Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 31
30. oktober 1991
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om varetagelse af bevaringshensyn i kommuneplanlægningen

I medfør af § 3 i Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986 om arealanvendelse og planlægning, som er ændret ved landstingsforordning nr. l af 18. juni 1987, fastsættes:

§ 1. Det påhviler kommunalbestyrelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse at bidrage til, at de landsplanmæssige bevaringsinteresser bliver tilgodeset i planlægningen og administrationen af kommunens byer og bygder.
Stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre at de landsplanmæssige bevaringsinteresser bliver indarbejdet i kommuneplanlægningen, og at der lægges vægt på varetagelsen af bevaringshensynet inden for de bevaringsværdige områder i kommunens by og bygder.

§ 2. For særligt værdifulde bevaringsområder, omfattende de historisk og kulturelt mest værdifulde byområder og bygninger i byen, skal der i dispositionsplanens rammer for indholdet af lokalplanlægningen, jfr. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 9. november 1987 om kommune- og områdeplanlægning, § 2, stk 2, nr.2, fastsættes tilstrækkelig entydige bestemmelser, som sikrer, at de landsplanmæssige bevaringsinteresser bliver tilgodeset.
Stk. 2. Bevaringsområdernes nærmere afgrænsning vil blive fastsat af Landsstyret efter forudgående forhandling med kommunalbestyrelsen.

§ 3. For byens øvrige bevaringsværdige byområder, omfattende bebyggelser opført i perioden fra 1950 til slutningen af 1960´erne skal der i kommuneplanlægningen tages stilling til i hvilket omfang områderne skal bevares, således at bebyggelsens særpræg ikke går tabt.
Stk. 2. De i stk. l nævnte bevaringsområder vil blive nærmere fastsat af landsstyret efter forudgående forhandling med kommunen.

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe en kortlægning og dokumentation af bevaringsinteresserne i bygder og anden bebyggelse uden for byerne. Disse bevaringsinteresser skal beskrives og indarbejdes i kommuneplanens redegørelsesdel, jfr. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 9. november 1987 om kommune- og områdeplanlægning., § 2, stk. 2, nr.3.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 1991.

§ 6. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 6. august 1991 om varetagelse af bevaringshensyn i kommuneplanlægningen.Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1991Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen