Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1
23. april 1992
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelsen som aalisakkerisuuneq (fiskeindustritekniker).

I medfør af § 1, stk. 3 i landstingsforordning nr. 1 af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning fastsættes:

 

Kapitel 1.
Formål og varighed

§ 1. Uddannelsen til aalisakkerisuuneq har til opgave at kvalificere eleverne til at virke som medarbejdere/ledere i fiskeindustrien og dermed beslægtede brancher.
Stk. 2. Uddannelsen har endvidere til formål at bibringe eleven en grundlæggende forståelse for og færdigheder i hygiejne og enhver form for fiskebehandling, samt at sætte eleven i stand til forestå samarbejds- og ledelsesopgaver, primært i fiskeindustrien og på fabriksskibe; herunder at varetage indhandlingsfunktioner og laboratorieopgaver; medvirke ved dambrug; deltage i produktudvikling/forædling, indkøb, salg, regnskab, registrering, i beregning af omsætning og afsætning, samt at forestå kursusvirksomhed for medarbejdere.

§ 2. Uddannelsen varer to år og består af fire sammenhængende semestre.

 

Kapitel 2.
Optagelsesbetingelser

§ 3. Til uddannelsen kan optages personer, der har gennemført:
1) uddannelsen som aalisakkerisoq (fiskeindustriassistent ) eller
2) en dermed beslægtet grunduddannelse inden for levnedsmiddelindustrien eller
3) en gymnasial uddannelse.
Stk. 2. Ansøgeren skal endvidere kunne forstå og gøre sig forståelig, skriftlig og mundtlig, på grønlandsk og dansk og have gode kundskaber i regning, herunder færdighed i de fire regningsarter samt procent- og brøkregning.
Stk. 3. Skolen kan, efter vurdering, stille krav om op til l års relevant erhvervserfaring for ansøgere uden praktisk erfaring fra fiskeindustrien.

§ 4. Såfremt en uddannelsesinstitution eller et lokalt erhvervsuddannelsesudvalg indstiller en ansøger til optagelse, gives samtidig en vejledende udtalelse om ansøgerens egnethed til at gennemgå uddannelsen på normeret tid.

§ 5. Der kan endvidere optages personer med anden uddannelsesmæssig baggrund, såfremt den efter brancheudvalgets skøn kan give tilsvarende grundlag for at gennemføre uddannelsen som aalisakkerisuuneq.

§ 6. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan fastsætte regler om adgangsregulering.

 

Kapitel 3.
Uddannelsens indhold

§ 7. Undervisningen på uddannelsens første år (1. og 2. semester) omfatter 1440 lektioner i følgende fag: 

1) fiskebehandling 540 lektioner
2) hygiejne, med kemi og mikrobiologi 280 lektioner
3) fiskeri og fiskeribiologi 160 lektioner
4) matematik og statistik 140 lektioner
5) arbejdsledelse/organisation 80 lektioner
6) edb 80 lektioner
7) kommunikation 80 lektioner
8) idræt 80 lektioner

Stk. 2. Undervisningen på uddannelsens andet år (3. og 4. semester) omfatter 1380 lektioner i følgende fag:

1) produktion rejer/fisk 320 lektioner
2) produktionsplanlægning/drift og edb 320 lektioner
3) el/køl/frys, maskiner og lay-out 160 lektioner
4) ledelse/organisat./arbejdspsykologi 140 lektioner
5) samfund/erhverv 120 lektioner
6) marketing 80 lektioner
7) kommunikation 68 lektioner
8) idræt 68 lektioner
9) arbejdsmiljø og sikkerhed 68 lektioner

Stk. 3. I de sidste 6 uger af 4. semester udarbejder eleven selvstændigt et speciale.

§ 8. Brancheudvalget kan godkende midlertidige afvigelser fra bestemmelserne i § 7.

§ 9. Eleven vælger et specialeområde til selvstændig fordybelse under vejledning af en lærer.
Stk. 2. Specialeområdet skal vælges inden udgangen af 3. semester og godkendes af en lærer.
Stk. 3. Formålet med specialet er, at eleven selvstændigt skal kunne beskrive og vurdere dele af en fiskeproduktion eller -forædling eller særlige arbejdsog ledelsesforhold, herunder medtage alle relevante faglige aspekter, der kan belyse specialet.
Stk. 4. Specialeområdet vil typisk gå på tværs af de i § 7 nævnte fag, men kan undtagelsesvist begrænses til kun ét fag. Specialet kan dog ikke begrænses til kun ét af følgende fag: Matematik og statistik, el/køl/frys, maskiner og lay-out edb, samfund/erhverv, marketing, arbejdsmiljø og sikkerhed, kommunikation samt idræt.
Stk. 5. Specialeperioden afsluttes med en af eleven udarbejdet rapport og eventuelt et fiskeindustrielt produkt.

§ 10. Formålet med undervisningen er i de enkelte fag:
1) Fiskebehandling.
At eleven opnår forståelse for kvalitet og holdbarhed af fersk fisk og de faktorer, der har indflydelse på nedbrydningen af fisken. Endvidere at eleven forstår betydningen af korrekt anvendt fryseteknologi og konserveringsprincipperne bag forædlede fiskevarer, herunder metoder, udbytte, lovgivning og kvalitetskontrol.

2) Hygiejne med kemi og mikrobiologi.
At eleven via et indgående kendskab til mikrobiologiske og kemiske grundbegreber opnår forståelse for og en hensigtsmæssig holdning til levnedsmiddelbranchens hygiejneregler.

3) Fiskeri og fiskeribiologi.
At eleven erhverver kendskab til havets økologi og opbygger forståelse for den bedst mulige udnyttelse af de tilgængelige ressourcer.

4) Matematik og statistik.
At opøve eleven i grundlæggende matematiske begreber, talbehandling og redskaber, der sætter dem i stand til at forstå og anvende statistisk talmateriale.

5) Arbejdsledelse/organisation/arbejdspsykologi.
At eleven opnår forståelse for mellemmenneskelige forhold, der har betydning i samarbejde og ledelse, samt opøves og trænes i samarbejds- og ledelsesteknikker.

6) Edb.
At give eleven indsigt i edb-maskiners generelle anvendelse samt bibringe en forståelse for brugen og anvendelsen af tekstbehandling og regneark.

7) Kommunikation.
At eleven opøves i de demokratiske spilleregler og erhverver færdigheder i kommunikation.

8) Idræt.
At eleven lærer at bruge kroppen hensigtsmæssigt og kreativt samt opnår forståelse for alsidig fysisk træning og øver samarbejde.

9) Produktion rejer/fisk.
At eleven opnår en dybtgående indsigt i produktionsprincipperne i den grønlandske fiskeindustri, ligeligt fordelt på fisk og skaldyr (rejer), samt at eleverne forstår hvert enkelt led i produktionsprocesserne, således at de kan varetage ledelsen af en afdeling.

10) Produktionsplanlægning/drift og edb-styring.
At eleverne opnår en sådan indsigt i økonomi, drift og edb-styring, at de sættes i stand til planlægge og opfølge en produktion.

11) El/køl/frys, maskiner og lay-out.
At eleven får indsigt i beregninger vedrørende kølesystemer og i kølesystemets opbygning, samt får forståelse for energiforhold ved køling og varmetab. Endvidere, at eleven forstår lovgivningen om el-installationer, erhverver kendskab til markedets maskiner og udstyr samt for forståelse for et hensigtsmæssigt produktions lay-out, både på land og til søs.

12) Samfund/erhverv.
At sætte eleven i stand til at overskue samfunds- og erhvervsforhold i Grønland og forstå årsagssammenhænge i erhvervspolitik og erhvervsøkonomi.

13) Marketing.
At eleven opnår indsigt i markedsmekanismer og forstår betydningen af markedsføring af fiskeprodukter.

14) Arbejdsmiljø og sikkerhed.
At eleverne forstår de problemer, der findes i arbejdsmiljøet og i industrien, og bibringes en viden, der sætter dem i stand til at medvirke ved løsningen af arbejdsmiljø- og sikkerhedsproblemer.

§ 11. Skolen kan tilbyde supplerende undervisning i vigtige støttefag.

§ 12. Eleverne har mødepligt til undervisningen.
Stk. 2. Direktoratet kan fastsætte regler for mødepligten.

§ 13. Under hele uddannelsen foretager skolen løbende en bedømmelse af den enkelte elevs udbytte af undervisningen og tilbyder studievejledning.

 

Kapitel 4.
Prøver og eksamen

§ 14. Ved udgangen af 2. semester gives standpunktskarakterer i fagene:
1) hygiejne med kemi og mikrobiologi samt
2) fiskeri og fiskeribiologi.
Stk. 2. Ved udgangen af 4. semester gives standpunktskarakterer i fagene:
1) produktionsplanlægning/-drift og edb-styring samt
2) ledelse/organisation/arbejdspsykologi
Stk. 3. Eleven skal have opnået et gennemsnit på mindst 6 af standpunktskaraktererne for at kunne afslutte uddannelsen.

§ 15. Efter 2. semester afholdes eksamen i faget fiskebehandling.

§ 16. Efter 3. semester afholdes eksamen i faget produktion rejer/fisk.

§ 17. De i § 15 og § 16 nævnte eksaminer kan være skriftlige såvel som mundtlige.
Stk. 2. Der gives en samlet karakter ved hver eksamen.

§ 18. Efter 4. semester afholdes eksamen i det af eleven valgte og læreren godkendte specialeområde, jf.§ 9.
Stk. 2. Eksamen finder sted som en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en af eleven udarbejdet rapport og eventuelt udarbejdet fiskeindustriprodukt.

§ 19. Ved karaktergivning i standpunkt og eksamen anvendes 13-skalaen, j f. § 28 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 51 af 20. december 1990 om elevers forhold under erhvervsuddannelse.
Stk. 2. For at bestå uddannelsen som aalisakkerisuuneq skal eleven have opnået mindst karakteren 6 ved hver eksamen efter §§ 16 og 18 og opnået et gennemsnit på mindst 6 ved de tre eksaminer efter §§ 15, 16 og 18.
Stk. 3. De i §§ 15, 16 og 18 nævnte eksaminer bedømmes af læreren i faget samt en af direktoratet beskikket censor.
Stk. 4. Ved uenighed om bedømmelsen benyttes gennemsnittet af de to karakterer, såfremt dette er et helt tal. Ligger gennemsnittet midt mellem to karakterer i skalaen, forhøjes til det nærmeste hele tal, såfremt censor har givet den højeste karakter, medens der rundes ned til det nærmeste hele tal, såfremt censor har givet den laveste karakter. Karakteren "O" gives dog kun såfremt lærer og censor er enige derom.

§ 20. Har en elev ikke gennemført eller bestået en eksamen, kan eleven 2 gange genindstilles til samme eksamen.
Stk. 2. Brancheudvalget kan dispensere fra stk. 1.

§ 21. Der gennemføres sygeeksamen for elever, der på grund af dokumenteret sygdom eller andet lovligt forfald, ikke har deltaget i den ordinære eksamen.
Stk. 2. Sygeeksamen afholdes senest i forbindelse med næste ordinære eksamen.

 

Kapitel 5.
Uddannelsesbevis

§ 22. Efter endt uddannelse og bestået eksamen modtager eleven et uddannelsesbevis, hvor standpunkts- og eksamenskarakterer er anført, jf. §§ 14-16 og 18.
Stk. 2. Endvidere gives en kortfattet udtalelse vedrørende elevens stabilitet, interesse og samarbejdsevner.
Stk. 3. Uddannelsesbeviset udfærdiges af skolen.
Stk. 4. Direktoratet fastsætter regler for bevisets udformning.

 

Kapitel 6.
Forskellige bestemmelser

§ 23. Brancheudvalget for fiskeindustriområdet fungerer som brancheudvalg for uddannelsen som aalisakkerisuuneq.

§ 24. Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse vedrørende faglige forhold, kan indbringes for brancheudvalget inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt pågældende.
Stk. 2. Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse vedrørende andet end faglige forhold, kan indbringes for direktoratet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt pågældende.

§ 25. Direktoratet kan efter indstilling fra brancheudvalget tillade midlertidige afvigelser fra denne bekendtgørelse som led i fortsat udviklingsarbejde.

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1992 med virkning for undervisningsåret 1992-1993.
Stk. 2. Direktoratet kan fastsætte overgangsregler for elever, der er begyndt på uddannelsen som aalisakkerisuuneq før undervisningsåret 1992-1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. april 1992
Marianne Jensen

/

Aqigssiaq Møller