Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 26
1. december 1987
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om den grønlandske organistuddannelse

I henhold til landstingsforordning nr. 2 af 30. marts 1982 om Kirken i Grønland, § 4, stk. 5, oprettes en organistuddannelse i Grønland.

 

Kapitel I.
Uddannelsens formål

§ 1. Uddannelsens formål er ved kursusvirksomhed m.v. at uddanne personale til professionel organisttjeneste og andet kirkemusikalsk arbejde, herunder korledelse. Uddannelsen skal herigennem bidrage til at fremme udøvelsen af og interessen for kirkemusikken i alle dens aspekter. Hovedvægten i uddannelsen ligger på det kirkemusikalske indhold, men uddannelsen har derudover et bredere alment-musikalsk sigte.

 

Kapitel II.
Uddannelsens styrelse og administration

§ 2. Uddannelsens styrelse og administration, herunder budgetter og regnskab, varetages af Kirkenævnet.

§ 3. Kirkenævnet nedsætter et kursusudvalg, der forestår den faglige, pædagogiske og praktiske planlægning og tilrettelæggelse af uddannelsen.
Stk. 2. Kursusudvalget består af Vicebiskoppen, provsten for Midtgrønland, en lærer fra Teologisk Institut, samt indtil to musikkyndige medlemmer udpeget af Kirkenævnet. Derudover udpeger Kultur- og Undervisningsdirektoratet et medlem.
Stk. 3. Provsten for Midtgrønland er kursusudvalgets formand. Formanden forbereder, indkalder til og leder udvalgets møder.
Stk. 4. Kirkenævnet udpeger efter indstilling fra kursusudvalget en kirkemusikalsk og musik-pædagogisk kompetent studieleder, der sammen med kursusudvalgets formand varetager den daglige ledelse.

§ 4. Adgang til optagelse på uddannelsen har personer, der ved prøveaflæggelse overfor studielederen skønnes egnet til gennemførelse af studiet. Kirkenævnet kan under særlige omstændigheder dispensere herfra.
Stk. 2. Kursusudvalget kan iøvrigt fastsætte de nærmere regler om optagelse.
Stk. 3. Dersom kursusudvalget finder en allerede optaget kursussøgende uegnet til fortsat deltagelse i uddannelsen, kan den pågældende udelukkes fra videre deltagelse i uddannelsen.
Stk. 4. Kursusudvalgets afgørelse om bortvisning af en studerende kan indankes for Kirkenævnet.

 

Kapitel III.
Uddannelsens indhold

§ 5. Uddannelsen omfatter musikteori, harmoni- og hørelære, orgelkundskab, liturgik, kirkespil, kunstspil og korledelse i et omfang, der sikrer,
- at den studerende opøver et passende alsidigt kirkemusikalsk repertoire
- at den studerende opnår indsigt i og forståelse af gudstjenestens og de kirkelige handlingers indhold og form, herunder især den kirkelige musiks funktion og udtryksformer
- at den studerende opnår evne til selvstændigt at forestå kirkekoncerter og varetage andet kirkemusikalsk arbejde
- at den studerende opnår solid færdighed i musikteori, herunder nodelæsning og rytmik, arrangement og komposition, orgelstemning, korindstudering og anden sang- og musikundervisning.

 

Kaptel IV.
Studie- og eksamensordning

§ 6. Uddannelsen er opbygget af 2 moduler, der hver afsluttes med eksamen. Det kræves, at den studerende på tilfredsstillende vis deltager i kurser af et samlet omfang af normalt mindst 8 uger pr. modul. Det er en forudsætning for optagelse på andet modul, at første delprøver er bestået.
Stk. 2. I særlige tilfælde kan der af kursusudvalget efter indstilling fra studielederen gives dispensation fra deltagelse i visse dele af kurserne.
Stk. 3. Udenfor de obligatoriske kursusperioder må den studerende aktivt deltage i et hjemmestudium i form af regelmæssige korrespondancekurser efter studielederens anvisninger. Den studerende må herunder på tilfredsstillende måde udarbejde pålagte skriftlige opgaver eller praktiske øvelser.
Stk. 4. Studielederen tilrettelægger et uddannelsesforløb, der muliggør en løbende vejledning og evaluering af den enkelte studerende.

§ 7. Kirkenævnet fastsætter efter indstilling fra kursusudvalget nærmere detaljerede studieplaner og bestemmelser om eksamensstof og eksamensform for første delprøve efter modul I og afsluttende eksamen efter modul II. Pensum- og eksamenskravene svarer med modifikationer til den danske præliminære organisteksamen. Eksamen aflægges under medvirken af beskikkede censorer . Eksamensbevis for modul I og II udstedes af studieleder og vicebiskop.

 

Kapitel V.
Kompetence

§ 8. Gennem uddannelsen erhverver den studerende forudsætninger for at varetage organisttjeneste i den grønlandske kirke på kvalificeret niveau. Derudover opnår den studerende et udgangspunkt for som organist at medvirke til at fremme musikalske aktiviteter iøvrigt. Efter beståelse af den afsluttende eksamen (modul II) er uddannelsen kompetencegivende til ansættelse som organist på kvote eller fuld tid. Kirkenævnet fastsætter ud fra tjenestemængden den enkelte organiststillings kvotering fra 40% - 100%.

 

Kapitel VI.
Efter- og videreuddannelse

§ 9. Kursusudvalget tilrettelægger efter behov praktisk teoretisk efter- og videreuddannelse af organister. Kursusudvalget kan formidle andre institutioners relevante kursus- og uddannelsestilbud.

 

Kapitel VII.
Ikrafttrædelse

§ 10. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.




Grønlands Hjemmestyre, den 1. december 1987




Jonathan Motzfeldt

/

Kristian Mørch