Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 11
15. december 1987
Gældende

Landstingslov om foranstaltning mod forstyrrelser af radiomodtagning

§ 1. Landsstyret bemyndiges til med henblik på forebyggelse af forstyrrelser af radiomodtagning (herunder fjernsynsmodtagning og radionavigationstjenesters modtagning) at fastsætte almindelige bestemmelser om den størst tilladte udstråling eller anden afgivelse af elektrisk energi fra elektriske apparater og anlæg, herunder forbrændingsmotorers tændingsanlæg.

Stk. 2. Landsstyret kan i øvrigt fastsætte særlige vilkår for brugen af visse elektriske apparater og anlæg.

Stk. 3. Når en i henhold til stk. 1 udfærdiget bekendtgørelse er trådt i kraft, må der ikke til anvendelse i Grønland indføres, fremstilles eller udleveres apparater og anlæg, hvis udstråling eller anden afgivelse af elektrisk energi overskrider de i bekendtgørelsen fastsatte grænser.

Stk. 4. Køretøjer, hvis tændingsanlæg ikke er i overensstemmelse med de generelle regler, der udstedes i medfør af stk. 1, må dog ikke benyttes efter reglernes ikrafttræden.

 

§ 2. Konstateres der forstyrrelser fra elektriske apparater eller anlæg, som ikke opfylder de i henhold til § 1, stk. 1 fastsatte almindelige bestemmelser, kan landsstyret forlange, at ejeren (brugeren) af det forstyrrende apparat eller anlæg på egen bekostning bringer apparatet eller anlægget i overensstemmelse med de fastsatte bestemmelser, uanset hvornår det pågældende apparat eller anlæg i øvrigt er taget i brug. 

Stk. 2. Konstateres der forstyrrelser fra elektriske apparater eller anlæg, for hvilke der ikke i henhold til § 1, stk. 1 er fastsat almindelige bestemmelser, kan landsstyret forlange, at ejeren (brugeren) af det forstyrrende apparat eller anlæg - uanset hvornår apparatet eller anlægget er taget i brug - på egen bekostning træffer sådanne foranstaltninger med hensyn til filtrering, afskærmning, frekvensændring eller indskrænkning af benyttelsestiden, at den forstyrrende udstråling eller anden afgivelse af elektrisk energi formindskes til en grad, der sikrer forstyrrelsesfri modtagning af radiofoni og fjernsyn på det pågældende sted.

 

§ 3. I tilfælde, hvor hverken de i henhold til § 1 fastsatte almindelige bestemmelser eller påbudte foranstaltninger i henhold til § 2 yder en lovligt bestående radiotjeneste rimelig beskyttelse imod forstyrrelser, kan landsstyret kræve, at ejeren (brugeren) af det forstyrrende apparat eller anlæg gennemfører yderligere beskyttelsesforanstaltninger i den udstrækning, disse ikke i væsentlig grad forringer apparatets eller anlæggets nytteværdi.

Stk. 2. Udgifter til sådanne yderligere beskyttelsesforanstaltninger afholdes af ejeren af det forstyrrende apparat eller anlæg.

 

§ 4. I tilfælde, hvor der ikke med hjemmel i §§ 1-3 kan sikres en samfundsvigtig radiotjeneste tilstrækkelig beskyttelse mod forstyrrelse, kan landsstyret iværksætte ekspropriation efter reglerne i lov nr. 182 af 29. maj 1972 for Grønland om ekspropriation for derved at tilvejebringe en sådan beskyttelse, dog at denne lovs § 2 ikke kan gøres gældende ved sådanne ekspropriationer.

Stk. 2. Ekspropriationen kan have den form, at der pålægges en fast ejendom en rådighedsbegrænsning om, at der i ejendommen ikke må anvendes nærmere angivne, elektriske apparater eller anlæg, eller at ejendommen ikke må udvides i strid med rådighedsbegrænsningen. Landsstyret kan tillige pålægge arealanvendelsesmyndighederne at undlade at meddele tilladelser til ændring af bygninger eller anlæg, der strider mod sådanne rådighedsbegrænsninger, ligesom landsstyret kan pålægge arealanvendelsesmyndighederne at undlade at meddele tilladelser til bebyggelse eller benyttelse af ubebygget grund i strid med rådighedsbegrænsninger, der pålægges efter denne bestemmelse. Rådighedsbegrænsningerne registreres i det omfang, dette er muligt efter grønlandsk ret.

 

§ 5. Såfremt det forstyrrede modtageanlæg er mere følsomt overfor forstyrrelser end sædvanligt for sådanne anlæg, eller anlægget er opstillet på en særlig uhensigtsmæssig måde, kan det kræves, at ejeren (brugeren) af det forstyrrede anlæg af hjælper disse forhold, inden §§ 2-4 bringes til anvendelse.

 

§ 6. Skyldes en forstyrrelse fejl ved et elektrisk apparat eller anlæg eller ved de ved dette udførte, støjdæmpende foranstaltninger, kan landsstyret kræve, at ejeren (brugeren) snarest muligt på egen bekostning lader fejlen udbedre.

Stk. 2. Udgifter til udbedring af fejl ved støjdæmpende foranstaltninger, som måtte være blevet påbudt med henvisning til § 3, kan dog helt eller delvis pålægges ejeren (brugeren) af det forstyrrede apparat eller anlæg efter landsstyrets nærmere bestemmelser.

 

§ 7. Hvis en forstyrrelse rammer en livsvigtig eller særlig samfundsvigtig radiotjeneste - og hvis personer eller samfundsværdier derved kan udsættes for fare - kan landsstyret kræve, at driften af det forstyrrende anlæg standses øjeblikkeligt, og landsstyret kan træffe de til gennemførelse af dette påbud nødvendige foranstaltninger.

 

§ 8. Til gennemførelse af tilsynet med overholdelsen af denne lov kan landsstyret fastsætte bestemmelser om:

1) Krav om indsendelse forud for markedsføringen af måleattest mod radiostøj fra elektriske apparater og anlæg, der sælges eller udleveres til brug i Grønland.

2) Forbud mod salg og udlevering af apparater og anlæg, for hvilke det er konstateret, at den pågældende type ikke overholder grænseværdierne.

3) Pligt for forhandlere af elektriske apparater og anlæg til at tilbagetage materiel omfattet af forbud nedlagt i medfør af bestemmelsen i nr. 2 samt til at tilbagekalde sådanne apparater og anlæg efter landsstyrets nærmere bestemmelse.

 

§ 9. Ejere og brugere af elektriske anlæg, herunder radio- og fjernsynsmodtagere, samt virksomheder, som fremstiller, indfører eller forhandler elektriske apparater og anlæg, skal give de af landsstyret bemyndigede tilsynsførende adgang til uden retskendelse mod behørig legitimation at foretage undersøgelser ved de omhandlede anlæg eller udtage eksemplarer af elektriske apparater og anlæg til kontrol af overholdelsen af radiostøjbestemmelserne .

 

§ 10. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser om:

1) Godkendelse og mærkning af elektriske apparater og anlæg med henblik på opfyldelse af almindelige bestemmelser fastsat i henhold til § 1.

2) Afgift for en sådan godkendelse, der skal betales af fabrikanter eller forhandlere af nævnte apparater og anlæg.

 

§ 11. Landsstyret kan fastsætte tekniske forskrifter for oprettelse og drift af fællesantenneanlæg, herunder regler, der forbyder deltagere i et fællesanlæg at tilslutte dette apparatur, der medfører forstyrrelser for andre deltagere i anlægget.

 

§ 12. Landsstyret kan bemyndige Grønlands Televæsen til at udføre de funktioner, der i henhold til denne lov tilkommer landsstyret.

Stk. 2. Indtil der træffes nærmere bestemmelse om bemyndigelsens omfang, udfører Grønlands Televæsen de funktioner, der efter hidtidig praksis har været udført af televæsenet.

Stk. 3. Klager over afgørelser truffet af Grønlands Televæsen kan indbringes for landsstyret.

Stk. 4. Udgifterne til administration af sager vedrørende forstyrrelser af radiomodtagning i Grønland afholdes af Grønlands Televæsen.

 

§ 13. Bøde kan idømmes den, der

1) overtræder vilkår, fastsat efter § 1, stk. 2,

2) indfører, fremstiller eller udleverer apparatur eller anlæg i strid med § 1, stk. 3,

3) benytter køretøjer i strid med § 1, stk. 4,

4) tilsidesætter pålæg, forbud eller pligt i henhold til §§ 2, 3, 6, 7, 8 eller 9, eller

5) overtræder rådighedsbegrænsninger pålagt i henhold til § 4.

Stk. 2. Der kan endvidere foretages konfiskation af det ved overtrædelsen anvendte udstyr.

Stk. 3. Landsstyret kan i bekendtgørelser, der udstedes i henhold til §§ 1, 8, 10 og 11 fastsætte regler om, at overtrædelse af bestemmelserne kan medføre bøde og konfiskation.

Stk. 4. Begås overtrædelser af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, forening eller lignende, kan der pålægges selskabet eller foreningen som sådan bødeansvar og foretages konfiskation. Det samme gælder overtrædelser begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab.

 

§ 14. Denne landstingslov gælder ikke for forstyrrelser hidrørende fra radiosendeanlæg, der falder ind under lovbekendtgørelse nr. 210 af 6. april 1976 om radiokommunikation.

 

§ 15. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1988.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 15. december 1987

 

 

Jonathan Motzfeldt

/

Aqqaluk Lynge

Dokumenter