Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 14
15. april 1991
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelse af socialpædagoger

I medfør af § 29 i landstingsforordning nr. l af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale uddannelser fastsættes:

 

Kapitel 1.
Uddannelsens formål

§ 1. Socialpædagoguddannelsen har til formål at uddanne arbejdskraft inden for det sociale område i offentlige og private forvaltninger, institutioner og virksomheder samt give grundlag for at følge udviklingen inden for området.
Stk. 2. Socialpædagoguddannelsen skal kvalificere til at varetage socialpædagogiske funktioner i skoler, ved dag- og døgnforanstaltninger, alderdomshjem m.m.

 

Kapitel 2.
Optagelse

§ 2. Optagelse til socialpædagoguddannelsen er betinget af, at ansøgeren
1) har gennemført den to-årige socialmedhjælperuddannelse og behersker grønlandsk og dansk, eller
2) har gennemført folkeskolens afgangsprøve i grønlandsk og dansk med mindst karakteren 8 og i regning/matematik med mindst karakteren 7, samt har mindst et års erhvervserfaring, og er fyldt 19 år.
Stk. 2. Kultur- og undervisningsdirektoratet kan godkende, at ansøgere med andre forudsætninger optages, såfremt de har erhvervet tilsvarende kvalifikationer ad anden vej.

§ 3. Optagelse foretages af rektor efter de i hjemmestyrets bekendtgørelse om faste råd og udvalg ved Ilinniarfissuaq anførte bestemmelser.

 

Kapitel 3.
Uddannelsens indhold og omfang

§ 4. Uddannelsen er 3-årig og består af 6 sammenhængende semestre.

§ 5. Uddannelsen omfatter:

Det pædagogiske fagområde (pædagogik, socialpædagogik, psykologi) 1200 timer
Socialfag 600 timer
Det kulturelle og kreative fagområde (mediefag, værkstedsfag og drama/musik) 900 timer
Praktik      24 uger
Supplerende kurser, herunder psykiatri og socialmedicin samt tilvalg. 300 timer


§ 6. Uddannelsen indledes med en basisperiode.
Stk. 2. Basisperiodens formål er at give de studerende en bred indføring i samfundsforhold, socialpsykologiske forhold, kommunikation og studieteknik.

§ 7. Basisperioden omfatter:
1) Psykologi, socialpædagogik,
2) Socialfag,
3) Mediefag med studieteknik og
4) Drama.

§ 8. For de studerende tilrettelægges studie-, praktik- og erhvervsvejledning.

§ 9. Den studerende tilmelder sig undervisningen og eksamen i det ordinære uddannelsesforløb i kraft af optagelse til uddannelsen.

§ 10. Der er pligt til at deltage i undervisningen.

§ 11. Deltagelse i undervisningen, der registreres som tilstedeværelse, opgaveaflevering samt studieaktivitet skal godkendes, før den studerende kan deltage i eksamen i de enkelte fag, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om faste råd og udvalg ved Ilinniarfissuaq.

§ 12. Oprykning fra et semester til det næste kan kun finde sted, når deltagelse i undervisningen, jf. § 11, er godkendt af rektor.
Stk. 2. En studerende, der ikke oprykkes, jf. stk. l, kan kun gå et semester om efter rektors godkendelse.

§ 13. En afbrudt uddannelse kan kun genoptages efter rektors godkendelse.

§ 14. Undervisningsåret går fra 1. august til 31. juli.

§ 15. Semestrene inddeles i basisperiode, skemauger, praktikperioder, projektperioder, kursusuger og eksamensperioder. Placeringen af disse fastlægges af rektor efter de i hjemmestyrets bekendtgørelse om faste råd og udvalg ved Ilinniarfissuaq anførte bestemmelser. Denne plan kaldet rammeplanen, fremsendes hvert år af rektor senest 1. august til godkendelse i Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked.

 

Kapitel 4.
Holdoprettelse

§ 16. Et stamhold bør normalt ikke overstige 20 studerende.
Stk. 2. I værkstedsfag kan et stamhold deles i 2 hold, hvis holdet er over 12 studerende.

 

Kapitel 5.
Eksamen og prøver

§ 17. Om eksamen, prøver og karakterer i de enkelte fag gælder bestemmelserne i hjemmestyrets bekendtgørelse om socialpædagoguddannelsens fag.
Stk. 2. Eksamen kan afholdes i grupper og kan være en integreret eksamen, hvori både det pædagogiske og det sociale fagområde indgår. De studerende eksamineres individuelt og får en individuel karakter i hvert fagområde.
Stk. 3. Eksamensstoffet er det stof, som undervisningen omfatter for det enkelte hold, herunder det selvstændigt tilegnede, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om socialpædagoguddannelsens fag. Eksamensstoffet forelægges forud for eksamen til godkendelse hos censor. Redegørelse for eksamensstoffet udarbejdes af den enkelte lærer efter drøftelse med de studerende.

§ 18. Censorer beskikkes af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked. Censorer medvirker i alle fag, undtagen praktik, jf. dog hjemmestyrets bekendtgørelse om socialpædagoguddannelsen fag, § 10, stk. 7. Kultur- og undervisningsdirektøren er formand for censorerne.
Stk. 2. Rektor forestår eksameners afholdelse i overensstemmelse med §§ 17 - 21 samt hjemmestyrets bekendtgørelse om socialpædagoguddannelsens fag.
Stk. 3. Uregelmæssigheder ved eksamens afholdelse indberettes straks til Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked.

 

Kapitel 6.
Skriftlige prøver

§ 19. De afsluttende skriftlige opgaver stilles af læreren.
Stk. 2. Besvarelserne udleveres til eksaminanderne, efter at de har afsluttet deres uddannelsesforløb. Besvarelser, der ikke udleveres, kan tilintetgøres et semester efter afslutning af uddannelsen.

 

Kapitel 7.
Mundtlige prøver

§ 20. Spørgsmålene stilles af læreren. Spørgsmålene skal være repræsentative i forhold til eksamensstoffet. Hvor der i de enkelte fag ikke er fastsat nærmere regler for prøvens udformning, tager eksaminationen udgangspunkt i det af den studerende udarbejdede og af lærer og censor godkendte skriftlige arbejde.
Stk. 2. Spørgsmålene skal godkendes af censor. Læreren har ret til at forhandle med censor om godkendelse af eksamensspørgsmålene, inden censor træffer endelig afgørelse.
Stk. 3. Spørgsmålene tildeles eksaminanderne ved lodtrækning, medmindre de skal eksamineres i et individuelt emne eller i individuelt læst stof. Eventuel forberedelse sker under tilsyn.
Stk. 4. Eksaminationen forestås af læreren som eksaminator. Den former sig så vidt muligt som en samtale mellem eksaminator og eksaminand, hvori censor kan deltage. Materiale, der kan tjene som yderligere dokumentation for den studerendes arbejde med faget, kan medinddrages i eksaminationen. Censor og eksaminator er alene under karaktergivningen. Eksaminanden har ret til efter voteringen at få en kort mundtlig begrundelse for den fastlagte karakter.
Stk. 5. De mundtlige prøver er offentlige.

 

Kapitel 8.
Karaktergivning

§ 21. Der gives karakterer i de enkelte fag som anført i hjemmestyrets bekendtgørelse om socialpædagoguddannelsens fag.
Stk. 2. Ved karaktergivningen anvendes 13-skalaen:
13: Gives for den usædvanligt selvstændige og udmærkede præstation.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
03: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation.
00: Gives for den helt uantagelige præstation.
Stk. 3. Eksamenskarakterer fastsættes af censor og eksaminator. Disse giver først hver en karakter, idet censors karakter oplyses først, og forhandler sig derefter til enighed om den endelige karakter. Kan censor og eksaminator ikke nå til enighed, fastsættes karakteren som gennemsnitstallet mellem de to givne karakterer. Svarer gennemsnitstallet ikke til en grad i karakterskalaen, bliver karakteren den nærmeste højere  grad i skalaen, hvis censor har givet den højeste karakter, og det nærmeste lavere tal, hvis censor har givet den laveste karakter.
Stk. 4. Skal en eksamenskarakter fremkomme ved sammenregning af flere karakterer, og svarer det beregnede tal ikke til en grad i karakterskalaen, afrundes tallet til den nærmeste højere karakter, hvis det beregnede tal ligger nærmest på denne eller midt imellem den nærmeste højere og den nærmeste lavere karakter. I andre tilfælde afrundes tallet til den nærmeste lavere karakter.

 

Kapitel 9.
Betingelser for at bestå

§ 22. For at bestå eksamen kræves mindst karakteren 6 eller vurderingen "godkendt" i alle fag.

§ 23. En studerende kan genindstille sig til eksamen i ethvert fag, hvor eksamenskarakteren er under 6 eller vurderingen er "ikke godkendt".
Stk. 2. En studerende kan kun genindstille sig to gange til eksamen i samme fag.
Stk. 3. Har en studerende været til afsluttende prøve mere end én gang i samme fag, gælder karakteren ved den sidst aflagte prøve.
Stk. 4. En studerende kan kun tage praktikken om én gang.
Stk. 5. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i stk. l - 4.

§ 24. For studerende, der på grund af dokumenteret sygdom, graviditet eller andet lovligt fravær ikke har gennemført eksamen eller dele deraf, holdes sygeeksamen efter Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked's beslutning i hvert enkelt tilfælde, dog således, at denne prøve senest finder sted næste gang, der afholdes eksamen i faget.

 

Kapitel 10.
Protokol, bevis

§ 25. Rektor fører en protokol, hvor hver studerende har sit blad. På protokolbladet indføres den studerendes data, valg af fag, attestationer, fritagelser og andre dispensationer efter bekendtgørelsen, bedømmelsen i praktik, eksamenskarakterer samt godkendelse af arbejder.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked fastsætter protokollens udformning.

§ 26. Studerende, der har bestået eksamen, får et bevis. Beviset har en individuel tekst og en standardtekst.
Stk. 2. I den individuelle tekst oplyses følgende:
1) den studerendes data og i hvilken eksamenstermin der er aflagt eksamen i sidste fag,
2) bedømmelsen "godkendt" i praktik samt praktikstedets art,
3) bedømmelsen "godkendt" af produkter i det kulturelle og kreative fagområde,
4) karakteren i hvert enkelt fag, der er medregnet efter § 22,
5) supplerende kurser.
Andre oplysninger kan ikke medtages.
Stk. 3. I standardteksten optages bekendtgørelsens §§ 4, 5 og 22.
Stk. 4. Eksamensbeviset udfærdiges af rektor på grundlag af den studerendes protokolblad. Rektor underskriver beviset.
Stk. 5. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked fastsætter eksamensbevisets udformning.

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1991.

§ 28. Bekendtgørelsen gælder for studerende, der optaget i studieåret 1990/91 og senere.
Stk. 2. Studerende, der er optaget tidligere, færdiggør uddannelsen efter de hidtil gældende bestemmelser.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 1991
Marianne Jensen

/

Kaj Kleist