Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 23
15. maj 1990
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om Grønlands Sprognævn

I medfør af §§ 3 og 4 i Landstingslov nr. 12 af 26. oktober 1989 om Grønlands Sprognævn fastsættes:

 

§ 1. Grønlands Sprognævn har til opgave at indsamle, registrere og godkende nye grønlandske ord, former og vendinger, herunder forkortelser.
Stk. 2. Nævnet har endvidere til opgave at give myndighederne og offentligheden vejledning i spørgsmål vedrørende det grønlandske sprog.
Stk. 3. Nævnet har tillige til opgave at samarbejde med institutioner, der udsender autoriserede fortegnelser over eller afgiver indstillinger om grønlandsk navnestof.

§ 2. Nævnet har endvidere til opgave:
1) at vejlede myndighederne og offentligheden i brugen af nye udenlandske ord og navne.
2) at redigere og udgive en grønlandsk retskrivningsordbog.
3) at fastsætte regler for tegnsætning, stavemåde o.lign.
4) at sprede oplysende materiale om det grønlandske sprog gennem kulturelle tidsskrifter.
5) at samarbejde med Grønlands Stednavnenævn.
6) at samarbejde med tilsvarende organer i de nordiske lande.
7) at samarbejde med tilsvarende organer i andre lande, herunder med særlig vægt på Inuit samfundene i Canada, USA og USSR.
Stk. 2. Landsstyret kan pålægge nævnet andre opgaver beslægtet med de førnævnte opgaver.

§ 3. Nye grønlandske ord og vendinger, herunder forkortelser og fremmedord, skal, forinden de godkendes af sprognævnet, gennemgås grundigt i samarbejde med sagkyndige.
Stk. 2. Inden fremmedord godkendes til at indgå i det grønlandske sprog, skal nævnet have haft lejlighed til at vurdere, om de i skrift og tale kan indpasses i det grønlandske sprogs tone og karakter.
Stk. 3. Godkendelsesretten kan ikke overdrages til andre instanser.

§ 4. Nævnets daglige arbejde varetages af et sekretariat, der placeres ved Kultur- og undervisningsdirektoratet.
Stk. 2. Nævnet udarbejder årligt et budget for sin virksomhed.

§ 5. Landsstyret kan nedsætte underudvalg til løsning af særlige opgaver.
Stk. 2. Udgifter til således planlagte underudvalgindarbejdes efter fornøden ansøgning i sprognævnets budget for det følgende år.

§ 6. Landsstyret fastsætter en forretningsorden for sprognævnet efter forslag udarbejdet af nævnet.

§ 7. Sprognævnet afgiver hvert år en beretning om arbejdet til landsstyret, herunder oplysninger om besvarelse af forespørgsler og udformning af egne forelæggelser.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1990.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. maj 1990
Jens Lyberth

/

Hugin S.Christiansen