Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 3
5. juni 1986
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages følgende ændringer:

 

§ 1.

1. I § 1, stk. 1 indsættes efter 9) som nyt 10):
"10) kreditforeninger, der er hjemmehørende i Grønland,"

2. I § 1, stk. 1 indsættes efter 10) som nyt 11):
"11) fonde, stiftelser, legater og selvejende institutioner, der er hjemmehørende i Grønland, og"

3. I § 1, stk. 1 indsættes efter 11) som nyt 12):
"12) andre foreninger og kooperationer, der er hjemmehørende i Grønland, og som har indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed."

4. I § 1, stk. 2, 1. pkt. ændres "nr. 10" til: "nr. 12,"

5. I § 2, stk. 1, 1. pkt. ændres "nr. 3-10" til: "nr. 3 - 12,"

6. I § 2, stk. 1, 1. pkt. ændres "selskaber og foreninger m.v." til: "selskaber, fonde, foreninger m.v."

7. § 3, stk. 1, nr. 2 ændres således:
"Hjemmestyret, kommunerne, staten og deres virksomheder og institutioner."

8. § 3, stk. 2 ændres således:
"Fonde, foreninger m.v., som er skattepligtige efter § 1, stk. 1, nr. 11 og 12 kan, når fondens, foreningens m.v. vedtægtsmæssige formål er almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, helt eller delvis fritages for beskatning. Afgørelse herom træffes af landsstyret."

9. I § 13, stk. 3 indsættes efter 1. pkt.:
"Forudforfaldne renteudgifter fradrages dog i det indkomstår, de vedrører, jfr. § 12, stk. 1."

10. § 13, stk. 4 ændres således:
"Til den skattepligtige indkomst kan ejeren af en fast ejendom ikke medregne indtægter og udgifter, herunder renteudgifter af lån sikret ved pant i den faste ejendom, når denne er beliggende uden for Grønland. Landsstyret kan, når særlige grunde taler derfor, tillade, at der indrømmes helt eller delvis fradrag for underskud af den faste ejendom beliggende uden for Grønland."

11. § 14, stk. 1, nr. 4, 2. pkt. ændres således:
"Værdien fastsættes efter de i Grønland gældende boligbetalingsregler m.m."

12. § 14, stk. 2 ændres således:
"Reglerne i dette stk. om obligationer finder tilsvarende anvendelse på private pantebreve og fordringer.
a. De i § 1, stk. 1, nr. 3-11 nævnte former for selskaber, fonde, foreninger m.v. skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne fortjeneste eller tab ved afståelse, indfrielse eller udtrækning af obligationer.
b. Fortjenesten eller tabet ved afståelse, indfrielse eller udtrækning af obligationer opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen.
c. Fortjenesten eller tabet, såfremt indfrielse sker gennem afdrag, opgøres således, at der af ethvert afdrag medregnes en så stor procentdel, som svarer til det antal procenter, hvormed parikurs overstiger eller ligger under erhvervelseskursen .
d. Skatterådet kan tillade en anden opgørelses måde. Er en sådan tilladelse givet, kan den herved godkendte opgørelsesmåde kun ændres efter tilladelse fra skatterådet, og kun hvor ganske særlige omstændigheder taler derfor."

13. I § 14 indsættes som nyt stk. 3:
"Stk. 3. Reglerne i dette stk. om aktier finder tilsvarende anvendelse på anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser og lignende værdipapirer,
a. De i § 1, stk. 1, nr. 3-11 nævnte former for selskaber, fonde, foreninger m.v. skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne fortjeneste eller tab ved afståelse af aktier. Det samme gælder fortjeneste eller tab ved afståelse af tegningsret til aktier samt afståelse af aktieretter.
b. Fortjeneste eller tab ved udlodning af likvidationsprovenu beskattes i det indkomstår, det likviderende selskab endeligt opløses,
c. Fortjenesten eller tabet ved afståelse opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen. Landsstyret fastsætter de nærmere regler for anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum for fondsaktier og tildelte aktieretter og tegningsretter.
d. Skatterådet kan tillade en anden opgørelsesmåde. Er en sådan tilladelse givet, kan den godkendte opgørelsesmåde kun ændres efter tilladelse fra skatterådet, og kun hvor ganske særlige omstændigheder taler derfor."

14. I § 14 indsættes som nyt stk. 4:
"Stk. 4. De i § 1, stk. 1, nr. 3-11 nævnte former for selskaber, fonde, foreninger m.v. skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne fortjeneste eller tab ved afståelse af fast ejendom, som ikke er afskrivningsberettiget i henhold til § 17, stk. 1, nr. 1.
a. Fortjenesten eller tabet opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen.
b. Landsstyret fastsætter de nærmere regler vedrørende opgørelsen af afståelses- og anskaffelsessummen . "

15. § 15, stk. 1, 1. pkt. ændres således:
"For fuldt skattepligtige personer beskattes B-indkomst , j fr. § 36, og indkomst som nævnt i § 37, stk. 2, nr. 2, herunder bruttoindkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, kun i det omfang disse indkomster tilsammen overstiger det i henhold til
stk. 2 fastsatte beløb."

16. Som ny § 16 A indsættes:
"§ 16 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for fuldt skattepligtige personer, der har modtaget uddannelsesstøtte fra det offentlige, indrømmes et månedligt fast fradrag.
Stk. 2. Fradraget indrømmes for måneder, for hvilke der har været modtaget uddannelsesstøtte.
Stk. 3. For sambeskattede ægtefæller indrømmes fradraget for det samlede antal måneder, for hvilke ægtefællerne har modtaget uddannelsesstøtte.
Stk. 4. Fradragets størrelse fastsættes af landstinget under en landstingssamling i første halvdel af året forud for det pågældende kalenderår."

17. Som ny § 16 B indsættes:
"§ 16 B. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for fuldt skattepligtige personer, der har modtaget aldersrente fra det offentlige, indrømmes et månedligt fast fradrag.
Stk. 2. Fradraget indrømmes for måneder, for hvilke der har været modtaget aldersrente.
Stk. 3. For sambeskattede ægtefæller indrømmes fradraget for det samlede antal måneder, for hvilke ægtefællerne har modtaget aldersrente.
Stk. 4. Fradragets størrelse fastsættes af landstinget under en landstingssamling i første halvdel af året forud for det pågældende kalenderår."

18. Som ny § 16 C indsættes:
"§ 16 C. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for fuldt skattepligtige personer, der har modtaget erhvervsudygtighedsrente fra det offentlige, indrømmes et månedligt fast fradrag.
Stk. 2. Fradraget indrømmes for måneder, for hvilke der har været modtaget erhvervsudygtighedsrente.
Stk. 3. For sambeskattede ægtefæller indrømmes fradraget for det samlede antal måneder, for hvilke ægtefællerne har modtaget erhvervsudygtighedsrente.
Stk. 4. Fradragets størrelse fastsættes af landstinget under en landstingssamling i første halvdel af året forud for det pågældende kalenderår."

19. Som ny § 16 D indsættes:
"§ 16 D. Fradrag efter bestemmelserne i §§ 16 A til 16 C indrømmes samtidig med standardfradraget efter § 16.

20. I § 20 indsættes som nyt stk. 2:
"Stk. 2. Kreditforeninger, som er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 10, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst foretage fradrag for hensættelser til fyldestgørelse af de minimumskrav til reserver, der måtte blive fastsat ved en lovgivning om kreditforeninger i Grønland."

21. § 24, nr. 2, 2. pkt. ændres således:
"Dette gælder dog ikke for salg af afskrivningsberettigede aktiver samt ejendele, der er erhvervet eller anvendt i den skattepligtiges næringsvej eller i spekulationsøjemed."

22. § 24, nr. 6 ophæves.

23. I § 24, nr. 9 indsættes efter "hjemstedet": "i Grønland"

24. § 24, nr. 11 ændres således:
"hjælp fra det offentlige, herunder tillæg til alders- og erhvervsudygtighedsrente og trangsbestemte ydelser i øvrigt, boligsikring samt begravelseshjælp,"

25. § 24, nr. 12 ophæves.

26. § 24, nr. 16 ændres således:
"værdien af frirejser til hjemstedet for privat eller offentligt ansatte, der ydes efter de for tjenestemænd i Grønland gældende regler. De efter denne bestemmelse skattefri frirejser omfatter kun 1 årlig feriefrirejse, og"

27. I § 25 indsættes som nyt stk. 5:
"Stk. 5. For fremmede kreditforeninger, der driver udlånsvirksomhed i Grønland, fastsættes indkomsten i Grønland til den del af selskabets samlede indkomst, opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler, som efter forholdet mellem dets udlånsmasse i Grønland og dets samlede udlånsmasse falder på udlånsmassen i Grønland. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan skatterådet tillade en anden opgørelsesmåde anvendt."

28. Som ny § 25 A indsættes:
"§ 25 A. Ved opgørelsen af fortjeneste og tab på de i § 24, nr. 2, 2. pkt. omhandlede aktiver og ejendele indrømmes ikke fradrag som følge af, at afståelsessummen ikke erlægges kontant.
Stk. 2. Samme gør sig gældende for de efter § 14,  stk. 2-4 skattepligtige fortjenester og tab."

29. I § 26 indsættes efter "landsskat,": "fælleskommunal skat,"

30. § 28, stk. 2, sidste pkt. ændres således:
"Udskrivningsprocenten kan højest fastsættes til 30 pct. og lavest til 20 pct."

31. Som ny § 28 A indsættes:
"§ 28 A. Fælleskommunal skat udskrives med den af landstinget fastsatte procent af skalaindkomsten, jfr. § 31.
Stk. 2. Landstinget fastsætter under en landstingssamling i første halvdel af året forud for det pågældende kalenderår udskrivningsprocenten for den fælleskommunale skat efter forhandling med de grønlandske kommuners landsforening.
Stk. 3. Skattepligtige, for hvem skattedirektoratet anses som skattekommune, jfr. § 33, stk. 2, svarer ikke fælleskommunal skat."

32. I § 35, stk. 1, 1. pkt. indsættes efter "Landsskat,": "fælleskommunal skat,"

33. I § 41, stk. 1 ændres "30 pct." til: "40 pct."

34. I § 42, stk. 4, 1. pkt. ændres "1 pct." til: "2 pct."

35. § 42, stk. 4, 2. pkt. ændres således:
"Gebyret skal andrage mindst 500 kr. og kan højst udgøre 1.000 kr."

36. I § 56, stk. 5, 2. pkt. ændres "3 år" til: "5 år"

37. I § 68, stk. 1, 1. pkt. ændres "1/2 pct." til: "1 pct."

38. I § 68, stk. 2, 1. pkt. ændres "1 pct." til: "2 pct."

39. I § 82 indsættes som nyt stk. 2:
"Stk. 2. Fælleskommunal skat, som tilfalder kommunerne, indgår i sin helhed i udligningsordningen efter § 83."

Stk. 2, 3 og 4 bliver herefter stk. 3, 4 og 5.

40. § 86, stk. 2 ændres således:
"Stk. 2. Samme pligt påhviler selskaber, fonde, foreninger m.v., hvad enten de er erhvervsdrivende el ler ikke .

41. § 106, 2. pkt. ændres således:
"Er virksomheden et selskab, en fond, en forening eller lignende, kan der under tilsvarende betingelser pålægges selskabet, fonden, foreningen m.v. som sådant bødeansvar."

 

§ 2.

Landstingsloven har virkning fra og med indkomståret 1987.
Stk. 2. § 1, nr. 9, 13, 14, 21, 26, 28, 34, 35, 37 og 38 har dog virkning fra og med den 1. juli 1986
Stk. 3. § 1, nr. 15 har dog virkning fra og med indkomståret 1986.

 

§ 3.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter § 1, nr. 10 medregnes for indkomstårene 1987, 1988 og 1989 henholdsvis 60%, 40% og 20%.
Stk. 2. Ved opgørelsen af fortjeneste eller tab efter § 1, nr. 13 træder handelsværdien pr. 1. juli 1986 i stedet for anskaffelsessummen for aktier m. m. erhvervet før den 1. juli 1986.
Stk. 3. Ved opgørelsen af fortjeneste eller tab efter § 1, nr. 14 træder handelsværdien pr. 1. juli 1986 i stedet for anskaffelsessummen for fast ejendom erhvervet før den 1. juli 1986.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. juni 1986
Jonathan Motzfeldt

/

Hans-Pavia Rosing