Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 10
17. oktober 1988
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986, foretages følgende ændringer:

 

§ 1.

1. Som ny § 25 B indsættes:
"Værdipapirer m.m. omfattet af § 14, stk. 2 - 3 og ejendele, der er erhvervet eller anvendt i den skattepligtiges næringsvej eller i spekulationsøjemed, jfr. § 24, nr. 2, betragtes senest som afstået på tidspunkt for ophør af skattepligt efter § 1 eller § 2, stk. 1.
Stk. 2. Som afståelsessum efter stk. l betragtes værdien i handel og vandel på tidspunktet for ophør af skattepligt."

2. § 30 ændres således:
"Udbytteskat indeholdes efter bestemmelserne i §§ 70 - 73."

3. § 70, stk. l, 1. pkt. ændres således:
"I forbindelse med enhver vedtagelse om udbetaling eller godskrivning af aktieudbytte i et aktieselskab, herunder udbytte fra et anpartsselskab, der er registreret som hjemmehørende i Grønland, skal selskabet indeholde den for selskabets skattekommune, jfr. § 33, fastsatte samlede udskrivningsprocent, jfr. §§ 27 - 29, for det pågældende kalenderår af udbyttet."

4. § 82, stk. 4 ændres således:
"Udbytteskat tilfalder landskassen, skattekommunen og kommunerne i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1 - 3. "

5. § 119, stk. 2, nr. 1 og 2 ændres således:
"Stk. 2. Landsstyret kan under forbehold af gensidighed ved overenskomst med Danmark, Færøerne eller fremmede stater vedtage bestemmelser om,
1) at grønlandske myndigheder skal indhente og meddele oplysninger til brug for danske, færøske eller vedkommende fremmede stats myndigheder ved påligning af skatter, afgifter og ydelser,
2) at krav på skatter, afgifter og ydelser, der er pålignet i Danmark, Færøerne eller i vedkommende fremmede stat, og kan inddrives dér, skal kunne inddrives i Grønland efter de for inddrivelse og opkrævning af tilsvarende eller lignende grønlandske skatter, afgifter og ydelser gældende regler."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft straks.
Stk. 2. § 1, nr. 2, 3 og 4 har virkning fra og med den 1. januar 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. oktober 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen