Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 11
20. oktober 1988
Ophævet

Landstingslov om landstinget og landsstyret

Kapitel I.
Landsting, landsstyre, udskrivning af landstingsvalg og habilitet

§ 1. Landstinget træder sammen snarest muligt og senest 45 dage efter nyvalg. Indkaldelse foretages af det medlem, der længst har været medlem af tinget, eller hvis flere har været medlem af tinget lige længe, af den ældste.
Stk. 2. Indtil valgs prøvelse og valg af landstingets formandsskab har fundet sted, ledes tingets forhandlinger af det i stk. l nævnte medlem.
Stk. 3. Landstinget nedsætter blandt sine medlemmer et udvalg til valgs prøvelse, udvalget består af det i stk. l nævnte medlem som formand og 4 af ham udpegede medlemmer.

§ 2. Landstinget vælger blandt sine medlemmer en landstingsformand for landstingets valgperiode. En kandidat er valgt, såfremt kandidaten opnår mere end halvdelen af stemmerne fra de tilstedeværende medlemmer (absolut flertal). Opnår ingen kandidat absolut flertal foretages ny afstemning. Giver denne afstemning heller ikke absolut flertal til en kandidat, foretages en tredie afstemning mellem de to kandidater, som opnåede flest stemmer ved anden afstemning. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 2. Landstinget vælger endvidere under ét efter forholdstalsvalgmetoden en første, anden, tredje og fjerde næstformand, som i forening med formanden udgør landstingets formandsskab. Ved valget af næstformænd anses formanden at besætte det første af de mandater, som tilfalder den valggruppe, hvortil formanden hører.

§ 3. Landstinget vælger et landsstyre til at varetage forvaltningen af hjemmestyrets anliggender. Landsstyret består af en landsstyreformand og fra 2 til 6 landsstyremedlemmer.
Stk. 2. Landsstyreformanden vælges blandt landstingets medlemmer på den i § 2, stk. l beskrevne måde.
Stk. 3. På baggrund af antallet og omfanget af anliggender, som henhører under hjemmestyret, og en opdeling heraf i arbejdsområder indstiller landsstyreformanden derefter til landstinget under ét at vælge 2-6 navngivne landsstyremedlemmer.
Stk. 4. Valg af landsstyremedlemmer sker ved en samlet afstemning om det af landsstyreformanden fremsatte forslag til valg af landsstyremedlemmer.

§ 4. Landsstyret er ansvarligt for forvaltningen af hjemmestyrets anliggender.
Stk. 2. Landsstyrets og de enkelte landsstyremedlemmers ansvarlighed fastsættes ved landstingslov.
Stk. 3. Sagerne fordeles mellem landsstyremedlemmerne efter landsstyreformandens bestemmelse.

§ 5. Landsstyreformanden og landsstyremedlemmerne vælges for landstingets valgperiode.
Stk. 2. Landstinget kan dog med et flertal, som udgør over halvdelen af tingets medlemmer, vedtage, at landsstyret eller enkelte medlemmer af landsstyret skal fritages for resten af valgperioden af andre end de i § 8, stk. l, nævnte grunde. Såfremt hele landsstyret fritages, foretages nyvalg på den i § 3 foreskrevne måde.
Stk. 3. Såfremt enkelte medlemmer af landsstyret fritages for deres hverv eller dør, foretages efter indstilling fra landsstyreformanden valg af nyt medlem  for resten af tingets valgperiode, medmindre landsstyreformanden beslutter at overføre de under det udtrædende medlem placerede anliggender til de øvrige landsstyremedlemmer.
Stk. 4. Hvis landstinget fritager landsstyreformanden, skal landsstyret som helhed træde tilbage.
Stk. 5. Landsstyreformanden kan, hvis landstinget har fritaget landsstyret eller et enkelt landsstyremedlem, udskrive nyvalg til landstinget.
Stk. 6. Hvis landsstyreformanden konstaterer, at nyt landsstyre ikke kan dannes, udskriver landsstyreformanden nyvalg.
Stk. 7. Landsstyreformanden udskriver nyvalg til landstinget forud for valgperiodens udløb.
Stk. 8. Landsstyreformanden og et landsstyremedlem fungerer indtil ny formand og nyt landsstyremedlem er valgt eller sagerne fordelt til et andet medlem af landsstyret.
Stk. 9. Regler for valg til landstinget fastsættes ved særlig landstingslov.

§ 6. Bliver et landstingsmedlem ved endelig dom eller bødevedtagelse pålagt en kriminalretlig foranstaltning, eller bliver vedkommende undergivet en kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør medlemmet uværdig til at være medlem af landstinget, afgør landstinget efter indstilling fra udvalg til valgs prøvelse, om det forhold, medlemmet er dømt for gør vedkommende uværdig til fortsat at være medlem af landstinget.

§ 7. Et landsstyremedlem, som ikke er medlem af landstinget, skal opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser om valgbarhed til landstinget. Landstinget afgør sager herom efter indstilling fra det i § l, stk. 3 nævnte udvalg.

§ 8. Begærer et medlem at udtræde af landstinget eller landsstyret, eller begærer et landstingsmedlem orlov som følge af sin helbredstilstand, forretninger eller lignende væsentlige årsager afgør landstinget, hvorvidt begæringen kan imødekommes.
Stk. 2. Et landstingsmedlem anmelder til landstingsformanden såfremt medlemmet er midlertidigt forhindret i at møde i landstinget. Landstinget afgør, hvad der er lovligt forfald. Deltagelse i møder i folketinget er dog altid lovligt forfald.
Stk. 3. Udtræder et medlem af landstinget, afgår ved døden, bevilges orlov eller har lovligt forfald, indkaldes vedkommendes stedfortræder til at deltage i landstingets forhandlinger. Stedfortræderens valgbarhed undersøges efter reglerne i § 6 og § l, stk. 3. Når et medlem efter orlov eller midlertidigt lovligt forfald genoptager sit landstingshverv, udtræder stedfortræderen.

 

Kapitel II.
Landstingets mødevirksomhed

§ 9. Landstinget samles mindst to gange årligt til ordinære samlinger.
Stk. 2. Landstinget samles så ofte, som landstings formanden finder det fornødent, og skal samles, såfremt landsstyreformanden eller mindst halvdelen af landstingets medlemmer kræver det.
Stk. 3. Rigsombudsmanden har ret til at overvære landstingets åbne møder. Landstinget kan i det omfang, det finder fornødent, anmode Rigsombudsmanden om at deltage i tingets møder.
Stk. 4. Landstinget fastsætter under en ordinær samling mødetidspunktet for næste ordinære samling.

§ 10. Formandsskabet fremsender inden en samlings afholdelse til landstingets medlemmer og rigsombudsmanden en fortegnelse over de emner, der af enkelte medlemmer, partier, landsstyret eller regeringen er fremsendt til landstinget til beslutning eller udtalelse, og i øvrigt over de spørgsmål, som forventes at ville komme til behandling. Fortegnelsen offentliggøres.
Stk. 2. Ingen andre end de i stk. l nævnte kan anmelde sager til behandling i landstinget.
Stk. 3. Forslag, forespørgsler eller sager i øvrigt, der af regeringen eller landsstyret betegnes som hastende, skal optages på dagsordenen for vedkommende landstingssamling.
Stk. 4. Landstinget fastsætter i sin forretningsorden regler for, hvorledes sager forelægges for landstinget herunder form, tidsfrister, taletid m.v.

§ 11. Landstingsformanden, eller første, anden, tredje og fjerde næstformand leder i nævnte rækkefølge landstingets møder.
Stk. 2. Et medlem af formandsskabet, som forelægger eller er ordfører i en sag, som forelægges for landstinget, kan ikke være mødeleder under sagens behandling.

§ 12. Landstingets møder er offentlige. Landstinget kan dog vedtage at behandle enkelte sager for lukkede døre. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af landstinget eller mødelederen.
Stk. 2. Forhandling om uddeling af anerkendelser og belønninger, som tildeles af landstinget, behandles for lukkede døre.

§ 13. Landstingets forhandlinger foregår på grønlandsk, men skal tillige kunne følges på dansk.

 

Kapitel III.
Udvalg m.v.

§ 14. Landstingets formandsskab fungerer som landstingets dagsordensudvalg.
Stk. 2. Indtil valg af formandsskab har fundet sted, udgør den midlertidige formand og to af tinget udpegede medlemmer et midlertidigt dagsordensudvalg.

§ 15. Landstinget nedsætter på den konstituerende samling følgende udvalg, som hver består af 5 landstingsmedlemmer, som ikke er medlemmer af landsstyret:
1) Landstingets finansudvalg.
2) Udvalg for revision af landskassens regnskaber.
3) Udvalg til gennemgang af redegørelser og oplysninger fra landsstyret om udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Grønlands 2 folketings medlemmer deltager i udvalgets møder som tilforordnede.
Stk. 2. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden og foretager inden for det enkelte udvalg en indbyrdes arbejdsfordeling blandt medlemmerne, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt.

§ 16. Finansudvalget afgiver mellem første og anden behandling af landstingets finanslovforslag betænkning over forslag til landskassens budgetter, fremsætter bemærkninger og forslag til hovedretningslinier for landstingets indtægts- og udgiftspolitik samt afgiver udtalelser i sager, som af landstinget eller landsstyret er henvist til udvalget.
Stk. 2. Finansudvalget kan på landstingets vegne, når tinget ikke er samlet, godkende afholdelse af udgifter til formål, som ikke kunne forudses ved finanslovens vedtagelse.
Stk. 3. De af finansuvalget godkendte udgifter samles på en årlig tillægsbevillingslov, som behandles på landstingets sidste ordinære møde i det pågældende finansår.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler for finanslovens udarbejdelse i en budgetvejledning.

§ 17. Udvalg for revision af landskassens regnskaber gennemgår landskassens regnskaber og revisionens bemærkninger hertil én gang om året og fremsætter de spørgsmål og bemærkninger til landsstyret, som regnskaberne giver anledning til. Spørgsmål og bemærkninger tillige med landsstyrets besvarelser forelægges landstinget.
Stk. 2. Udvalget kan til brug for sit arbejde rekvirere det fornødne materiale, bilag, rapporter m.v. fra den regnskabsførende myndighed. Hvis et udvalgsmedlem kræver det, skal udvalget rekvirere nævnte materiale.

§ 18. Landsstyreformanden fremsender inden en samlings afholdelse til udvalget vedrørende gennemgang af udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål redegørelser og oplysninger om udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner af interesse for Grønland. Orientering kan endvidere gives mundtligt under møder i udvalget.
Stk. 2. Udvalget drøfter de modtagne oplysninger og fremsætter de spørgsmål og bemærkninger, som materialet og udvalgets overvejelser i øvrigt giver anledning til.
Stk. 3. Sekretariatsfunktionen for udvalget varetages af landsstyreformandens sekretariat.
Stk. 4. I udvalget er medlemmerne, de tilforordnede og andre, der måtte være til stede under udvalgets drøftelser, forpligtede til at hemmeligholde oplysninger, de bliver bekendt med i udvalget, i det omfang oplysninger er givet i fortrolighed fra den danske regering og landsstyret, og i det omfang udvalgets formand derudover bestemmer. Ethvert nyt medlem afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om at ville efterkomme denne forpligtelse.

§ 19. Landstinget nedsætter stående eller midlertidige udvalg efter sin nærmere bestemmelse. Et udvalg vælger selv, hvor intet andet er bestemt, sin formand.
Stk. 2. En sag kan på ethvert behandlingstrin henvises til et nyt eller tidligere nedsat udvalg. Tingets behandling af sagen stilles i bero, indtil udvalgets overvejelser er afsluttet.
Stk. 3. Udvalget forelægger, hvor intet andet er besluttet i tinget, resultatet af sine drøftelser for tinget i en betænkning.
Stk. 4. De udpegende partier eller valggrupper kan supplere sine medlemmer i udvalg ved et medlems  forfald, når partierne eller valggrupperne har givet meddelelse til landstingsformanden.

§ 20. Såfremt landstinget i valgperioden fritager landsstyret i henhold til § 5, stk. 2, sidste pkt. og vælger nyt landsstyre efter § 3 konstituerer landstinget sig påny for resten af valgperioden.

§ 21. Landstinget vælger på den konstituerende samling og i det i § 20 nævnte tilfælde repræsentanter til de råd, udvalg, direktioner m.v., hvori landstinget er repræsenteret, medmindre andet er fastsat ved landstingslov, landstingsforordning eller anden landstingsbeslutning, eller den relevante institutions vedtægter, for så vidt disse ikke kan ændres af landstinget.

 

Kapitel IV.
Fremsættelse af landstingslov- og landstingsforordningsforslag m.v.

§ 22. Landstingsmedlemmer og landsstyret kan fremsætte forslag til landstingslove og landstingsforordninger. Landstingslov- og landstingsforordningsforslag skal have lovform ved fremsættelsen i landstinget og skal underkastes tre behandlinger. Landstinget kan fastsætte regler om anmeldelse af forslag til dagsorden herunder frister og form.
Stk. 2. I landstingets forretningsorden fastsættes regler for fremsættelse af ændringsforslag.
Stk. 3. Forslagene bringes til sidste afstemning i den endelige form.

§ 23. Landsstyret fremsætter forslag til landstingsfinanslov for det kommende finansår på landstingets ordinære efterårsmøde.
Stk. 2. Landstingsfinansloven skal være endeligt vedtaget senest den l. november i året forud for det finansår, den vedrører.
Stk. 3. Ingen udgift kan afholdes og ingen indtægt oppebæres uden hjemmel i en af landstinget vedtaget landstingsfinanslov eller midlertidig landstingsbevillingslov, jf. dog § 16, stk. 2.

§ 24. De af landstinget vedtagne landstingslov- og landstingsforordningsforslag skal for at kunne træde i kraft stadfæstes af landsstyreformanden i forening med landsstyremedlemmet for forskriftens sagsområde eller dennes administrative leder af landsstyreområdet.
Stk. 2. Landsstyret kan inden for en frist af 8 dage beslutte, at stadfæstelse skal udsættes, indtil forslaget er blevet vedtaget af landstinget i den efterfølgende samling. Vedtages forslaget ikke uændret i denne samling, er det bortfaldet.

§ 25. Landstingslove og landstingsforordninger samt hjemmestyrebekendtgørelser træder, hvis de ikke bestemmer andet, i kraft to-ugersdagen efter, at de er fremsendt til Rigsombudet, Politiet, kommunerne og domstolene.
Stk. 2. Den i stk. l nævnte fremsendelse er den bindende bekendtgørelsesform.
Stk. 3. Landsstyret sørger for, at landstingslove, landstingsforordninger og hjemmestyrebekendtgørelser offentliggøres i Nalunaarutit.

§ 26. Andre selvstændige forslag end de i § 22 nævnte underkastes én landstingsbehandling, som kan afbrydes med henblik på udvalgsbehandling, indhentning af oplysninger m.v.
Stk. 2. Landstingets formandsskab meddeler rette vedkommende udfaldet af landstingets behandling.

§ 27. Ændringsforslag til de i § 22 og § 26 anførte forslag skal for at komme til afstemning i landstinget foreligge skriftligt.

§ 28. Ønsker et medlem at indhente oplysninger om et offentligt anliggende, kan dette ske ved spørgsmål til landsstyret. Spørgsmålet skal være skriftligt begrundet.

 

Kapitel V.
Valg og anden stemmeafgivning

§ 29. Landstinget kan træffe beslutninger, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2. Alle beslutninger træffes efter stemmeflerhed, med mindre andet er fastsat.
Stk. 3. Falder der ved en afstemning lige mange stemmer for og imod et forslag bortfalder forslaget.

§ 30. For at kunne blive valgt til et udvalg eller anden offentlig repræsentation skal vedkommende være foreslået i landstingssalen af et landstingsmedlem.
Stk. 2. Ved valg af to eller flere medlemmer til et udvalg eller anden offentlig repræsentation anvendes forholdstalsvalg.
Stk. 3. Forholdstalsvalg i henhold til denne lov foretages på grundlag af d'Hondts metode efter følgende regler: Landstingets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for formanden at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med l, 2, 3 o.s.v. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.
Stk. 4. Hvor kun én person skal vælges, kræves absolut flertal. Opnår ingen kandidat absolut flertal ved første afstemning, foretages ny afstemning. Giver denne afstemning heller ikke flertal til en kandidat foretages tredje afstemning mellem de to kandidater, som opnåede flest stemmer ved anden afstemning. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 5. Samtlige valg har højst gyldighed for en fire års periode, og hvor intet andet er bestemt, har valg alene gyldighed for landstingets valgperiode, jfr. dog § 20.

§ 31. Afstemninger sker ved, at medlemmerne rejser sig. Afstemninger ved valg af personer til udvalg m.v. skal dog, hvis et flertal kræver det, ske skriftligt.
Stk. 2. Medlemmer kan kun deltage i landstingets afstemninger, når de personligt er til stede.
Stk. 3. Hvis mødelederen finder, at alle er enige, kan mødelederen meddele, at forslaget er vedtaget uden afstemning. Ethvert medlem kan kræve afstemning, og efter trediebehandling af landstingslov- og landstingsforordningsforslag skal der foretages afstemning.

§ 32. De forslag, som landstinget har vedtaget på en samling, kan på samme samling kun ændres, såfremt 3/5 af alle landstingsmedlemmer stemmer for det.

 

Kapitel VI.
Andre bestemmelser

§ 33. Så længe landstinget er samlet, kan intet landstingsmedlem tiltales eller underkastes frihedsberøvelse af nogen art uden tingets samtykke, medmindre medlemmet er grebet på fersk gerning.
Stk. 2. For sine ytringer i landstinget kan intet af dets medlemmer uden tingets samtykke drages til ansvar uden for samme.

§ 34. Landstingets forhandlinger offentliggøres på grønlandsk og på dansk i en under landstingets formandsskabs tilsyn udarbejdet udgave, af hvilken et eksemplar sendes til landstingsmedlemmerne, rigsombudsmanden, regeringen og samtlige kommunalbestyrelser.

§ 35. For udførelse af hverv som landstyremedlem og landstingsmedlem og i repræsentationer udpeget af landstinget fastsættes vederlag ved særlig landstingslov.

§ 36. Landstingets formandsskab drager omsorg for, at landstingets arkivalier opbevares på betryggende måde.

§ 37. Denne landstingslov træder i kraft 1. november 1988. Samtidig ophæves landstingslov nr. 1 af 7. maj 1979, som ændret ved landstingslov nr. 9 af 18. oktober 1982, landstingslov nr. 1 af 21. marts 1984 og landstingslov nr. 3. af 19. juni 1984.
Stk. 2. Umiddelbart efter vedtagelsen af denne lov nedsætter landstinget dog det i § 2 nævnte formandsskab og de i kapitel III nævnte udvalg samt vælger repræsentanter til de råd, udvalg, direktioner m.v., hvori landstinget er repræsenteret.
Stk. 3. Regler, der er fastsat med hjemmel i den i stk. l nævnte hidtil gældende lov, forbliver i kraft indtil de afløses af eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre landstingslove.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. oktober 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Vesterbirk