9. Røgtobak,

a) pladetobak, cut plug, granuleret o. lign. tobak samt anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1,5 mm. pr. kg. 280 kr. 01 øre.

b) andet  pr. kg. 662 kr. 31 øre.

Nr. 10. Cigaretpapir, incl. hylstre pr. stk. O kr. 28 øre.

Nr. 11. Kaffe, pulverkaffe og kaffekoncentrater  pr. kg. 6 kr. 00 øre.

Nr. 12. Te, pulverte og tekoncentrater pr. kg. 6 kr. 60 øre.

Nr. 13. Lamme- og fårekød og produkter heraf. Fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget, henhørende under brugstariffens varekode 0204.10.00.0 til og med 0204.43.00.0 samt varerne under varekoderne 0206.80.99.0, 0206.90.99.0 og 0210.90.11.0, 0210.90.19.0 og 0210.90.60.0 pr. kg. 25 kr. 00 øre.

Nr. 14. Kød af hornkvæg og produkter heraf,

a) fersk eller kølet, henhørende under brugstariffens kapitel 02.01 pr. kg. 10 kr. 00 øre.

b) frosset, henhørende under brugstariffens kapitel 02.02 samt varerne under varekode 0210.20.10.0 og 0210.20.90.0 pr. kg. 6 kr. 75 øre.

Nr. 15. Svinekød og produkter heraf,

a) fersk, kølet eller frosset, henhørende under brugstariffens kapitel 02.03 pr. kg. 2 kr. 25 øre.

b) saltet, i saltlage, tørret eller røget henhørende under brugstariffens varekode 0210.11.11.0 til og med 0210.19.90.0 samt varerne under varekoderne 0210.90.31.0 til og med 0210.90.39.9  pr . kg. 3 kr. 25 øre.

Nr. 16. Slagtet fjerkræ, fersk, kølet eller frosset, henhørende under brugstariffens kapitel 02.07., herfra dog undtaget lever under varekoderne 0207.31.00.0, 0207.39.90.0, 0207.50.10.0 og 0207.50.90.0.  pr. kg. 3 kr. 50 øre.

Nr. 17. Andre varer af nr. 13-16, tilberedte eller konserverede,

a) varer af lamme- og fårekød, henhørende under brugstariffens varekode 1602.10.00.0, 1602.90.71.0.10 og 1602.90.79.0.10 pr. kg. 25 kr. 00 øre.

b) varer af hornkvæg, henhørende under brugstariffens varekode 1602.10.00.0 samt 1602.50.10.1 til og med 1602.50.90.9 og 1602.90.61.0 samt 1602.90.69.0. pr. kg. 4 kr. 00 øre.

c) varer af svinekød, henhørende under brugstariffens varekode 1602.10.00.0 samt 1602.41.10.1 til og med 1602.49.90.0 og 1602.90.51.0 pr. kg. 2 kr. 00 øre.

d) pølser af enhver art, herunder lever og blodpølser henhørende under brugstariffens kapitel 16.01. pr. kg. 3 kr. 00 øre.

e) varer af lever, henhørende under brugstariffens varekode 1602.20.10.0 og 1602.20.90.0.   pr. kg. 2 kr. 50 øre.

f) varer af fjerkræ, henhørende under brugstariffens varekode 1602.10.00.0 samt 1602.31.11.0 til og med 1602.39.90.0 pr. kg. 3 kr. 50 øre.

Nr. 18. Parfumer, kosmetik og toiletmidler, undtagen sæbe, tandplejemidler, hårvaskemiddel kun indeholdende sæbe, deodoranter, badesalt, pudder og babypiejemidler af fakturaværdi 38 %.

Nr. 19. Knallerter, bortset fra invalideknallerter rekvireret gennem de sociale myndigheder. pr. stk. 2.530 kr. 00 øre.

Nr. 20. Snescootere med oprindelse uden for EF, EFTA og andre lande, med hvilke Grønland har indgået en frihandelsaftale  af fakturaværdi 5 %.

Nr. 21. Personbiler:

Benzindrevne af fakturaværdi 50 %, dog mindst 50.000 kr.

Dieseldrevne af fakturaværdi 35 %, dog mindst 35.000 kr.

Andre automobiler:

Benzindrevne pr. stk. 50.000 kr.

Dieseldrevne pr. stk. 35.000 kr.

Herudover svares der af personbiler med oprindelse uden for EF, EFTA og andre lande, med hvilke Grønland har indgået en frihandelsaftale af fakturaværdi 5 %.

Nr. 22. Grammofonplader, ind- og uindspillede: kassettebånd, videobånd, video- og cd-plader af enhver art af fakturaværdi 30 %.

Nr. 23. Videospil og andre færdighedsspil, til anvendelse i forbindelse med fjernsynsmodtager, dataskærm eller monitor, samt udskifteligt programudstyr af enhver art af fakturaværdi 30 %.

Nr. 24. Spilleautomater o.l., herunder såvel gevinstgivende som ikke-gevinstgivende apparater af fakturaværdi 50 %.

Stk. 2. De af stk. l omfattede varer skal angives og afgiftsanmeldes i overensstemmelse med de forskrifter, som er fastsat ved eller i henhold til landstingslov om ind- og udførsel af varer.

 

§ 2. Der kan indrømmes afgiftsfrihed ved indførsel af afgiftspligtige varer, der er bestemt til genudførsel.

Stk. 2. Fra denne afgiftsfrihed undtages:

a) varer, der er bestemt til benyttelse eller fortæring ombord på grønlandsk indregistrerede eller indchartrede skibe eller fly, medmindre disse ind går i fast international passager- og godsrutetrafik, og

b) varer, der er bestemt til salg til grønlandsk indregistrerede og indchartrede skibe og lign., deres besætning eller passagerer uden for afgiftsområdet.

Stk. 3. For varer som nævnt i § l, stk. l, nr. 3 og 7-10 indrømmes der kun afgiftsfrihed ved genudførsel, i det omfang dette følger af internationale forpligtelser overfor fremmede skibe og fly.

Stk. 4. Træffes et fartøj inden for afgiftsområdet med afgiftspligtige varer ombord til et afgiftsbeløb på mere end kr. 500, anses disse varer som bestemt til det i stk. 2, b) nævnte salg, medmindre der skabes overvejende sandsynlighed for det modsatte.

 

Kapitel 2

Afgiftsfritagelse

 

§ 3. Fritaget for afgift er:

1) Køretøjer, jf. § 1, stk. 1, nr. 21,

 a) der specielt er indrettet og udelukkende anvendes ved udrykning til brandsluknings- og redningsopgaver,

b) der specielt er indrettet og udelukkende anvendes til ambulance- og rustvognskørsel,

c) der er specielle arbejdskøretøjer, som ikke i konstruktionen hovedsagelig har til formål at transportere gods eller passagerer på offentlig vej,

d) der er mindre selvkørende arbejdsredskaber og traktorer, og

e) der tilhører fremmede magters diplomatiske eller udsendte konsulære repræsentationer.

2) Varer,

a) der leveres til benyttelse for og forbruges i danske orlogsskibe, som opholder sig i Grønland mindre end 8 måneder årligt,

b) der leveres til benyttelse for og forbruges af fremmede magters diplomatiske eller udsendte konsulære repræsentationer, og

c) der forbliver ombord i udenlandske statsskibe.

3) Proviant og andre fornødenheder, der medbringes af skibe og fly ved ankomst fra steder uden for afgiftsområdet, og som er bestemt til benyttelse og forbrug ombord under skibets eller flyets rejse til eller fra afgiftsområdet og under dets ophold her, i det omfang kontrolmyndigheden finder passende under hensyn til skibets eller flyets art, antallet af besætningsmedlemmer og passagerer og opholdets varighed. Afgiftsfriheden omfatter ikke de i § 2, stk. 2, a) nævnte skibe og fly.

4) Vareprøver, når afsenderen har indhentet tilladelse til forsendelse hos skattemyndighederne.

5) Flytte- og rejsegods af den i § l, stk. l, nr. 22 og 23 nævnte art, der indføres i ikke-erhvervsmæssigt øjemed og som har været ejet og benyttet af ejeren i mindst 6 måneder på det tidligere opholdssted uden for Grønland.

 

Kapitel 3

Sanktioner

 

§ 4. Overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af bestemmelserne i denne landstingslov eller af forskrifter, der er udstedt i henhold til denne landstingslov, kan medføre bøde. Ved udmålingen skal der tages hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet opnået økonomisk fordel. Endvidere skal der lægges vægt på forseelsens grovhed.

Stk. 2. På samme måde som anført i stk. l foranstaltes den, der forsætligt eller groft uagtsomt sælger eller på anden måde overdrager, køber eller på anden måde erhverver, modtager, transporterer eller opbevarer indsmuglede varer.

Stk. 3. På samme måde som anført i stk. l idømmes der bøde til den, der udenfor afgiftsområdet eller i områder, som i henhold til § 19, stk. 2 i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer helt eller delvist er fritaget for afgift, sælger eller overdrager afgiftspligtige varer, vel vidende, at disse varer vil blive søgt unddraget afgiftsbehandling.

Stk. 4. Sanktioner i medfør af stk. 1-3 bevirker ikke bortfald af pligten til at betale de på varerne hvilende afgiftsbeløb.

Stk. 5. Ved overtrædelse eller forsøg på overtrædelse, der begås på en virksomheds vegne, kan der pålægges virksomhedens ejer ansvar i henhold til stk. 1-3, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ejeren som forsætligt eller uagtsomt.

Stk. 6. Ved overtrædelse eller forsøg på overtrædelse der begås af selskaber, foreninger eller lignende, kan der pålægges selskabet eller foreningen ansvar i henhold til stk. 1-3.

Stk. 7. For overtrædelse eller forsøg på overtrædelse, der begås af en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab ansvar i henhold til stk. 1-3.

 

§ 5. Ved overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af bestemmelserne i denne landstingslov eller af forskrifter, der er udstedt i medfør af landstingsloven, kan der, hvad enten bøde pålægges eller ej, ske konfiskation af udbytte og genstande i henhold til kapitel 31 i kriminallov for Grønland.

 

§ 6. Forefindes i skib eller fly, der er ankommet til afgiftsområdet, afgiftspligtige varer, som ikke er optaget i ladningsdokumenterne, og som ikke er behørigt angivet for Skattedirektoratet, anses varerne som forsøgt indsmuglet med salg for øje af disses ejer, medmindre han skaber overvejende sandsynlighed for, at dette ikke er tilfældet.

Stk. 2. Træffes et fartøj inden for afgiftsområdet med afgiftspligtige varer ombord til et afgiftsbeløb på mere end kr. 500, anses forsøg på indsmugling med salg for øje at foreligge, medmindre der skabes overvejende sandsynlighed for, at dette ikke er tilfældet.

 

§ 7. Befordringsmidler, der har været anvendt ved indsmugling eller forsøg på indsmugling af afgiftspligtige varer eller til befordring af sådanne indsmuglede varer i afgiftsområdet, kan tilbageholdes af politiet på begæring af Skattedirektoratet, indtil de afgifts- og bødebeløb og sagsomkostninger, der er forskyldt af ejeren eller fører, mandskab eller andre i tjeneste på befordringsmidlet, er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen. Sker dette ikke inden 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i befordringsmidlet.

Stk. 2. Tilbageholdelse kan kun ske, såfremt det er påkrævet for at sikre betaling af det nævnte beløb. Var den, der havde rådighed over befordringsmidlet under dettes benyttelse ved indsmuglingen m.v., uberettiget i besiddelse af det, kan tilbageholdelse ikke ske.

 

§ 8. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere bøde end 2 gange den unddragne afgift, kan Skattedirektoratet tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til personer, der er forhyret på skibe eller fly i udenrigsfart, samt personer, der ikke er bosiddende her i landet, kan Skattedirektoratet træffe en foreløbig afgørelse om bøde og afgiftsbetaling. Den, som afgørelsen vedrører, kan inden for en frist af 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt ham, kræve den indbragt for domstolene. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til domstolsprøvelse og om fristen herfor. Sagens indbringelse for retten foranlediges af Skattedirektoratet. Den pågældende kan ikke, ved at kræve sagen indbragt for domstolene, befri sig for forpligtelse til at efterkomme Skattedirektoratets afgørelse, indtil rettens afgørelse måtte foreligge.

Stk. 3. Med hensyn til den i stk. l nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejelovens kap. 5 om indholdet af anklageskrift tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet, bortfalder videre forfølgning.

 

§ 9. Varer, der forefindes under smugleri eller forsøg herpå, tages i forvaring af Skattedirektoratet eller af politiet på Skattedirektoratets vegne. I øvrigt kan indsmuglede varer eller andre varer, med hensyn til hvilke afgift er unddraget eller søgt unddraget det offentlige, tages i forvaring eller beslaglægges af de nævnte myndigheder under iagttagelse af de i retsplejeloven fastsatte regler om beslaglæggelse af ting, der findes at burde konfiskeres.

Stk. 2. Varer, som er omfattet af § l, stk. l, nr. 3 og 7-10 skal altid konfiskeres.

Stk. 3. Når skyldige afgifts- og bødebeløb og sagsomkostninger er betalt, udleveres varer, der er taget i forvaring eller beslaglagt under iagttagelse af de gældende almindelige indførselsforskrifter til den, fra hvem de er taget i bevaring eller beslaglagt, eller til anden, der godtgør at være berettiget til varerne. Dette gælder dog ikke varer, som omfattet af § l, stk. l, nr. 3 og 7-10. Er varerne ikke afhentet inden 2 måneder efter udløbet af den måned, i hvilken sagen er endelig afgjort, bortsælges de af Skattedirektoratet ved behørigt annonceret auktion efter almindelig grønlandsk sædvane. Varer, der efter Skattedirektoratets skøn er ukurante eller urealisable, kan dog efter fristens udløb destrueres under behørig kontrol. Af det ved auktionen indkomne beløb dækkes først det offentliges omkostninger ved opbevaring og salg og derefter skyldige afgifts- og bødebeløb og sagsomkostninger. Et eventuelt overskud udbetales til ejeren, såfremt han melder sig inden forløbet af l år efter auktionen og behørigt godtgør sin ejendomsret til de bortsolgte varer. 

 

Kapitel 4

Ikræfttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

§ 10. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Fra landstingslovens ikrafttræden ophæves landstingslov nr. 1. af 6. maj 1989 om indførsel af varer og om indførselsafgifter.

Stk. 3. Regler, der er fastsat med hjemmel i den i stk. 2 nævnte landstingslov forbliver i kraft indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre landstingslove.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992

 

 

Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen

Relationer
Hjemmelslov til

Ændret ved