Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 3
16. juni 1987
Gældende

Landstingslov om afgift af motorkøretøjer

§ 1. Til landskassen svares afgift af de motorkøretøjer, som er registreringspligtige i henhold til færdselsloven for Grønland.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke kommunale brand- og redningskøretøjer, sundhedsvæsenets ambulancer samt motorkøretøjer, der tilhører fremmede magters diplomatiske eller konsulære repræsentationer eller de medlemmer af repræsentationens personale, der ikke er danske statsborgere.

Stk. 3. Landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger dertil, kan indrømme afgiftsfritagelse for invalidemotorkøretøjer, rustvogne og motorkøretøjer, som benyttes til buskørsel.

 

§ 2. Afgiften udgør årligt:

A. Motorvogne med egenvægt indtil 900 kg.: kr. 4.440.

B. Motorvogne med egenvægt fra 901 til 1.500 kg.: kr. 6.240.

C. Motorvogne med egenvægt over 1.500 kg.: kr. 8.160.

D. Motorcykler: kr. 2.400.

Stk. 2. Afgiften, som betales halvårsvis forud, forfalder til betaling den 1. april og 1. oktober med  sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Falder sidste rettidige betalingsdag på en helligdag eller lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Stk. 3. Betales afgiften ikke rettidigt, opkræves afgiften med et tillæg på kr. 500.

 

§ 3. Ved registrering, bortset fra de i § 4, stk. 2 nævnte tilfælde, svares afgift fra den 1. i den måned, hvori registreringen finder sted. Udlevering af nummerplader er betinget af, at afgiften er betalt.

Stk. 2. Ved registrering af et tidligere registreret køretøj, er udlevering af nummerplader endvidere betinget af, at forfalden afgift, som ikke kan kræves godtgjort efter § 4, stk. 1, er betalt.

 

§ 4. Når et motorkøretøj afmeldes fra registeret, kan den betalte afgift kræves godtgjort fra den 1. i den måned, som følger efter afmeldingen. Krav om godtgørelse skal fremsendes inden 1 måned efter afmeldingen.

Stk. 2. Hvis ny registrering foretages, hvad enten det sker i samme eller andet politidistrikt, godtgøres betalt afgift ikke, hvis registrering finder sted mindre end 1 måned efter afmeldingen.

 

§ 5. Opkrævning sker hos den, i hvis navn køretøjet er registreret på afgiftens forfaldstid.

Stk. 2. Hvis et køretøj i strid med bestemmelserne i færdselsloven ikke er registreret, skal den der har pligt til at lade køretøjet registrere betale afgift for den tid, hvor køretøjet har været benyttet uden registrering.

 

§ 6. Afgiften opkræves af Skattedirektoratet.

Stk. 2. Politiet underretter Skattedirektoratet om foretagne registreringer, afmeldinger, flytninger og ejerskifter m.v.

Stk. 3. Modtager politiet meddelelse fra Skattedirektoratet om, at afgiften for et registreret motorkøretøj ikke er betalt, skal køretøjets nummerplader snarest muligt inddrages.

 

§ 7. Den der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at afgive oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af, om der skal svares afgift, godtgøres afgift, eller til brug ved beregning af afgiftens størrelse, idømmes bøde med mindre anden foranstaltning er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, j fr. § 57 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygderåd m.v., kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

 

§ 8. Landstingsloven træder i kraft den 1. juli 1987.

Stk. 2. Afgiften for perioden 1. juli 1987 til 30. september 1987 forfalder til betaling den 1. juli 1987.

Stk. 3. Fra landstingslovens ikrafttræden ophæves landstingslov nr. 8 af 23. oktober 1979 om afgift af motorkøretøjer med senere ændringer.

Stk. 4. Landsstyret fastsætter de fornødne regler til gennemførelse af nærværende landstingslov.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 16. juni 1987

 

 

Jonathan Motzfeldt

/

Hans Pavia Rosing