Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 30
27. november 1992
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om servering af stærke og svage drikke i skibe

I medfør af § 10, stk l og § 14, stk. 3, jf. § 29, stk. 3 i Landstingslov nr. 23 af 30. oktober 1992 om udhandling og servering af alkoholholdige drikke fastsættes:

 

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse gælder for restaurationsvirksomhed med servering af stærke og svage drikke i skibe.
Stk. 2. Bestemmelserne i bekendtgørelsen gælder også for offentlige institutioners skibe.

§ 2. Et skib kan ikke være en ekstra restaurationsvirksomhed på nogen lokalitet i Grønland under ophold i havn, uanset om det er et skib i rutefart eller et turistskib.
Stk. 2. De restriktioner m.v., der måtte blive fastsat med hensyn til serveringstidsrum, rationeringsordninger, stop for udhandling m.v., gælder også for passagertransportskibe i rutefart i Grønland, når disse befinder sig i grønlandsk territorialfarvand.
Stk. 3. Landsdækkende restriktioner gælder også for turistsejlads, når passagererne går om bord i grønlandsk havn, men ikke for turistskibe udefra, når disse i forbindelse med turistsejlads i en periode opholder sig i grønlandsk farvand eller havn.

§ 3. Alkoholbevilling til restaurationsvirksomhed i skibe udstedes og inddrages af kommunalbestyrelsen i rederens hjemby, for så vidt skibet er registreret i Grønland. For skibe, der er registreret i Danmark eller udlandet, udstedes og inddrages alkoholbevillinger af kommunalbestyreisen i den by i Grønland, hvor skibet ligger over.
Stk. 2. Der skal ske en genvurdering af alkoholbevillingen ved ejer- og forpagterskifte, samt når der foretages væsentlige ombygninger.
Stk. 3. Alkoholbevilling udstedes ikke til restaurationsvirksomhed i offentlige institutioners skibe, men de forskrifter, der gælder for private virksomheder, gælder også for offentlige institutioner.

§ 4. Ved udstedelsen af alkoholbevilling skal kommunalbestyrelsen fastsætte hvor mange gæster, der højst må være til stede i restauranten ad gangen, når der finder servering af stærke og svage drikke sted.
Stk. 2. Det af kommunalbestyrelsen godkendte antal gæster må ikke overstige det af Søfartsstyrelsen godkendte antal passagerer.

§ 5. Kun lokaler, som er godkendt til restaurationsvirksomhed, må anvendes til servering af stærke og svage drikke.
Stk. 2. Forinden lokalerne tages i brug, skal der foreligge fartstilladelse fra Søfartsstyrelsen samt næringsbrev og alkoholbevilling.

§ 6. I og ved restaurationslokaler er det forbudt at udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, eller som medfører ulempe for andre tilstedeværende eller iøvrigt at foretage noget der strider mod orden og sømmelighed.
Stk. 2. Sker der overtrædelse af stk. l, skal bevillingshaveren eller dennes stedfortræder påtale forholdet og om fornødent bortvise den pågældende fra restaurationen eller tilkalde skibets fører.

§ 7. Har slagsmål eller anden betydelig uorden fundet sted i restaurationslokalet eller i umiddelbar tilknytning hertil, kan skibets fører beordre det lukket for servering af stærke og svage drikke for resten af aftenen. Sådan lukning skal straks indberettes til den kommunalbestyrelse, som har udstedt alkoholbevillingen, for offentlige institutioners skibe til Landsstyret.

§ 8. I restaurationslokaler må ikke indlades gæster i et sådant antal, at det er egnet til at forstyrre ordenen på stedet jf. § 4.
Stk. 2. Landsstyret kan i særlige tilfælde, når det skønnes nødvendigt af hensyn til ordenen på stedet, bestemme at antallet af gæster permanent eller i en nærmere fastsat periode skal være lavere end det af myndighederne iøvrigt fastsatte maximum.

§ 9. Servering og nydelse af stærke og svage drikke i lokaler uden for skibets restauration og rygesaloner i tilknytning hertil er forbudt, såfremt det finder sted under omstændigheder, der har karakter af servering mod betaling.

§ 10. Tilsynsmyndigheder er kommunalbestyrelsen, politiet, Søfartsstyrelsen og sundhedsmyndigheden.
Stk. 2. Søfartsstyrelsen er til enhver tid berettiget til at kontrollere, om forudsætningerne for den meddelte godkendelse af serveringslokaler fortsat er til stede.
Stk. 3. Sundhedsmyndigheden er til enhver tid berettiget til at kontrollere, om den hygiejniske standard er til fredsstillende.

§ 11. Tilsynsmyndigheden kan påbyde foranstaltninger gennemført, såfremt forholdene i en virksomhed ikke opfylder de krav, der er fastsat på disse områder.
Stk. 2. Tilsynsmyndighederne kan, såfremt de påbudte foranstaltninger ikke gennemføres inden for en af myndigheden fastsat frist, påbyde virksomheden at ophøre, indtil foranstaltningerne er gennemført, når der er tale om forhold, der er af væsentlig betydning for gæsternes og de ansattes sikkerhed eller sundhed.

§ 12. Tilsynsmyndigheden skal give meddelelse til den kommunalbestyrelse, der har udstedt alkoholbevillingen, for offentlige institutioners skibe til Landsstyret, når en restaurationsvirksomhed ikke findes at opfylde de lovbestemte krav. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke påbud tilsynsmyndigheden har fundet nødvendige, samt hvilken frist, der er givet virksomheden til at bringe forholdene i orden.

§ 13. Når kommunalbestyrelsen nægter at forny en bevilling, der er udløbet, og når kommunalbestyrelsen med hjemmel i Landstingslovens § 8 inddrager en bevilling på grund af forsømmelser i virksomheden, og når kommunalbestyrelsen med hjemmel i Landstingslovens §§ 17 og 18 forbyder udhandling og servering af svage drikke, skal den begrundede beslutning meddeles ved anbefalet brev eller overbringes pr. bud mod behørig kvittering for modtagelsen. Der skal samtidig hermed gives skriftlig oplysning om, at beslutningen kan indbringes for Landsstyret inden for en frist af 4 uger fra beslutningens meddelelse.
Stk. 2. Landsstyrets beslutning meddeles klageren ved anbefalet brev, og vedkommende kommunalbestyrelse kopiorienteres.
Stk. 3. Landsstyrets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men der er mulighed for at få afgørelsens rigtighed prøvet ved domstolene i medfør af Grundlovens § 63. Eventuel anlæggelse af retssag har ikke opsættende virkning.

§ 14. For overtrædelser af de i denne bekendtgørelse givne bestemmelser kan der idømmes bøde.

§ 15. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. december 1992. Samtidig hermed ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 29. marts 1990 om servering af stærke drikke i skibe.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. november 1992
Henriette Rasmussen

/

Nukákuluk Kreutzmann