Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 6
28. april 1988
Gældende

Landstingsforordning om institutioner med særlige formål for voksne

I henhold til § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet, jvf. bekendtgørelse nr. 417 af 27. september 1979 fastsættes følgende:

 

Kapitel 1

Formål

 

§ 1. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender påser, at der er det nødvendige antal pladser på institutioner med særlige formål for voksne, når sådanne ikke kan etableres med hjemmel i andre landstingsforordninger.

 

Kapitel 2

Oprettelse og drift

 

§ 2. Landsdækkende institutioner efter denne landstingsforordning kan oprettes og drives af landsstyreområdet for sociale anliggender ved Socialdirektoratet.

Stk. 2. Ikke-landsdækkende institutioner efter denne landstingsforordning kan oprettes og drives af en kommune, eventuel af to eller flere kommuner i samarbejde.

 

§ 3. Institutioner efter denne landstingsforordning kan etableres som selvejende institutioner, med hvilke Landsstyreområdet for sociale anliggender eller vedkommende kommunalbestyrelse indgår driftsoverenskomst.

 

§ 4. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender fastsætter i fornødent omfang regler for institutionernes oprettelse, anvendelse, indretning, ledelse og drift, herunder eventuelle betalingsbestemmelser samt regler for det pædagogiske arbejde i institutionerne.

Stk. 2. Unge under 18 år kan, når det skannes hensigtsmæssigt, optages på institutioner, der oprettes i henhold til denne landstingsforordning.

Stk 3. Landsstyreområdet for sociale anliggender yder pædagogisk vejledning og fører tilsyn med institutionerne gennem Socialdirektoratet.

 

§ 5. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender kan tillade, at der i en forsøgsperiode etableres aktiviteter, som ikke i forvejen er omfattet af denne landstingsforordning.

 

Kapitel 3

Finansiering

 

§ 6. Udgifterne til etablering af landsdækkende institutioner kan helt eller delvist afholdes af landskassen.

Stk. 2. Landskassen kan efter nærmere af landsstyremedlemmet for sociale anliggender fastsatte regler yde tilskud til etablering af ikke-landsdækkende institutioner, jfr. § 4, stk. 1.

Stk. 3. Udgifterne til drift af landsdækkende institutioner afholdes af kommunerne i det omfang, det bestemmes, at der skal betales en takst for benyttelsen, jfr. § 4, stk. 1.

 

Kapitel 4

Ikrafttræden

 

§ 7. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. maj 1988. Samtidig hermed ophæves landsrådsvedtægt af 18. november 1977 om kommunale ungdomspensioner.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 28. april 1988

 

 

Jonathan Motzfeldt

/

Aqqaluk Lynge