Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 15
30. oktober 1992
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing

§ 1

I landstingslov nr. 2 af 6. maj 1989 om skattebegunstiget opsparing foretages følgende ændringer:

 

1. I § 1 indsættes som stk. 3:
"Stk. 3. Endvidere kommer præmierenten skattefrit til udbetaling, såfremt opsparingen anvendes til uddannelsesformål, uanset om uddannelsen foregår i eller uden for Grønland."

2. Efter § 2 indsættes:
"§ 2a. Til opsparing af de i § 1, stk. 2, nr. 1-3 nævnte formål yder landskassen et rentetilskud.
Stk. 2. Når opsparingen til de i stk. 1 nævnte formål udbetales, tilskrives en rente på 4 pct. p.a. af den til enhver tid foretagne opsparing. Rentetilskuddet ophører dog senest 5 år efter den første indbetaling, og kommer iøvrigt kun til udbetaling, såfremt kontoen har bestået i mindst 1 år.
Stk. 3. Rentetilskuddet medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst."

3. I § 4, stk. 1 ændres "§ 1, stk. 2, nr. 1 til 6" til: "§ 1, stk. 2, nr. 1 til 6 og stk. 3"

4. I § 10 ændres "§ 1, stk. 2" til: "§ 1, stk. 2 og 3"

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1993
Grønlands Hjemmestvre, den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen