Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 20
27. september 1988
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om lokaler og udendørsanlæg til børne- og ungdomsorganisationer

I medfør af § 29 stk. 1 og stk. 2 i Landstingsforordning nr. 7 af 16. oktober 1979 med senere ændring fastsættes hermed følgende regler for lokaler og udendørsanlæg til børne- og ungdomsorganisationer i de enkelte kommuner.

 

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal anvise egnede lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til godkendte børne- og ungdomsorganisationer.

§ 2. Følgende lokaler og udendørsanlæg, der tilhører kommunen, skal med fornødne birum samt lys, varme, bad, rengøring, inventar, undervisningsmateriel og fornødent tilsyn, herunder pedelbistand, stilles til rådighed:
1) Skoler, andre lokaler og udendørsanlæg.
Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede lokaler og udendørsanlæg skal kun stilles til rådighed for fritidsvirksomhed for børn og unge i det omfang, sådan anvendelse kan forenes med de formål, lokalerne og anlæggende i øvrigt skal tjene.

§ 3. For benyttelsen af kommunale lokaler og udendørsanlæg gælder en lokaleinstruks, der er udarbejdet af kommunen.

§ 4. For benyttelse af de i henhold til § 2 stk. 1 anviste lokaler kan opkræves leje til dækning af anlæggets drift, herunder vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring, vand, renovation og andre udgifter.

§ 5. Til børne- og ungdomsorganisationer i kommunen, der som led i arbejdet med børn og unges fritidsbeskæftigelse anvender kommunale, ejer eller lejer lokaler eller udendørsanlæg, yder kommunen tilskud med indtil 75% af de afholdte udgifter.

§ 6. Tilskuddet ydes til egentligt børne- og ungdomsarbejde og kan ikke ydes til festlige sammenkomster, dansemikker og lignende.

§ 7. Til eget hus ydes tilskud til almindelig vedligeholdelse af huset, opvarmning, belysning, rengøring, vand, renovation og andre udgifter vedrørende huset.
Stk. 2. Der kan efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse ydes tilskud til renter af gæld, men der kan ikke ydes tilskud til afdrag af gæld.

§ 8. Ansøgning om tilskud fremsendes til kommunalbestyrelsen efter nærmere af denne fastsatte regler

§ 9. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15. september 1988. Samtidig ophæves Kultur- og undervisningsdirektoratets cirkulære 32/80 af 23. oktober 1980
Grønlands Hjemmestyre, den 27. september 1988
Jens Lyberth

/

Aqigssiaq Møller