Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 4
2. januar 1990
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik

I medfør af § 3 nr. l i landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik fastsættes herved følgende regler vedrørende ansættelse af lærere og videnskabelige medarbejdere ved Ilisimatusarfik.

 

I. Ansættelseskrav

§ 1. Ansættelse i de af denne bekendtgørelse omfattede stillinger er betinget af, at den pågældende har bestået afsluttende universitetseksamen eller har afgangseksamen fra en anden højere uddannelsesinstitution eller en dermed ligestillet uddannelse.
Stk. 2. Kultur- og undervisningsdirektoratet kan godkende, at en ansøger, der på anden måde kan dokumentere tilsvarende faglige kvalifikationer, ansættes i en af de nævnte stillinger.

 

II. Ansættelse af professorer, adjunkt/lektorer og eksterne lektorer


Stillingsopslag

§ 2. Ledige stillinger opslås, medmindre der i medfør af andre bestemmelser kan ses bort herfra, jf. § 14.
Stk. 2. Opslag af ledige stillinger skal med de afvigelser, der følger af ansættelsesforholdene for overenskomstansatte adjunkter/lektorer m.fl. ske i overensstemmelse med gældende overenskomster. Der skal i forbindelse hermed gives oplysning om stillingens indhold samt krav til kvalifikationer og til dokumentation heraf. Det skal desuden af opslaget fremgå, at bedømmelsesudvalgets indstilling i sin helhed vil blive tilsendt samtlige ansøgere.


Bedømmelsesudvalg

§ 3. Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et fagkyndigt udvalg (bedømmelsesudvalg) til bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer. Et af udvalgets medlemmer udpeges samtidig til formand.
Stk. 2. Bedømmelsesudvalget består af 3 til 5 medlemmer, og mindst et medlem skal være ansat på Ilisimatusarfik inden for det pågældende faglige område, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende. Ingen andre end de fagkyndige medlemmer kan deltage i udvalgets arbejde.
Stk. 3. Ingen kan vælges til medlem af et bedømmelsesudvalg, når der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl om den pågældendes upartiskhed.
Stk. 4. Til bedømmelse af ansøgere til et professorat kan kun indtræde professorer eller personer, der må anses for at besidde faglig indsigt på et tilsvarende niveau. Den professor, der fratræder stillingen, kan ikke indtræde som medlem af bedømmmelsesudvalget, medmindre de særlige krav om fagkyndighed nødvendiggør dette.
Stk. 5. Til bedømmelse af ansøgere til adjunkt/lektorstillinger eller til eksterne lektorater må kun indtræde professorer eller lektorer eller personer, der må anses for at besidde faglig indsigt på et tilsvarende niveau.
Stk. 6. Umiddelbart efter, at der er truffet beslutning om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, meddeles dette til ansøgerne.

§ 4. I forbindelse med nedsættelsen af bedømmelsesudvalget fastsættes en frist, inden for hvilken udvalget skal afgive sin skriftlige indstilling.
Stk. 2. Formanden for udvalget skal instruere medlemmerne om de for udvalgets arbejde fastsatte bestemmelser og kan i øvrigt give sådan vejledning, som han anser for nødvendig.
Stk. 3. Finder udvalget efter en, eventuelt foreløbig, gennemgang af ansøgningerne og de i øvrigt foreliggende oplysninger, at der er grund til at antage, at der ved fornyet opslag vil fremkomme ansøgninger fra mere kvalificerede ansøgere, kan udvalget fremsætte forslag herom til universitetsrådet. Følges denne indstilling, skal det af det fornyede opslag fremgå, at de tidligere indgivne ansøgninger vil blive taget i betragtning, medmindre de tilbagekaldes.
Stk. 4. Udvalget kan i særlige tilfælde bestemme, at ansøgerne skal have lejlighed til at indsende supplerende videnskabeligt materiale til bedømmelse. Der skal i så fald fastsættes en frist herfor, som alle ansøgere underrettes om.


Bedømmelse.

§ 5. Ved bedømmelsen skal der foretages en helhedsvurdering af den pågældendes kvalifikationer inden for såvel undervisning som forskning og evne til at forestå fagligt udviklingsarbejde (i det omfang alle funktioner henhører under vedkommende område), således at en betydelig indsats inden for et af disse felter vil kunne opveje en mindre betydelig, men dog tilfredsstillende indsats inden for et andet felt.

§ 6. Er den ledige stilling et professorat skal bedømmelsen munde ud i en begrundet udtalelse om, hvorvidt den enkelte ansøger kan anses for kvalificeret til professoratet.
Stk. 2. Er den ledige stilling en adjunkt/lektorstilling eller et eksternt lektorat, kan udvalget for så vidt angår de ansøgere, der efter et enigt udvalgs opfattelse ikke er kvalificerede til stillingen, indskrænke sig til at anføre dette med en kort angivelse af, hvilke krav ansøgerne ikke opfylder. For de øvrige ansøgere skal der afgives en begrundet udtalelse om, hvorvidt den enkelte ansøger kan anses for kvalificeret til stillingen.


Indstilling

§ 7. Må det efter bedømmelsen af de enkelte ansøgere antages, at ansøgerne eller nogle af disse opfylder kvalifikationskravene, afgiver bedømmelsesudvalget på dette grundlag en motiveret indstilling om, hvem af ansøgerne der ud fra en samlet vurdering bør foretrækkes ved besættelsen af stillingen. Indstillingen må ikke offentliggøres uden skriftlig samtykke fra ansøgerne.
Stk. 2. Er den ledige stilling en adjunkt/lektorstilling, og opfylder den, der indstilles, i øvrigt betingelserne herfor, kan udvalget, på grundlag af den foreskrevne kvalifikationsbedømmelse, yderligere afgive en motiveret indstilling om, at den pågældende efter et kortere tidsrum at have været ansat som adjunkt overgår til lektoransættelse uden fornyet bedømmelse.

§ 8. Bedømmelsesudvalgets indstilling skal affattes i en passende objektiv form, og det skal tilstræbes, at der ved indstillingen tilvejebringes et tilfredsstillende beslutningsgrundlag også for de medlemmer af universitetsrådet, der ikke er fagkyndige inden for vedkommende område.
Stk. 2. Udvalgets indstilling kan enten være en enstemmig indstilling eller indstilling fra flertal og/eller mindretal. Er der meningsforskelle mellem udvalgets medlemmer, skal dette klart fremgå af udvalgets indstilling.

§ 9. Bedømmelsesudvalget afgiver sin indstilling til universitetsrådet. Indstillingen sendes herefter til ansøgerne, medmindre universitetsrådet skønner, at materialet ikke opfylder de formelle krav i denne bekendtgørelse og derfor bør sendes tilbage til omarbejdelse eller supplering i bedømmelsesudvalget. Det meddeles ansøgerne, at det er en forudsætning for, at de gøres bekendt med indstillingen, at denne for så vidt angår medansøgere ikke offentliggøres uden deres skriftlige samtykke.
Stk. 2. Såfremt der fremsættes forslag om besættelse af et professorat med en navngiven person uden opslag, kan universitetsrådet beslutte at nedsætte et fagkyndigt udvalg, der skal overveje, om der er grund til at besætte stillingen uden opslag, eller om stillingen bør besættes efter §§ 2-13.
Stk. 3. Udvalget skal bestå af 3 eller 5 medlemmer, som vælges i overensstemmelse med de i § 3 fastsatte bestemmelser.
Stk. 4. Udvalget kan afgive indstilling om besættelse uden opslag, når det må antages, at stillingen på fuldt forsvarlig måde kan besættes med den foreslåede person. Dennes kvalifikationer skal i så fald efter udvalgets skøn være tilstrækkeligt godtgjort forud, enten ved virksomhed i en tilsvarende eller beslægtet stilling eller på anden måde. Indstillingen skal være begrundet, jf. tillige § 8, stk. 1.
Stk. 5. Til vedtagelse af en indstilling om besættelse uden opslag kræves, at bedømmelsesudvalgets indstilling er enstemmig, og at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af universitetsrådet stemmer for indstillingen.


Beslutning

§ 10. Ved sagens behandling i universitetsrådet kan formanden og evt. andre medlemmer af bedømmelsesudvalget indbydes til at deltage i forhandlingerne, dog uden stemmeret.

§ 11. Beslutning om ansættelse af en ansøger kan kun træffes, såfremt den pågældende af et flertal af bedømmelsesudvalgets medlemmer er anset for kvalificeret til at komme i betragtning ved besættelse af stillingen, jf. § 6.
Stk. 2. Beslutning om ansættelse træffes af universitetsrådet ved almindeligt stemmeflertal.
Stk. 3. Hvis universitetsrådet undlader at følge bedømmelsesudvalgets indstilling, skal afgørelsen begrundes.


Konstitution

§ 12. Beslutning om konstitution i et professorat eller funktion i en adjunkt/lektorstilling eller i et eksternt lektorat træffes i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler for ansættelse, for så vidt perioden strækker sig udover 12 måneder. Kultur- og undervisningsdirektoratet kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne bestemmelse. I tilfælde af korterevarende konstitution eller funktion afgør universitetsrådet, om der skal foretages opslag og nedsættes bedømmelsesudvalg m.v.


Ansættelse

§ 13. Rektor påser, at beslutningen om besættelse af stillingen er i overensstemmelse med gældende regler.
Stk. 2. Må den trufne beslutning anses for at være i overensstemmelse med gældende regler, videresender rektor sagens akter, bortset fra den indsendte videnskabelige produktion til Hjemmestyret, som foretager ansættelsen.


Kaldelse

§ 14. Besættelse af en stilling som professor kan i ganske særlige tilfælde ske uden opslag.
Stk. 2. Såfremt der fremsættes forslag om besættelse af et professorat med en navngiven person uden opslag, kan universitetsrådet beslutte at nedsætte et fagkyndigt udvalg, der skal overveje, om der er grund til at besætte stillingen uden opslag, eller om stillingen bør besættes efter §§ 2- 13.
Stk. 3. Udvalget skal bestå af 3 eller 5 medlemmer, sopm vælges i overensstemmelse med de i § 3 fastsatte bestemmelser
Stk. 4. Udvalget kan afgive indstilling om besættelse uden opslag, når det må antages, at stillingen på fuldt forsvarlig måde kan besættes med den foreslåede person. Dennes kvalifikationer skal i såfald efter udvalgets skøn være tilstrækkeligt godtgjort forud, enten ved virksomhed i en tilsvarende eller beslægtet stilling eller på anden måde. Indstillingen skal være begrundet, jf. tillige § 8, stk. 1.
Stk. 5. Til vedtagelse af en indstilling om besættelse uden opslag kræves, at bedømmelssudvalgets indstilling er enstemmig, og at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af universitetsrådet stemmer for indstillingen


Lektorbedømmelse

§ 15. Til afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt en adjunkt i overensstemmelse med de gældende regler kan overgå til lektoransættelse, nedsætter universitetsrådet et fagkyndigt udvalg på 3 medlemmer. Bestemmelserne i § 3, stk. 1, 3, 5 og 6, samt § 4, stk. l, § 5 og § 8 finder herved tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Er bedømmelsesudvalgets udtalelse positiv, afgiver universitetsrådet indstilling om, at den pågældende ansættes som lektor. En indstilling kan sendes tilbage til udvalget til uddybning eller præcisering.
Stk. 3. Rektor videresender sagen til Hjemmestyret i overensstemmelse med reglerne i § 13.

 

III. Ansættelse af deltidsbeskæftigede undervisningsassistenter

§ 16. Ved deltidsbeskæftigede undervisningsassistenter forstås personer, der aflønnes efter reglerne om timelønnet undervisningsassistance, og som varetager selvstændig undervisning inden for vedkommende fag.

§ 17. Ledige stillinger bekendtgøres ved opslag. Opslag kan undlades, hvis der kun er tale om et begrænset timetal indenfor et semester.
Stk. 2. Opslag skal angive de kvalifikationer, der skal være opfyldt for ansættelse, og give oplysninger om undervisningens art og område, eventuelt timetal, holdstørrelse samt om den periode, for hvilken ansættelse skal finde sted. Opslag skal endvidere indeholde oplysning om det vederlag, undervisningen honoreres med.
Stk. 3. Opslag skal så vidt muligt offentliggøres i god tid inden et semesters afslutning med henblik på antagelse fra det påfølgende semesters begyndelse.

§ 18. Studienævnet foretager indstilling om ansættelse, genansættelse eller afskedigelse af deltidsbeskæftigede undervisningsassistenter.
Stk. 2. Studienævnets behandling af indstillingssager sker for lukkede døre. I sådanne sager har studienævnets medlemmer tavshedspligt.

§ 19. Studienævnet indstiller til rektor, der træffer endelig beslutning i sagen, som videresendes til Hjemmestyret, der udfærdiger ansættelsesbrev, giver meddelelse om afsked og fastsætter aflønningsvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler.

 

IV. Dispensation og ikrafttræden


Dispensation

 

§ 20. Kultur- og undervisningsdirektoratet kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.
Stk. 2. Kultur- og undervisningsdirektoratet kan tillade Ilisimatusarfik at dispensere fra bekendtgørelsen inden for nærmere angivne rammer.Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1990
Grønlands Hjemmestyre, den 2. januar 1990
Jens Lyberth

/

Hugin S.Christensen