Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 5
23. oktober 1991
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat

§ 1

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. l af 18. april 1991, foretages følgende ændringer:

 

1. § 26 affattes således:
"§ 26. Fuldt og begrænset skattepligtige personer og selskaber m.v. svarer landsskat, fælleskommunal skat, kommuneskat, særlig landsskat, udbytteskat og selskabsskat i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel."

2. Efter § 26 indsættes:
"§ 26 A. Fuldt og begrænset skattepligtige selskaber m.v. svarer af skalaindkomsten en selskabsskat på 35 pct. "

3. § 31, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. For skattepligtige selskaber m.v. og begrænset skattepligtige personer, der ikke er omfattet af stk. l er skalaindkomsten den skattepligtige indkomst nedrundet til nærmeste med 100 delelige kronebeløb."

4. I § 54, stk. 4, 2. pkt. ændres "indkomstskatten" til: "selskabsskatten"

5. I § 79, stk. l, 1. pkt. ændres "indkomstskat" til: "selskabsskat"

6. § 82, stk. 6 affattes således:
"Stk. 6. Selskabsskat, herunder udbytteskat, af landskasseejede virksomheder, der er omdannet til aktie- eller anpartsselskaber og af selskaber, der har skattedirektoratet som skattekommune, tilfalder landskassen. Renter og tillæg efter §§ 65 og 68 til sådan selskabs- og udbytteskat tilfalder henholdsvis udredes i samme omfang af landskassen."

8. I § 82 indsættes som stk. 7:
"Stk. 7. Selskabsskat tilfalder landskassen, skattekommunen og kommunerne, jf. dog stk. 5 og 6, i forholdet mellem den for indkomståret fastsatte udskrivningsprocent efter § 27, den efter befolkningsstørrelsen den 1. januar i indkomståret vægtede udskrivningsprocent efter § 28 og den for indkomståret fastsatte udskrivningsprocent efter § 28 A."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. december 1991 og har virkning fra og med indkomståret 1992.




Grønlands Hjemmestyre, den 23. oktober 1991




Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen