Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 11
15. april 1991
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om ind- og udskrivning af elever i den ikke-undervisningspligtige alder

I medfør af § 36, stk. 3, i landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen fastsættes:

 

Indskrivning

§ 1. En elev over den undervisningspligtige alder er indskrevet i skolen, når eleven eller forældrene, jf. landstingsforordning om folkeskolen, § 40, over for skolen har tilkendegivet, at eleven ønsker fortsat skolegang, eleven er optaget i elevkartoteket, og skolegangen er påbegyndt.
Stk. 2. Indskrivningen regnes fra den dato, hvor elevens skolegang påbegyndes.


Udskrivning

§ 2. Udskrivning sker normalt ved, at eleven eller forældrene, jf. landstingsforordning om folkeskolen, § 40, personligt eller skriftligt over for skolen tilkendegiver, at elevens skolegang ophører fra en nærmere angivet dato.
Stk. 2. Udskrivning kan dog ske ved skolenævnets beslutning efter følgende retningslinier:
- Lærerne registrerer, hvorvidt elever over den undervisningspligtige alder, der er indskrevet i skolen, deltager i undervisningen.
- Udebliver en elev fra undervisningen, skal eleven eller forældrene, jf. landstingsforordning om folkeskolen, § 40, personligt eller skriftligt give skolen meddelelse om grunden hertil.
- Udebliver en elev, der er over den undervisningspligtige alder, uden angivelse af gyldig grund fra undervisningen i mere end 20% af undervisningslektionerne i en periode af en måneds længde eller mere end 5 dage i sammenhæng, underretter skolens leder skolenævnet. Skolenævnet meddeler eleven eller forældrene, jf. landstingsforordning om folkeskolen, § 40, at eleven betragtes som udskrevet af skolen, hvis fremmødet ikke efter skolenævnets nærmere angivelser forbedres i en periode af en måneds længde. Udskrivningen vil være gældende fra datoen for fristens udløb.
Stk. 3. Såfremt en elev er udskrevet, jf. stk. l eller stk. 2, kan eleven indskrives i skolen det følgende skoleår, jf. § 1.

§ 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan fastsætte regler for administration af bekendtgørelsens bestemmelser.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1991.
Stk. 2. Samtidig ophæves Kultur- og undervisningsdirektoratets cirkulære 2/83 af 18. maj 1983 om ind- og udmeldelse af elever i den ikke-undervisningspligtige alder.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 1991
Marianne Jensen

/

Kaj Kleist